ПОКАНА


ПРОЕКТ BG051PO002/13/2.2-11 №13-22-25/13.12.2013г.

Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на
ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ПОКАНА

До регионалните и местни печатни и електронни медии

Във връзка с изпълнението на Проект „Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на
ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса ”, по сключен договор  №13-22-25/13.12.2013г. между Община Вълчи дол и Министерство на финансите, Управляващ Орган на оперативна програма ”Административен капацитет”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ по приоритетна ос 2 „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация ”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11, екипът за управление на проекта организира ЗАКРИВАЩА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ  на 10.09.2014 година от 16:00 часа в заседателната зала на Общинска администрация -  Вълчи дол, ет.1.

За нас ще бъде удоволствие да присъствате и да отразите края на проекта, като разчитаме на Вашето участие за постигане на целите на Дейност 5. „Дейности за информация и публичност“, за предоставяне възможност за прозрачност и обществена достъпност до информация, не само за целите и постигнатите резултати по проекта, но и на ОПАК и ЕСФ, като цяло.

Допълнителна информация