Проект:                                                                                                                                                                                                                                      

 

СЪГЛАСУВАЛ:

СТОЯН ПАСЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ

С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ВАРНА

 

ПРЕСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ

 

ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТБЕДСТВИЯ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА ПЕРИОДА 2020-2024 г.

 

 

 

В изпълнение на чл. 6 д от Закона за защита при бедствия :

 

За изпълнение на целите на областната програма за намаляванена риска от бедствия и във връзка с намаляване на рисковете,определени с общинския план за защита при бедствия е разработенаобщинска програма за намаляване на риска от бедствия 2020 -2024 г., която съдържа:

 

 
 

1. Оперативните цели;

 

2. Дейностите за реализиране на оперативните цели.

 

 

 

Проектът на общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се публикува за обществено обсъждане на интернет страницата на общинска администрация за срок от един месец.

 

 

 

Предложения могат да се подават до Община Вълчи дол, на  адрес

 

Гр. Вълчи дол, пл. ,,Христо Ботев” № 1

 

 

 

В едномесечен срок след изтичането на срока за обществено обсъждане общинската програма за намаляване на риска от бедствия ще се внесе за съгласуване от Областния съвет за намаляване риска от бедствия, след което ще се предложи и внесе за приемане от общинския съвет – Ветрино.                                                                                      

 

                                   В ъ в е д е н и е

 

 

 

В Република България все по-често започнаха да възникват бедствия, предизвикани от природни явления или човешкадейност, чиито социални и икономически последици могат да окажат значителен неблагоприятен ефект на нейното развитие, поради което намаляването на риска от бедствия е от изключително значение за устойчивото развитие на страната.

 

Природните бедствия възникват все по-често, засягат все повече хора и причиняват по-големи икономически щети.

 

Сериозността и честотата на природните бедствия се увеличава непрекъснато през последните десетилетия, отчасти в резултат на климата, урбанизацията, деградацията на околната среда и причинени от човешка дейност опасности. За това е необходимо да се обединят усилията на всички отговорни институции и тяхното активно включване в дейностите за намаляване на риска от бедствия, от което се очаква значително намаляване на човешки, социални, икономически и природни щети.

 

През последните години намаляването на риска от бедствия се превръща в световен приоритет.

 

В тази връзка и съгласно Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) се разработва и изпълняваОбщинската програма за намаляване на риска отбедствия.

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия има обхват на действие 2020-2024 г.

 

 

 

І. Основание за разработване.

 

 

 

Програмата за намаляване на риска от бедствия е разработена в изпълнение на чл. 6,д и чл. 65,б, т. 1  от Закона за защита при бедствия.

 

 

 

ІІ. Цел и направления за намаляване на риска от бедствия.

 

 

 

1.     Цел: Общинската програма за намаляване на риска от бедствия

 

има за цел предотвратяването и/или намаляването на неблагоприятните последици, които могат да настъпят и засегнат живота и здравето на населението, околната среда и водите, както и за опазване на държавната, общинската и частната собственост вследствие на природни и/или човешки дейности,бедствия.

 

 

 

Общинската програма за намаляване на риска от бедствия цели да се изгради една рамкова програма с която да се определят обекти с приоритети за действие,за да се намали риска от бедствия и да се подпомогне изпълнението на мерките,които се залагат в нея наобщинскониво.

 

 

 

2. Направления за реализиране на мероприятията за намаляване риска от бедствия:

 

 

 

-         Планиране и прилагане на превантивна дейност, чрез която възможните бедствия на територията на община Ветрино могат да бъдат не само очаквани но и до някаква степен управляеми.

 

-         Информираността е важно направление, чрез което се дава възможност да се събира и разпространява информация за добрите практики, прилагани за намаляването на риска от бедствия.

 

-         Информираността и взаимодействието между институциите, отговорни за защитата на населението, гарантира прилагането на добрите практики в сферата на планирането на превантивните мерки и мероприятия, а за самото население се улеснява тяхното изпълнение.

 

-         Изготвяне на оценки, анализи и мониторинг на рисковете от евентуални бедствия.

 

-         Формирането на култура на превенция на бедствията и правилното поведение на цялото общество как да действа по време на различни бедствия. Повишената обществена култура за риска от бедствия, включва провеждане на обучения на всички нива в общинската администрация и населението.

 

-         Поемане на по-голямаи сериозна обществена отговорност от страна на населението, с която вземат участието си в управлението на риска от бедствия, изисква стриктно публично определяне на отговорностите и ясна персонализация на тяхното изпълнение.

