Обяви

 

 

10.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-783/10.05.2021 г.

               Община Вълчи дол съобщава на собствениците на пчелини и пчелни семейства на територията в близост до ж.п.линията  Разделна – Кардам, че ДП „НКЖИ”, ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ-ШУМЕН ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от главната релса от двете страни, с препарат Клиник 36 СЛ, съгласно следния ПЛАН-ГРАФИК...

Прочети повече...

 

 

29.04.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


О Б Я В Л Е Н И Е
        
изх. РД 08-01-762/29.04.2021 г.

        На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед  № 441/29.04.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор №14667.40.141 по КККР на с. Генерал Киселово , община Вълчи дол, одобрени със Заповед № РД-18-89/10.08.2016 г. на ИД на АГКК.  
      Плана за застрояване предвижда устройствена зона „Предимно производствена” /Пп/ с конкретно предназначение „за производствена и складова дейност”.
                
       Проектът е изложен в стая №203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1
      Заповедта не подлежи на обжалване.

 

21.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-674/21.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

21.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № 08-01-723/21.04.2021 г.

Наоснование чл.128,ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)заПИ с идентификатор №32442.37.1 по КККР на с. Изворник , общ. Вълчидол, обл.Варна.

 Плана за застрояване предвижда  устройствена зона: „Предимно производствена”- /Пп/ с конкретно предназначение „ за производствени и складови нужди”.

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 Наоснование чл.128,ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна записка

Графична част

 

 

08.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-582/08.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-561/01.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

 Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна

 държавна собственост

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.). чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и дои.)...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-562/01.04.2021г.

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 322/30.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУ...

Прочти повече...

 

30.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-545/30.03.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочети повече...

 

24.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е


изх. № 08-01-526/24.03.2021г.

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 303/24.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ I16 , кв. 71  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Бояна, одобрен със Заповед № 1047/26.04.1929г. съответно: част от ПИ с идентификатор № 05978.501.16 по КККР на с. Бояна, одобрен със Заповед № РД-18-1755/24.10.2018 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда вътрешните регулационни граници на УПИ I16 дасе поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно действащите КККР на с. Бояна, след което УПИ I16 да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ VI16  и УПИ VII16 .

 Проекта да се разработи с обхват УПИ I16, II17, V15, кв. 71по плана на с.Бояна.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

18.03.2021 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв.м., с начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, номер по предходен план: 016116, находящ се в землище с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3898/06.04.2020 г...

Прочти повече...

 

17.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-490/17.03.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочети повече...

 

 

15.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

 Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че с Решение № 414 от 26.02.2021г. на ОбС Вълчи дол, са утвърдени списъците на пасищата и мерите, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022г.

Пасища-общо,индив. 2021-2022г.

 

15.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

 Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №413/26.02.2021г. на ОбС Вълчи дол, са определени маломерните имоти (до 10 дка.), от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2021/2022г. Срокът за подаване на заявления  до Кмета на Община Вълчи дол за наемане на имотите е до 09.04.2021г., включително.

Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Заявление.

 

 

09.03.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от Министерство на земеделието, храните и горите упражняващо право на частна държавна собственост чрез „Североизточно държавно предприятие“ ДП - град Шумен и ТП ,Държавно горско стопанство - Суворово" представлявани от пълномощника си г-н Димитър Димитров управител на: „Кис експрес"ЕООД и „Кис екснрес“ЕООД...
Прочети повече...


 

01.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за разпределение на пасища и  мери  за стопанската 2021/2022г. е от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. Към заявлението се прилагат следните документи:

·         Копие от документ за самоличност за физическите лица;

·         Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код  за юридическите лица;

·         Копие от регистрационна карта за земеделски производител;

·         Декларация за липса на данъчни задължения;

·         Справка за вписан животновъден обект;

 

26.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-205(1)/25.02.2021г.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-205/11.02.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - II вариант на трасето за обект: Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Проектът е изложен в ст. № 203 в сградата на Община Вълчи дол- пл. Христо Ботев №1

Проектното трасе преминава през имоти:

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.59, НТП-нива, частна собственост;

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.60, НТП-нива, частна Общинска собственост;

        ПИ с иденриф. № 69170.77.5, НТП-пасище, мера,  публична Общинска собственост.

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в четеринадесет дневен  срок от обявлението.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графина част ВиК;

Графична част ел.;

 

09.02.2021 г.


З А П О В Е Д № 145 / 09.02.2021 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, изх.№ 55/26.01.2021г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“...

Прочети повече...

Приложение 1.

 

09.02.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ                              

 

            Община Вълчи дол информира населението на общината, че от началото на годината продължава да се наблюдава влошаване на епизоотичната  ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в Европа. Държавите членки от началото на 2021 г. отчитат нови огнища при домашните птици и нарастване случаите при диви птици.

Предвид ситуацията в Европа и опасността от навлизане на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците в България е необходимо в личните стопанства да се спазват мерките за биосигурност, птиците да се отглеждат на закрито и незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.


