О Б Я В Л Е Н И Е изх. № 08-01-562/01.04.2021г.

 

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 322/30.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ II 392XI392, кв. 109  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г. съответно: част от ПИ с идентификатор № 84022.501.392 и част от ПИ с идентификатор № 84022.501.740 по КККР на с. Щипско, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

 

            Плана предвижда двата имота: УПИ II 392и УПИXI392 в кв. 109  да се обединят , като новообразувания получи нов номер УПИ XVIII 392, вътрешните регулационни граници на УПИ XVIII 392 дасе поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно действащите КККР на с. Щипско,уличната регулация да се приложи, съгласно одобрен кадастрален и регулационен план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г.

 

 

 

Проекта да се разработи с обхват УПИ I385, II392, XI392 и XII391, кв. 109  по плана на с.Щипско.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

 

                                                                                                      От Общината:

 

П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1.ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв.м., с начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, номер по предходен план: 016116, находящ се в землище с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3898/06.04.2020 г.

 Начална тръжна цена – 19 369,00 лв.                                  Депозита е в размер на 3873,80 лв.

 2. ПИ с идентификатор 32860.23.29 с площ 7596 кв.м., с начин на трайно ползване: нива в земеделска територия, ІІІ категория, номер по предходен план: 023029, находящ се в землище с.Искър, общ.Вълчи дол,обл. Варна,АОС №4075/10.02.2021г.

 Начална тръжна цена: 4 831,00 лв.                                      Депозита е в размер на 966,20 лв.

 3. ПИ с идентификатор 12574.501.1544 с площ 676 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ V в кв.87по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3834/22.10.2019 г.

 Начална тръжна цена: 3 940,00 лв. без ДДС                     Депозита е в размер на 788,00 лв.

 4. ПИ с идентификатор 12574.501.298 с площ 331 кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, ведно с построената в имота жилищна сграда, масивна, едноетажна с идентификатор 12574.501.298.1 със застроена площ 74 кв.м., номер по предходен план: УПИ ХІХ-298 в кв.29 по кадастралната карта на гр.Вълчи дол, обл. Варна, АОС №4037/26.11.2020 г.

 Начална тръжна цена: 7650,00 лв. от които за дворно място 889,00 лв. без ДДС, сграда и прилежащ терен в имота 6761,00лв.                                              Депозита е в размер на 1530,00 лв.

 Търгът да се проведе на 08.04.2021 г. от 10:00 часав заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от18.03.2021 г. до 17:00 часа на06.04.2021г.

 Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 часа на 06.04.2021г.

 За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 
 

 

„Общинска аптека - Здраве” ЕООД в град Вълчи дол отвори врати днес

„Общинска аптека - Здраве” ЕООД в град Вълчи дол отвори врати днес, 30 ноември, на големия християнски празник Андреевден!

 

Откриването на още една аптека бе от изключителна необходимоста за жителите на общината и една от основните цели, които кметът – Георги Тронков си бе поставил да изпълни по време на управленския си мандат. Той подчерта, че откриването на аптеката е стъпка напред към подобряване на здравното обслужване в общината и изказа благодарност към Общинския съвет и екипа на Общинска администрация - Вълчи дол, за това, че още една придобивка в услуга на жителите на общината вече е факт.

 

Аптеката се намира в сградата на Поликлиниката в град Вълчи дол, на ул. „М. Ф. Толбухин” №5 и има сключен договор с НЗОК. Снабдена е с всички необходими лекарства и медикаменти.

 

Всички граждани на община Вълчи дол ще могат да се възползват от достъпни цени, голямо продуктово разнообразие на лекарствени продукти и лично отношениепри обслужване в аптеката.

 

Общинска аптека Здраве ще работи всеки делничен ден от 8:00 до 17:30 часа, а през почивните дни е на разположение за своите клиенти от 9:30 до 14:00 часа.

Виж снимки...

 

 

 

 

 

 

Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта

 

Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта.

 

          Целта на инвестиционно предложение на община Вълчи дол е разширение на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол.

 

          Настоящият проект предвижда допускане промяна в одобрените идейни проекти към Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г., издадено от Главния архитект на община Вълчи дол, заверено че е влязло в сила на 17.08.2012 г. от органа който го е издал; Презаверено на основание чл. 153, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на 15.12.2015 г., влязло в сила на 29.12.2015 г.; Презаверено на основание чл. 153, ал. 4 от ЗУТ на 09.04.2019 г., което се състои във въвеждане на етапно изграждане на строежа на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

 

Със Заповед № 5/29.10.2020 г. на Главния архитект на община Вълчи дол е допълнено Разрешение за строеж № 16/31.07.2012 г. за:„Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” – втора категория, на основание чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, състоящо се в етапно изграждане, както следва:

 

I ЕТАП:

 

-          ул.”Алеко Константинов”/о.т.215-о.т.9204-о.т.175/:

 

-          ул.”Росица”/о.т.149-о.т.65/:

 

-          ул.”Марица”/о.т.167.т.168/:

 

-          ул.”Тунджа”/о.т.152-о.т.151-о.т.150/:

 

-          тупик към ул."Ж. Карамфилова"/т.59’-т.59”/.

