Кракра

...

Изворник

...

Есеница

...

Калоян

 

 

  ПУП-ПЗ за ПИ №35506.26.17,Стопански двор,по КК на с. Калоян 

  ПУП-ПР за УПИ V-133 в кв.21,с. Калоян 

  ПУП-ПРЗ за ПИ 999,кв.12 по плана на с. Калоян 

  ПУП-ПРЗ за УПИ Х,кв.10 по плана на с. Калоян 

 

Искър

...

Допълнителна информация