 

 

 

III. Природни и причинени от човешка дейност опасности, предизвикващи бедствия.

 

 

 

1.     Основни и причинени от човешка дейност опасности:

 

Идентифицирането на опасностите, които могат да предизвикат

 

настъпването на бедствия е продължителен процес, насочен не само към сега съществуващите опасности, но и към тяхното развитие във времето.

 

Важно е да се отчита историческото развитие на опасностите, защото инциденти, които са се случили веднъж или са били предотвратени, могат да допринесат за анализиране на историческата повторяемост на някои видове бедствия –природни или причинени от човешка дейност.

 

През последното десетилетие Република България бе засегната от

 

голям брой и с висок интензитет бедствия, което поставя страната ни в териториите, характеризиращи се с висок риск в тази сфера.

 

Територията на Република България и в частност на община Вълчи дол е изложена на следните видове опасности:

 

·  Опасност от наводнения;

 

·  Сеизмична опасност;

 

·  Опасност от горски пожари;

 

· Опасност от замърсяване на въздуха при ядрена авария или трансгранично радиоактивно замърсяване;

 

·  Опасност от промишлени аварии, аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци;

 

· Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове;

 

· Опасност от биологично заразяване(епизодични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните).

 

 

 

Опасност от наводнения.

 

 

 

Наводненията са най-често срещаните природни бедствия, както в световен мащаб, така и в България. Наводненията причиняват огромни щети, защото засягат урбанизирани територии, земеделски земи, горски масиви и не рядко свързани с отнемане на човешки животи. Съгласно научната класификация за този вид опасност и Закона за водите, наводненията се разпределят на:

 

·Местни –засягат се отделни реки или речни участъци;

 

·Среднообхватни –обхващат района на няколко реки;

 

·Мащабни –обхващат значителна територия;

 

·Крупно-мащабни, повсеместни –обхващат голяма част от страната или цялата страна.

 

В зависимост от начина, по който възникват наводненията, се наблюдават две групи:

 

1. природни наводнения(в болшинството от случаите -близо 80% от наводненията) - в резултат на обилни валежи, интензивно топене на снегове, заприщване на речни корита и др.;

 

2. антропогенни(20%)-дължащи се на аварии, скъсване на стени на изкуствени водоеми и др.

 

Най-често стават т.нар. наводнения от дъждовно-речен тип. Проливни дъждове, падащи на обширни територии от водосбора на реките, образуват огромна водна маса, която речните корита не са в състояние да поберат.  Водата излиза от коритата на реките и потича надолу към устието като едновременно с това залива огромни пространства в речните долини.

 

Основната задача на Община Вълчи дол е да разработва и изпълнява мерки за предотвратяване на отрицателните последствия от наводнения. В изпълнение на мерките предвидени в Плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г. за басейново управление на водите са идентифицирани и картографирани рисковите зони за наводнения, а в Плана за управление на риска от наводнения в Дунавски район са определени мерките за намаляване на риска от наводнение.

 

Съществува потенциален риск от наводнения по поречията на реките преминаващи през населените места на общината.

 

      От изградените на територията на общината микроязовири само 9 са завирени, но те не застрашават със заливане на цели населени места. Вероятни са заливания на отделни жилищни и стопански сгради в ниските места на с. Брестак, с. Генерал Киселово и с. Генерал Колево. От язовири в съседни общини, потенциално опасен се явява язовира до с. Доброплодно, община Ветрино, който по течението на река Карамандере застрашава жителите на с. Есеница и с. Метличина. При своевременно оповестяване е възможно извеждането на хората и животните извън населените места. Ще бъдат нанесени материални щети на наводнените сгради и земеделски площи.       

 

Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко, чрез изграждането на хидротехнически съоръжения, доброто устройствено териториално планиране и повишената готовност за предотвратяването и/или намаляването на негативните последици от наводнения, чрез превантивни мерки, обучението на населението и адекватното реагиране в конкретната ситуация.

 

Важна и необходима превантивна мярка е редовното почистване на речните корита и поддържането на нормалната и естествена проводимост на водите.

