Статут на обществения възпитател;

Статут на Консултативен кабинет;

Правилник за дейността на МК БППМН;

ОТЧЕТна МКБППМНза 2019 г.