СТОЯН ПАСЕВ - Областен управител на област с административен център Варна на основание чл.137 от Закона за горите и с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии и в изпълнение на чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2015 г. до 31.10.2015 г.

2. Забранявам по времето на пожароопасния сезон паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

Прочети повече...