 

 

 

Сеизмична опасност

 

Сеизмичните въздействия се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което при проявата им се причиняват големи по размер негативни последици - жертви и пострадали сред населението, значителни материални щети и др. От сеизмологична гледна точка България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс. Територията на Република България е характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като "втори ранг земетръсно-опасни участъци" по Земята. Тази територия попада под въздействието както на вътрешни, така и на външни за страната сеизмогенни райони с очакван магнитуд до 8-ма степен по скалата на Рихтер и интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник. На територията на страната се определят три вътрешни сеизмични района:

 

• Североизточен – включва Горнооряховската сеизмична зона (очакван магнитуд по скалата на Рихтер до 7,5 –та степен, интензивност от 9-та и по-висока степен по скалата на Медведев – Шпонхойер – Карник /МШК/), Шабленска зона (максимален магнитуд до 8-ма степен, интензивност до 9-та степен по скалата на МШК за Черноморското крайбрежие), Дуловската зона (максимален магнитуд 7,5 поради относително голямата дълбочина на огнището, максималното въздействие е с интензивност над 8-ма степен по скалата на МШК);

 

• Средногорски – състои се от Софийска зона (максимален очакван магнитуд 6,5 – 7 и интензивност около 9-та степен по скалата на МШК), Маришка зона (максимален магнитуд 7,5 и интензивност до 10-та степен по скалата на МШК), Тунджанска зона (магнитуд до 6, интензивност в епицентъра до 9-та степен по скалата на МШК) и Подбалканска зона (магнитуд до 7,5 и епицентрална интензивност между 8-ма и 9-та степен по скалата на МШК);

 

• Рило - Родопски – включва Струмска зона (максимален очакван магнитуд 8, интензивност над 9-та степен по скалата на МШК в епицентралната област), Местенска и Западно-Родопска (Велинградска) зони (във всяка от тях максимален магнитуд 6, съответно епицентрална интензивност около 8-ма степен по скалата на МШК).

 

 Община Вълчи дол попада в зона (максимален магнитуд до 7-ма, интензивност от 9-та степен по скалата на МШК за Черноморското крайбрежие) на Североизточен сеизмичен район, в който е възможно възникване на земетресение от VII и VIII степен по скалата на МШК. Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата, мястото и времето на земетресението все още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите.

 

Въпросът за намаляването на сеизмичния риск включва няколко стъпки:

 

· Създаването на адекватни карти за сеизмичната опасност;

 

·Строителство съобразено със сеизмичната опасност, което ще доведе до намаляване на човешки и икономически загуби;

 

·Повишаване на готовността за посрещане на последиците от силни земетресения, тук се включват превантивните мерки, обучение на населението и др.;

 

·Активното взаимодействие между държавните и всички други ръководни органи.

 

 

 

Опасност от горски пожари

 

 

 

Горските пожари са една от основните опасности за състава, структурата и функционирането на горските екосистеми. Климатичните промени през последното десетилетие доведоха до повишаване на честотата на възникване на горските пожари и размера на засегнатите от тях територии. Антропогенният характер на над 90% от пожарите налага категоризирането на горите в близост до урбанизирани територии като високорискови. В настоящия момент такива са около три четвърти от горите в България.

 

На територията на община Вълчи дол, има вероятност от възникване на горски пожари в насаждения с I клас на пожарна опасност. Това са предимно широколистни насаждения, растящи на много сухи, сухи и  до свежи месторастения, силно съхнещи със суха и паднала маса над 10%, с ветровални и снеговални петна над 10%.

 

По-често срещани са случаите на полски пожари предизвикани от човешка небрежност от страна на граждани, на земеделски стопани при палене на стърнища и от пастири при изгарянето на сухи тревни площи и растителни отпадъци при почистване на дворни места.

 

За намаляването на горските пожари е необходимо стриктно да се спазват правилата за пожарна безопасност.

 

Ежегодно се изготвя план за защита на горските територии от пожари, който се съгласува с РД ПБЗН-Варна и се утвърждава от РДГ-Варна.

 

 

 

Опасност от неблагоприятни метеорологични явления, като засушаване, снежни бури, обилни снеговалежи, заледяване, градушки и силни ветрове

 

 

 

Засушаването е следствие от намаляването на валежите за дълъг период от време. Често редица метеорологични елементи, като високи температури, силни ветрове и ниска относителна влажност се проявяват съвместно със засушаването, което прави това явление много силно изразено. Редица индикатори за суша в атмосферата и земната повърхност трябва да бъдат наблюдавани оперативно, за да се определи степента на сушата и нейното влияние.

 

За територията на община Вълчи  дол  следва да се отбележи, че през последните години не се наблюдава продължителен период на воден режим.

