Община Вълчи дол напомня, че наближава крайният срок за кандидатстване с проектно предложение - 15.08.2016г. по процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ,по която се отпускат 30 000 000 евро

Цел на процедурата:

Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия /МСП/ в България, чрез предоставяне на подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Допустими бенефициенти:

Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са микро, макро и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите.

Минимален и максимален размер на финансиране:

минимален - 10 000 лв.

максимален - 391 166 лв.

Максимален процент на публично съфинансиране:

Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" е до 70%.

За повече информация  за кандидатстването и финансирането  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d443483e-be6e-48c0-9718-8590adfcd4a5

 

Additional information