ЗАПОВЕД № 1428/23.12.2015 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси
ПРОМЕНЯМ:
заповед № 1164/29.10.2015 г., относно определянето на границите на районите и видът предлаганите услуги по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Вълчи дол през 2016 г. в частта - сметосъбиране и  сметоизвозване, както следва...
Прочети повече...

Допълнителна информация