 

Спецификата на континенталния климат е в основата и на възможни снегонавявания. Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна, особено в нейната североизточна част. Характерни са за месеците декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до нарушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места и да причинят не само блокиране на транспорта, прекъсване на електроснабдяването и водоснабдяването, но и медицинското осигуряване и снабдяването с хранителни продукти на населението.

 

Ниските температури са причина за обледеняването на електропроводите и други открити комуникационни линии. Годишно около 50–60 % от страната е засегната от снегонавявания и заледявания.

 

Като атмосферно явление градушките причиняват чувствителни загуби на аграрното производство и едновременно с това нанасят големи материални щети на сградния фонд и на стопанските постройки, а нерядко водят и до човешки жертви. Най-опасни са градовите щормове, при които щетите, нанесени на селскостопанските култури на полето, възлизат от 50 до 100%. Градобитията, в техните екстремни проявления като отделни или серия от щормове и като акумулирани в един сезон събития имат бедствен характер и могат да повлияят съществено на икономическите резултати от селското стопанство и от там и на националната икономика.

 

Силните ветрове не са често явление за страната. Средногодишният брой на дни със силен вятър за непланинската част на страната е между 5 и 20 дни. Ураганният вятър, надхвърлящ значително ветровото натоварване при оразмеряването на сгради и обекти, е рядко явление, но въпреки това се случва. Силните ветрове на територията на община Ветрино могат да доведат до прекъсване на електроснабдяването, блокиране на пътища, нарушения на инфраструктурата и са заплаха за живота и имуществото на хората.

 

 

 

Опасност от замърсяване на въздуха при ядрени или радиационни аварии

 

 

 

Въпреки строгите мерки за сигурност при работата на различните видове ядрени реактори и наличието на автоматизирани системи за управление, контрол и защита, практиката по експлоатацията им показва, че е възможно възникването на ситуации, които са съпроводени с аварийно изпускане на радиоактивни вещества в околната среда, което може да се отрази на въздуха на територията на община Вълчи дол.

 

Радиоактивно замърсяване би могло да се получи, при трансгранично радиоактивно замърсяване, вследствие на ядрена или радиационна авария в други страни, а също и при инциденти с транспортни средства, преминаващи на нашата територия (автомобили и самолети), превозващи радиоактивни материали.

 

 

 

Опасност от промишлени аварии, аварии при превоз на опасни вещества и отпадъци

 

 

 

На територията на Република България работят предприятия, класифицирани и регистрирани като „предприятия с висок рисков потенциал”, както и „предприятия с нисък рисков потенциал”, съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях. Това са предимно предприятия от химическата промишленост, производство и търговия с взривни вещества, предприятия за нефтопреработка и търговия с петролни продукти и газ.

 

Заводите в гр. Девня, са най – опасния обект от националното стопанство, в близост до нашата община,  където би могла да възникне, голяма производствена авария, с отделянето на промишлени отровни вещества, които ще нанесат, сериозни поражения на населението от Община Вълчи дол.

 

 

 

Опасност от биологично заразяване(епизоотични и други епидемии, не само разпространявани чрез животните)

 

 

 

Съществуващите производствено-икономически условия, структурата на селското стопанство, географското разположение на страната, влошената международна епизодична и епизитотична обстановка, търговията, вносът и износът с живи животни, продукти от животински и растителен произход са условия за възникване на огнища на биологично заразяване. Масови заболявания от епидемичен и епизодичен характер може да бъдат причинени и от нашествия на вредители /комари, кърлежи, хлебарки, плъхове и др./

 

 

 

2.     Основни цели и приоритети за намаляване на риска от бедствия.

 

 

 

Отчитайки състоянието в момента, както и слабите, и силните страни в сферата на намаляването на риска от бедствия в Република България, може да бъде формулирана следната основна цел:

 

 

 

Предотвратяване и/или намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, социално-икономическата дейност, околната среда и културното наследство в България, вследствие на природни и причинени от човешка дейност бедствия.

 

 

 

За постигане на целта, в настоящата Програма за намаляване на риска от бедствия се определят следните приоритети за действие на територията на Община Вълчи дол:

 

 

 

-         Прилагане на устойчиви и национални политики за провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и здравето на населението и околната среда.

 

-         Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от бедствия, включващи изгражданетоиподдържането на национални системи за прогнози, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване при бедствия.

 

-         Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в обществото, чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност.

 

-         Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след бедствието.

 

 

 

III. Мероприятия за намаляване на риска от бедствия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия

Изпълнител

Срок

 

I. Прилагане на устойчиви национални политики за провеждане на мероприятия за развитие капацитета на ръководния състав и служителите от администрацията за идентифициране и оценка на рисковете от бедствия, застрашаващи живота и

здравето на населението и околната среда

1.

