ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище,кв.22,по кадастрален и регулационен план на с. Караманите,ПИ с идентификатор №36302.501.146 по КККР