ПУП-ПЗ заУПИ VII,кв.22 (ПИ с идентификатор №21717.501.174) по плана на с. Добротич