 Разработване на Общинска програма за

намаляване на риска от бедствия

       ОбСНРБ

2020 г.

2.

 Актуализиране на Общинския план за защита при бедствия

       ОбСНРБ

 

 При  промяна на

Нормативната уредба, свързана с изпълнението му и веднъж на 5 години при въвеждане на плана, както и ежегодно по съответния ред от ЗЗБ

3.

 Преглед и запознаване с измененията на законовата и подзаконовата нормативна уредба в сферата на защитата на населението при бедствия

Председател на  ОбСНРБ, Кметове на            населени места

Ежегодно при всяка промяна

4.

 Подпомагане в обучението за защита на населението и развитие на капацитета на служителите от Общинската администрация на всички нива, по актуални теми касаещи защитата на

 Гл. специалист

             ГЗ

 

Ежегодно

 

населението при бедствия.

 

 

6.

 Създаване на ефективен механизъм за координация и взаимодействие между Общинската администрация, държавните институции и институциите, занимаващи се със защитата на населението

 Кмет, ОбСНРБ

 

 

 

До 2020 г.

 

II. Идентифициране, оценка и мониторинг на рисковете от възможни бедствия, включващо изграждането и поддържането на национални системи за прогнозиране, мониторинг, ранно предупреждение и оповестяване на населението при бедствия

1.

 Установяване, картографиране и обследване на рисковите места, където е възможно настъпването на бедствия и събраната информация да бъде разпространена и публично достъпна

       ОбСНРБ

 

 

 

Постоянен

2.

 Кандидатстване по проект за превенция и управление на риска от наводнения

       ОбСНРБ

 

Постоянен

До пускане на програмата

3.

 

 

 Превантивни дейности по проводимостта на реки и дерета с проблемни участъци в урбанизираната територия на община Вълчи дол

 

 Кмет, кметски наместници,  в община Ветрино

 

Ежегодно

 

 

III. Изграждане на култура за защитата при бедствия на всички нива на управление в обществото чрез провеждане на обучения и по-голяма публичност

1.

 Оказване на методическа помощ при организиране на обученията в детските и учебни заведения за действия и защита при бедствия. Провеждане на тренировки по евакуация

Министерство на образованието и науката Представители от

РС ПБЗН и БЧК

Ежегодно

 

2.

 Подобряване на координацията и взаимодействието по обучението за реакция и поведение при бедствия между училищните ръководства, РД ПБЗН и общинската администрация чрез организиране на годишни срещи

             

Директори на училища

РД ПБЗН

 

 

Ежегодно

3.

 Проиграване на плановете за защита на населението от Общинска администрация

  Секретар на ОбСНРБ

 

Ежегодно

4.

Организиране на обучение на доброволните формирования за защита при бедствия

 Ръководител на ДФ

   РС ПБЗН и РД ПБЗН

Постоянен

 

5.

 Повишаване нивото на качества и компетентност за защита при бедствия на членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, чрез провеждане на обучения

     Секретар на

       ОбСНРБ

 

Постоянен

 

 

IV. Намаляване на съществените рискови фактори и повишаване на готовността за ефективно реагиране при бедствия и спасително-възстановителни дейности след

бедствието

1.

 Рехабилитация и поддръжка на  водните съоръжения на територията на общината.

ОбСНРБ

 

2020-2023 г.

2.

 Изготвяне на годишни доклади с информация за състоянието на изпълнението на мерките за намаляване на риска и защита на населението от бедствия, заложени в програмата

ОбСНРБ

 

 

Ежегодно

 

3.

 Настаняване на лица, пострадали от настъпили бедствия, осигуряването им с храна, вода и вещи от първа необходимост и оказване на първа помощ

ОбЩаб при бедствия

Общинска администрация, БЧК

 

         

При необходимост

4.

 Набиране на доброволци за доброволното формирование

Кмет на община, гл. специалист ГЗ    

 

Постоянен

5.

 Организиране на обучение на доброволните формирования за защита при бедствия

Ръководител на ДФ

   РС ПБЗН и РД ПБЗН        

 

Постоянен

6.

 Провеждане на тренировки със служителите от Общинската администрация за поведение,

действия и защита при бедствия

 Гл. специалист

             ГЗ 

РС ПБЗН

Ежегодно

 

 

 

Програмата е приета на заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия, проведено на ……………...