 

II ЕТАП:

 

ул.”Марица”/о.т.164-от.165-о.т.166-о.т.167/:

 

III ЕТАП:

 

-          Водоснабдяване:ул. Драгоман; ул. Георги Димитров, без участък от о.т. 2-о.т.3-о.т.8-о.т.22; ул. Дунав; ул. Урожай, без участък от о.т. 21-о.т.40; ул. Оборище; ул. Климент; ул. Гео Милев; ул.  Люлин; ул. Радецки; ул. Асен Златаров, без участък от о.т. 40-о.т.41-о.т.42-о.т.43; ул. Пирин; ул. Янтра; ул.  Васил Коларов, без участък от о.т. 50-о.т.51; ул. Толбухин, без участък от о.т. 76-о.т.50-о.т.49-о.т.49'-о.т.43-о.т.39-о.т.26-о.т.12-о.т.14; ул. Бузлуджа, без участък от о.т. 42-о.т.51; ул. Витоша; ул. Хаджи Димитър; пл. Освобождение; ул. Трети март; ул. Бригадирска; ул. Катюша; пл. Христо Ботев; ул. Средна гора; ул. Камчия; ул. Любен Каравелов; ул. Черно море; ул. Иван Вазов; ул. Аврам Гачев; ул. Алеко Константинов; ул. Н.Й. Вапцаров; ул. Ген. Скобелев; ул. Странджа; ул. Лиляна Димитрова; ул. 23-ти септември; ул. Елин Пелин; ул. Христо Смирненски; ул. Антон Иванов; ул. Цанко Церковски; ул. Стефан Караджа; ул. Стара Планина; ул. Кирил и Методий; ул. Марица; ул. Росица; ул. Тунджа; ул. Димитър Благоев; ул. Александър Стамболийски; ул. Георги Мамарчев; ул. Родопи; ул. Шипка; ул. Жечка Карамфилова; ул. Малчика; ул. Тодор Каблешков;

 

-          Канализация: ул.”Христо Смирненски”;  ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Антон Иванов”;  ул.”Стара планина”;  ул.”Цанко Церковски”;  ул.”Стефан Караджа”;  ул.”Иван Вазов”;  ул.”Черно море” ;ул.”Любен Каравелов” ;ул.”Аврам Гачев”; тупик от ул.”Любен Каравелов”; ул.”Катюша”; ул.”Бригадирска”; ул.”Трети март”; по пл.”Христо Ботев” до ул.”Александър Стамболийски; ул.”Хаджи Димитър”; пл.”Освобождение”; бул.”Васил Левски”; ул.”Васил Коларов”; ул.”Георги Димитров”; улица от о.т.3-о.т.4-о.т.5; улица от о.т.5-о.т.254-о.т.255; улица от о.т.12-о.т.14 към о.т.6; ул.”Дунав”; ул.”Асен Златаров”; ул.”Урожай”; ул.”Пирин”; ул.”Климент”; по ул.”Гео Милев” о.т.32-о.т.57-о.т.72; ул.”Жечка Карамфилова”; ул.”Георги Мамарчев”; ул.”Родопи”; ул.”Шипка”; ул.”Росица”; ул.”Тодор Каблешков”; тупик от ул.”Тодор Каблешков”; участък от ул.”Оборище”;

 

IV ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация: От ул. Радецки” / от о.т.33/, по ул. „Асен Златаров”/до о.т.44/, по ул. „Добруджа” в посока о.т.29 до съществуващо дере и по него до съществуващ водосток под ж.п. линията Варна-Добрич.

 

V ЕТАП:

 

-          Дъждовна канализация на останалата част на гр. Вълчи дол, съгласно одобрен идеен проект.

