Тарифа за определяне на базисницени за отдаване под наем на общински имоти;

Н А Р Е Д Б А за определяне размера на местните данъци на територията на Община Вълчи дол;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и 2 КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА  ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В;

 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТОШКО ЯНЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Изменение и допълнение на Тарифа за определяне на базисни цени за отдаване под наем на общински имоти;
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ ТОШКО ЯНЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПОЧАСОВИ,СЪБОТНО-НЕДЕЛНИИ СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

  НАРЕДБА ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Приложение №1 към чл.2, ал.1 - РЕГИСТЪР  НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТОРВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

Приложение №2 към чл.5, ал.1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ;

Приложение №3 към чл.5, ал.2 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА В ОБСТОЯТЕЛСТВАТА;

Приложение №4 към чл.8, ал.1 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ;

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол, относно приемане на нова Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане е общинско имущество в Община Вълчи дол ;

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО;

Докладна записка от Тошко Петров Янев- Кмет на Община Вълчи дол, относно изменение и допълнение на Наредбата за  определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в Община Вълчи дол;

Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Вълчи дол

Наредба за реда и минималните изисквания за отглеждането на продуктивни животни на територията на община Вълчи дол;

Годишен план  за паша за 2016 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от ТОШКО ЯНЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРЕЗ 2016 г.

 

 

 

Докладна записка от инж Пенка Йорданова, относно Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Вълчи дол;

Докладна записка от инж Пенка Йорданова, относно изменение и допълнение на Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Вълчи дол;

 

 

 

Additional information