ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

На основание чл. 10 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС № 8 от 16.01.2004 г., обн. ДВ, бр. 6 от 23.01.2004 г., изм. и дол. ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г.
1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжност - секретар на община Вълчи дол. Длъжността е пряко подчинена на кмета на общината.
2. Кратко описание на длъжността: ръководи, организира, координира и контролира дейността на администрацията за точното спазване на нормативните актове и разпорежданията на кмета на общината.
Секретарят на общината изпълнява и други функции, възложени му от кмета на общината, със закон или с друг нормативен акт.

Прочети повече...

Additional information