ПУП-ПП на ПИ с идентификатор №69170.77.3 по КК на с.Стефан Караджа;

 

   ПУП за ПИ 69170.77.3 по КККР на с. Стефан Караджа;