Проект BG05M2OP001-3.001-0009
„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Водеща организация:

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Партниращи организации:

ДГ "ЗДРАВЕЦ“

ДГ "СЛЪНЦЕ„

ДГ "ЗВЕЗДИЦА„

ДГ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

 

Продължителност на проекта: 16 месеца

Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

 

Общи цели:

Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание 

          Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

          Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

          Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа 

          Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас 

          Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

 

Основни дейности:

 

Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. банер, стикери, пресконференции, информационни материали.

Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

          кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти; 

          семинари с участието на родители на деца от малцинствата и общински експерти 

          Фестивал на младите таланти;

Медицинско лице ще придружава децата при изнесените форми.

Дейност 4 "Педагогическа подкрепа", включва:

         1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. 

         2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

         3. Работа с родители - Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

екип от:

         5 бр преподавател /учител

         9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране по български език.

         5бр медиатор.

Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

         Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

екип от:

         3бр Психолози

         1бр тренинг водещи.

Дейност 6 «Експертизи, проучвания и анализи», включва изготвянето на:

         Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система.

         Експертизи и експертни оценки на деца с висок риск

         Разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

 

 


Проект  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.