valchidol-bg - „ПЪРВА КОПКА” ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ – ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ”Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – Училища, сключен между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., на 3 август 2021 година се  осъществи официална церемония „Първа копка“ и се изготви Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година.

 

Във връзка с изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г. и Анекс № BG06RDNP001-7.002-0001-С02/21.07.2021 г. към същия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за проект № BG06RDNP001-7.002-0001, с наименование „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – Училища, сключен между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., на 3 август 2021 година се  осъществи официална церемония „Първа копка“ и се изготви Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 година.

 

Церемонията се състоя в гр. Вълчи дол, пред сградата на СУ „Васил Левски“, от 10:30 часа, с което стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 година.

 

На церемонията присъстваха Димитър Тодоров – председател на Общински съвет – Вълчи дол, Пепа Пенчева – ВриД Кмет на община Вълчи дол, Марияна Митева – директор на СУ „Васил Левски”, Людмила Петкова – зам.-директор на учебното заведение, представители на изпълнителите на строително-монтажните работи, на проектантите и строителния надзор, авторски надзор, служители на Общинска администрация – Вълчи дол, преподаватели и персонал на СУ „Васил Левски”, жители на град Вълчи дол.

 

Проект:„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“ гр. Вълчи дол“

 

Главна цел: С реализацията на проект: Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол, ще бъдат постигнати следните общи и специфични цели:

1) Подобряване на материално-техническата база на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол –строително – монтажни работи, както и подмяната на част от оборудването и обзавеждането, с което ще се повиши интереса на учениците, педагогическия и административен персонал към учебното заведение, като им бъде предоставена възможност за получаване на знания и работна среда в по – достъпна, модерна и уютна среда.

 2) Подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол.

3) Социално – икономическо развитие на община Вълчи дол, чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот Тези специфични цели са в пряка корелация с общата цел за социално – икономическо развитие на селските райони чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот.

 

Бенефициент: Община Вълчи дол

 

Обща стойност: 902 900,43 лв., от които 767 465,37 лв. европейско съфинансиране и 135 435,06лв. национално съфинансиране.

 

Начало: 09.03.2020 г.

 

Край: 09.03.2023 г.

 

Изпълнител СМР:„БГ ЛЕНД-КО“ АД

Проектант и АН: „НЮАРХ“ ООД

СН:„СТРОЙНАДЗОР“ ООД     

 

Виж снимки...

    

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 

Проект„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски“, гр. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-7.002-0001-С01/ 09.03.2020 г.. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването илиразширяването на всичкивидове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 „Основни услуги и обновяване населата в селските райони", финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Additional information