valchidol-bg - „ПЪРВА КОПКА” ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ”Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 Прочети повече...

Виж снимки...

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 

Проект„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичкивидове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Additional information