П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2016 ГОДИНА  

        На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл.27, ал. 4 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

 

      Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2016 година

      Обсъждането ще се проведе на 27.11.2015г. от 10.00часа в заседателната  зала на  общината. 

ДОКЛАД;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 МД - ПРИХОДИ;

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.ДД + МД-ПРИХОДИ;

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РАЗХОДИ-МД;

ПРИЛОЖЕНИЕ 3;

ПРИЛОЖЕНИЕ 4;

 

Допълнителна информация