ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

П  О  К  А  Н  А

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – Училища, сключен между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 03.08.2021 г.(вторник), когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

 

Церемонията ще се състои в гр. Вълчи дол, пред сградата на СУ „Васил Левски“ от 10:30 часа., с което ще стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.

 

Проект:„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“

 

Главна цел:С реализацията на проект: Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол, ще бъдат постигнати следните общи и специфични цели: 1) Подобряване на материално-техническата база на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол –строително – монтажни работи, както и подмяната на част от оборудването и обзавеждането, с което ще се повиши интереса на учениците, педагогическия и административен персонал към учебното заведение, като им бъде предоставена възможност за получаване на знания и работна среда в по – достъпна, модерна и уютна среда. 2) Подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол. 3) Социално – икономическо развитие на община Вълчи дол, чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот Тези специфични целиса в пряка корелация с общата цел за социално – икономическо развитие на селските райони чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот.

Бенефициент: Община Вълчи дол

 

Обща стойност: 902 900,43 лв., от които 767 465,37лв. европейско съфинансиране и 135 435,06лв. национално съфинансиране.

 

Начало:09.03.2020 г.

 

Край: 09.03.2023 г.

 

Изпълнител СМР:„БГ ЛЕНД-КО“ АД

Проектант и АН: „НЮАРХ“ ООД

СН:„СТРОЙНАДЗОР“ ООД         

 

 

С уважение,

 

ПЕПА ПЕНЧЕВА

Вр. И. Д. КметнаОбщинаВълчи дол,

съгласно Решение №573/16.06.2021 г. на ОбС Вълчи дол

 

------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

 Проект„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичкивидове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Additional information