ДО: „ЕЛИТ ТРАС СТИВ” ЕООД, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ЙОРДАН РУСКОВ ДИМОВ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, Дирекция „Финанси и местни приходи", адрес: гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев”№1, ет.2, стая №209, при Димитрина Тончева Йорданова - Старши инспектор за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107, ал.з отДОПК №МД-АУ-2з88-1/01.оз.2017г., издаден от Община Варна..
 Прочети повече...