АНКЕТА

 

Проект № BGLD-1.002-0001

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата анкета има за задача да изследва мнението на жителите и заинтере­со­ваните страни от община Вълчи дол в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно мест­но развитие 2021-2027 г. Тя се разработва в рамките на проект „Растеж чрез акти­ви­зи­ране на местния потенциал – GALOP”...

Анкета.

 

 

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

 

Чл. 1. (1) Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата, наричан по-долу Съвета.

 

(2) Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите...

мотивационно писмо;

формуляр за кандидатсване.

 

 

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА СТОТИЦИ СЕМЕЙСТВА

Традиционно в навечерието на християнския празник  Възкресение Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искренно се надява с този жест да стопли домовете на стотици семейства за светлия празник, да им вдъхне надежда за повече здраве, сила на духа  и увереност.

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за назначаване на главен архитект в общинска администрация - Вълчи дол

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол № 1/29.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 438/28.04.2021 г. на ЗА Кмета на Община Вълчи дол, за длъжността Главен архитект се допуска до участие в конкурса следният кандидат...

Прочети повече...

ЗАПОВЕД № 407/20.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям заповед № 376/09.04.2021 г., както следва...

Прочети повече...

 

П О К А Н А

 

Автоизложба-конкурс „Ние сме България” 23.-25.04.2021

 

За втора поредна година Исторически парк обявява конкурс за превозни средства, персонализирали външния си вид в българска стилистика. 


 

Една от основните цели на Исторически парк е обединението, защото България - това сме ние! И ние сме онези, които трябва да се грижим за съхранението на българския дух.
За да може всеки да цени историята си и да гради едно по-добро бъдеще за себе си и света около него, той трябва да знае, откъде идва, кои са корените му. Само така ще разбере накъде отива и какво може да постигне. Именно затова е необходимо всеки българин да помни, че е дете на велик народ.

Конкурсът Ние сме България” не е просто събитие, а обединителна сила. Той е един чудесен начин да направим автомобилите си най-голямата движеща се реклама на България.

Всички ние сме жители на една държава, синове и дъщери на един народ. Живеем заедно и би трябвало да сме обединени, да се подкрепяме и да правим средата около нас по-красива. Но в ежедневието виждаме разделение между хората. Заобиколени сме от чужди марки, вериги магазини и фирми.
Благодарение на брандираните с български символи автомобили, ще напомним за  величието, което е било, и ще вдъхнем вяра във величието, което може да  бъде, ако всеки един човек се старае да развива България и да я прави все по-красива.

 

Всяко наше превозно средство ще бъде символ на България!

За участниците е обявен награден фонд:
- 1-во място 5 000 лева 
- 2-ро място 2 000 лева
- 3-то място 1 000 лева

Входът до автоизложбата е свободен.

До този момент имаме записан рекорден брой участници. А ето и какво споделят някои от тях:
Петър Кацарски: ,, Аз реших да брандирам автомобила си с цел - рекламиране на българските символи. В детайлите си, дизайнът включва шевици и изобразява старата дамаска стомана, с която в миналото са се изработвали мечовете на тракийците.
В днешно време популялизираме много различни неща, които понякога са дори вредни за хората. Забравяме да бъдем единни и да се обединяваме около една обща идея - това да възродим българската култура.
Радвам се, че съм част от събитието, защото с действията си възобновяваме българското!”.

Мирослав Стоянов: ,,Реших да брандирам автомобила си с българските символи, които ще ни помогнат да разпространим и запазим България, отколкото да рекламирам дадена компания. Така и самият автомобил има по-голяма идентичност. Всички ние сме билборди, нека поне бъдем такива за българското, за обединението и за това, което може да ни помогне да направим България едно ново по-добро място!”

Иван Стоев: ,,Лично за себе си мога да кажа, че откакто управлявам този автомобил, чувството е страхотно. Нека направим България разпознаваема както на наша територия, така и когато пътуваме в чужбина!”

Стоян Шейретов: „Автомобилът е често оглеждан не само от възрастни, но и деца и юноши, а удивлението в техните очи не лъже”.

Нека ежедневно си напомняме и показваме пред света кои сме ние, кое ни обединява тук на тази земя, какво сме постигнали и какво още можем да постигнем.

След разделението от коронавирус е време за обединение!
Само заедно с нашите действия можем да направим България едно по-хубаво място за живот.
Нека вкараме цвят и настроение по пътищата! Нека бъдем най-добрата реклама на България!

За допълнителна информация относно Исторически парк и предстоящите събития, посетете:
Web: https://ipark.bg
Facebook: https://www.facebook.com/HistoricalPark.BG
Instagram: https://www.instagram.com/historicalpark/
Youtube канал:  https://bit.ly/3r6OyUI  

ЗАПОВЕД № 407/20.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение на Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям заповед № 376/09.04.2021 г., както следва:

1. В точка 5 думите „практически занятия и изпити“ се заменят с „практически занятия, обучения и изпити“

2. Точка 6 се изменя така:

Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението и носене на защитни маски за лице от персонала

3. Точка 7 се изменя така:

Провеждането на конгресно-конферетни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и носене на защитни маски за лице от всички участници
4. В т. 8 и 18 думите „не повече от 30%“ се заменят с „не повече от 50%“

5. Точка 14 се изменя така:

До 27.04.2021 г. се преустановява провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

II. Заповедта влиза в сила от 19.04.2021 г.

III. Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, полицейски участък Вълчи дол, училища и детски градини за сведение и изпълнение.

IV. Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

V. Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Пепа Пенчева -заместник-кмет.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ ПП

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Автоизложба-конкурс „Ние сме България” 23.-25.04.2021

 

За втора поредна година Исторически парк обявява конкурс за превозни средства, персонализирали външния си вид в българска стилистика. 


Една от основните цели на Исторически парк е обединението, защото България - това сме ние! И ние сме онези, които трябва да се грижим за съхранението на българския дух...

Прочети повече...

 

 

Допълнителна информация