 

04.02.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-175/04.02.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 127/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за  разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ І 276, кв. 21 по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г., част от ПИ с идентификатор № 84022.501.276 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно КККР, кадастралните граници, към уличната регулация, да се коригират съгласно Кадастралния и регулационен план на с. Щипско и УПИ I 276  да се раздели на два нови имота: УПИ X 276 и УПИ XI 276, кв.21.  Проекта да се разработи с обхват УПИ I276 и  II272  и VI275.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

04.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-174/04.02.2021г.

            На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 128/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ III176, IV173, и УПИ VII181, кв. 42  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930г., съответно: част от ПИ с идентификатор № 47874.501.176; част от ПИ с идентификатор № 47874.501.175 и част от ПИ с идентификатор № 47874.501.181 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда регулационните граници между имотите да се поставят в съответствие с кадастралните, съгласно действащите КККР на с. Метличина и проекта да се разработи с обхват УПИ II177, III176, IV173, VI181  и УПИ VII181, кв. 42по плана на с.Метличина.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

02.02.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години считано от стопанската 2020/2021 г., на имоти частна общинска собственост, както следва: 

1. ПИ с идентификатор 39373.501.159 с площ 2621 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизираната територия по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кракра, АОС №4048/05.01.2021 г....

 Прочети повече...

 

26.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-138/26.01.2021 г.


ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда


...

Прочети повече...

 

14.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-112 / 14 .01 .2021 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-П РЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ) за УПИ ІІІ 5 28 и УПИ І V 5 29 , / ПИ с идентификатор № 84022.501.528 и ПИ с идентификатор № 84022.501.529 /, кв. 72 по плана на с. Щипско , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

12.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-81/12.01.2021 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ  ПИ с идентификатор № 12574.45.36  по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

 Плана предвижда промяна на предназначението на имота за "еко пътека и въжена линия".

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев"№1.

 

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

08.01.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 9400-П-195-1/08.01.2021г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 16/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ III, кв.119 /ПИ с идентификатор № 84022.501.697/ по плана на с. Щипско.

 

08.01.2021 г.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-36-1/08.01.2021Г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 14/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ II читалище, кв.43 / ПИ с идентификатор № 47874.501.646/ по плана на с. Метличина.

 

29.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв...

Прочети повече...

 

 

02.12.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3411(1) /02.12.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1165/01.12.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-градина, кв. 19/делба и промяна на предназначението/ по плана на с. Михалич.

 

01.12.2020 г.


Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта...

Прочети повече...

26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3380(1) / 26.11.2020г.

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 1145/26.11.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище, кв. 22 /36302.501.146/ по плана на с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

20.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ                       

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 „Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”...

Прочети повече...

 

12.11.2020 г.


 На вниманието на земеделските производители

  Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №351/29.10.2020г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път", собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2020/2021г., както следва:

 

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

11.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на оферта за участие в процедура за ибор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол

На основание Решение №353 от Протокол №19 от 10.11.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол и чл.19 от Закона та общинския дълг. Община Вълчи дол отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции та предоставяне на оферта та участие в процедура та итбор ма финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол при следните условия и параметри:

1.    Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/...

 Обявление...

  Решение...

 

10.11.2020 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г...

Прочети повече..

 

04.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.

 

04.11.2020 г.


                                    ОБЯВЛЕНИЕ                      

до всички заинтересовани лица

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

 

30.10.2020 г.


З А П О В Е Д № 1049

 гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

      О П Р Е Д Е Л Я М:

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва...

Прочети повече...

 

 

27.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.
 

21.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11а основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за вол inc. директорът на Басейпова дирекция ..Черноморски район” ОБЯВЯВА ининпашвата на ОГнцпна Девня, е Булени: 000063645, със сецалите н адрес на управление: град Девня, ул ..Сьедппсине" N4 78...

 Прочети повече...

 

20.10.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД
ЕИК 103609000
Адрес: гр.Вълчи дол, ул.”Драгоман ” №4

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:...

 Прочети повече...

 

09.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-147-1/14.09.2020г. наш вх.№ РД-07-147-19/15.09.2020г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-20-07-147/29.07.2020 г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх. № 1/31.08.2020 г. за землището на с. Бояна, ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

08.10.2020 г.

 изх. № 08-01-3149/07.10.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 946/07.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ...

 Прочети повече...

 

 

23.09.2020 г.

 изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е обнародвано Обявление с изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г. за изготвен проект ПУП-ПП (подробен устройствен план - парцелен план) за обект : Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170,77,3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 Прочети повече...

 

18.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2989/18.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 865/18.09.2020 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Детски дом и ясли, кв. 16 по кадастралния и регулационен план на с. Генерал Киселово.

 

 

17.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2971/17.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б. ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 843/15.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 84022.501.466 по КККР на с. Щипско.


 

10.09.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2939/10.09.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 831/09.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 32442.37.1 по КККР на с. Изворник.

 

07.09.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА