РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с високите температури на територията на страната и наличието на суха растителност, опасността от възникване на пожари в земеделските територии, от там и в горските и урбанизираните територии е изключително висока. Предпоставка за възникване на пожари е почистването на земеделски земи от техните ползватели и паленето на огън на открито. Свидетелство за това са възникналите пожари в област Хасково, Сливен, Пловдив и други, които засегнаха значителни територии и представляваха заплаха за живота и здравето на хората.

Съгласно чл.41а от Закона за опазване на земеделските земи (3033), ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци, се наказва с глоба от 1500 до 6000 лева. При повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.

В чл.44 от 3033 е определено, че нарушенията за земи от общинския поземлен фонд, както и в случаите по чл.41а, ал.1 (земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни отпадъци) се установяват с актове на длъжностни лица, определени от кмета на общината. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от оправомощено от него длъжносгно лице.

Кметът на община, в изпълнение на чл. 65 ал.1, т.З от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия.

На основание чл.64, ал.1, т.6 от ЗЗБ и чл.31, ал.1, т.5 от Закона за администрацията, моля да организирате и осъществите контрол по изпълнението на горепосочените задължения и правомощия по ЗЗБ и 3033, с цел намаляване на риска от пожари в земеделските земи.

Във връзка с това, моля в най-кратък срок да изпълнят следното:

  1. Да засилите контрола в земеделските територии за спазване на изискванията на ЗЗБ и 3033, като проведете превантивни мерки за недопускане или намаляване на риска от пожари;
  2. Да извършите инструктаж за правилата и нормите по осигуряване на пожарна безопасност и проверите готовността за действие на гасаческите групи към кметствата;
  3. При констатиране на нарушения на 3033 от собствениците (арендаторите, ползвателите) на земеделски земи, за наложените санкции да уведомите писмено Областна администрация - Варна;
  4. Да организирате по места денонощна телефонна връзка с органите по пожарна безопасност и защита на населението, за своевременно информиране в случай на пожар.
  5. При възникване на пожар в горите и земеделските земи, създаваща непосредствена заплаха за населението, инфраструктурата и околната среда, незабавно да уведомите Оперативен център при РД „ПБЗН“ - Варна.

Сл. телефон - 052- 615 112                     Факс  - 052 - 627 - 112

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

В тази връзка и на основание чл.87 от ЗЗБ, моля да бъда уведомен за предприетите мерки в срок до 06.08.2021г.

Additional information