ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Във връзка с изпълнение наАдминистративен договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура...

Прочети повече...

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи Дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01/ 04.01.2021 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.101 – МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.3.2.2021 г.

Additional information