ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Във връзка с изпълнение наАдминистративен договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-19.101 - МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия - мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, Приоритетна ос: Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Община Вълчи дол и Държавен фонд „Земеделие“ в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 13.08.2021 г.(петък), когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

Церемонията ще се състои в с. ЧЕРВЕНЦИ, пред сградата на ОбУ „Св. Иван Рилски“ от 10:30 часа, с което ще стартира строителството по ДОБФП № BG06RDNP001-19.101-0001-C01 от 04.01.2021 г..

 

Проект:„Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи дол“.

Главна цел: Социално – икономическо развитие на селските райони,чрез намаляване на бедността и подобряване качеството на живот в община Вълчи дол, като се подобри сградата на училището на ОбУ „Св. Иван Рилски“, с. Червенци, чрез строително – монтажни работи, за повишаване интереса на учениците към учебното заведение ще им се предоставят възможност за получаване на знания в по – достъпна, модерна и уютна среда; осигуряване на педагогическия и административен персонал среда, която да спомага работата им в посока, развиваща потенциала на учениците; подобряване на образователната среда и повишаване на интереса на населението към предоставяните образователни услуги в община Вълчи дол.

 

Бенефициент: Община Вълчи дол

Обща стойност: 262 396.28 лв., от които 236 156.65лв. европейско съфинансиране и 26 239.63лв. национално съфинансиране.

Начало:04.01.2021 г.

Край:30.06.2023 г.

Изпълнител СМР: „ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Проектант и АН: „Стрийм инженеринг“ ООД

СН: „СТРОЙНАДЗОР“ ООД

 

С уважение,

ПЕПА ПЕНЧЕВА

Вр. И. Д. Кмет на Община Вълчи дол,

съгласно Решение №573/16.06.2021 г. на ОбС Вълчи дол

--------------------------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------------------------

 Проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на обединено училище „Св. Иван Рилски“ – УПИ I, кв. 54, с. Червенци, община Вълчи Дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.101-0001-C01/ 04.01.2021 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.101 – МИГ ВЪЗХОД – Ветрино, Вълчи дол, Провадия, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.3.2.2021 г.

Additional information