ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА  БЮДЖЕТА  ЗА  2015 ГОДИНА  И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА  БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА  2015г.  – 2017г.

        На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

 

Кметът на Община Вълчи дол  инж. Пенка Йорданова кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на актуализация на  бюджета  на Община Вълчи дол  за  2015 година и на Бюджетна прогноза 2015г. – 2017г .

Обсъждането ще се проведе на 21.08.2015г. от 10часа в заседателната  зала на  общината. 

Материалите за обсъждане ще бъдат публикувани на сайта на община Вълчи дол .

 Инвестиционна програма;

 Информация за актуализация на бюджет 2015г.;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 И 2МД;

приложение 1;2.1.ДД;