ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

    Във връзка със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-03-191/27.07.2016 г. между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” в Министерството на образованието и науката и Община Вълчи дол, при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ но приоритетни оси 2 и 3 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, наименование на проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от Община Вълчи дол”, регистрационен номер на договора BG05M20P001-3.001-0009

Прочети повече...

Допълнителна информация