 

ОТ ОДОБРЕНИЯ ИДЕЕН ПРОЕКТ ОТПАДАТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ:

 

-          Канализационното отклонение по ул.”Толбухин” /о.т.49-о.т.50/, Кл.34-Б ф300мм /ID/PE  SN8 L=73.45м 

 

-                       Канализация по ул.”Георги Димитров”, о.т.70-о.т.970

 

-                       Канализация по ул.”Трети март” , о.т.970-о.т.9187

 

-                       Канализация по ул.”Бузлуджа” ,    о.т.11-о.т.24-38-42-51

 

-                       Канализация по ул.”Хаджи Димитър”,  о.т.72-о.т.84-984

 

-                       Канализация по ул.”Васил Коларов” , о.т.51-о.т.50

 

-                       дъждовна канализация по ул.”Родопи”,  о.т. 145-о.т.147

 

            Горните допълнения към  Строително разрешение № 16/31.07.2012 г., презаверено на 15.12.2018г. са направени въз основа на оценка за съответствие от НСН „БУЛ ИНВЕСТ КОНТРОЛ” ЕООД, гр. София; Презаверен Идеен Инвестиционен проект за строеж на „Разширениена канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. вълчи дол , одобрен  на 29.10.2020г. и Презаверен Работен проект за изпълнение на Етап I, одобрен  на 29.10.2020 г. Предварителен договор за присъединяване към водопроводната и/или канализационна система от 02.08.2019г.; Разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона № РСПП-5 от 01.08.2019г. и № РСПП-6 от 01.08.2019г.от Агенция „Пътна инфраструктура” Областно пътно управление-Варна; Становище с рег. № 819000-24031/08.05.2020 г. на Министерство на вътрешните работи, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”- Варна и Съгласувателно писмо с РИОСВ - Варна изх. № 08-01-4190/1/ от 11.07.2012 г.

 

Съгласно разпоредбите на чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „б“ от ЗУТ и чл. 4, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи, обект: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна” е определен като ВТОРА КАТЕГОРИЯ СТРОЕЖ.

 

С осъществяване на инвестиционното намерение няма да се променя съществуващата пътна инфраструктура. Няма да се изгражда допълнителна инфраструктура като пътища, улици, газопровод, електропровод и др.

 

Няма да се използват взривни вещества.

 

Инвестиционното намерение не засяга защитени територии и защитени зони, няма трансгранично въздействие.

 

По време на строителството използваните природни ресурси ще бъдат строителни  материали и вода.

 

По време на строителството и експлоатацията  не се очаква генериране на опасни за околната среда, за населението и животинския свят отпадъци. Не се предвижда да се генерират отпадъчни води.

 

З А П О В Е Д № 1049

 

З А П О В Е Д

 № 1049

гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

 

         

 

З А П О В Е Д

 

№ 1049

 

гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

 

              На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

 

 

     О П Р Е Д Е Л Я М:

 

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва:

 

І. За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали, Стопански двор, Ел. подстанция Вълчи дол, Бензиностанция Петрол и ПИ с идентификатор 12574.501.310 на „АГРО 03” ООД предлаганата услуга е:

 1. Събиране, транспортиране и предаване на битови отпадъци в съоръжения и инсталации за тяхното третиране  по 2 пъти седмично.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ІІ. За с. Брестак, включващ  всички улици и квартали, ПИ с идентификатор 06416.112.3 на „Свинекомплекс Брестак” АД, ПИ с идентификатор 06416.121.4 на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПИ с идентификатор 06416.112.3 на СН „Акваполи” с. Брестак предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ІІІ. За с. Генерал Киселово, включващ  всички улици и квартали и ПИ с идентификатор 14670.38.6 предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ІV. За с. Стефан Караджа, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

V. За с. Червенци, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

VІ. За с. Михалич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците – януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците – април, май, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

VІІ. За с. Караманите, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

VІІІ. За с. Генерал Колево, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

ІХ. За с. Добротич, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.      Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

Х. За с. Метличина, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІ. За с. Радан войвода, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Сметосъбиране и сметоизвозване по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІІ. За с. Изворник, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІІІ. За с. Есеница, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІV. За с. Калоян, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХV. За с. Искър, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХVІ. За с. Войводино, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.      Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХVІІ. За с. Щипско,  включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.      Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХVІІІ. За с. Бояна, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.      Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците – януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците – март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.      Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.      Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХІХ. За с. Оборище, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХХ. За с. Страхил, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХХІ. За с. Звънец, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

ХХІІ. За с. Кракра, включващ  всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

 1. Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.
 2. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
 3. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

 

            Заповедта да се сведе до знанието на Грозданка Йорданова - Директор на дирекция МДТНП,  инж. Диана Петрова - Главен експерт в Дирекция УТОС и кметовете на населени места в община Вълчи дол.

            Контролът по изпълнение на заповедта възлагам  на Димо Димов – Ръководител дейност БКС.

 

 

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ, /п/

Кмет на община Вълчи дол

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Изх. № РД 08-01-3355/20.11.2020 г.

 

Изх. №  РД 08-01-3355/20.11.2020 г.

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

              На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 

„Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”

 

              Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

 

              Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считано от 23.11.2020 г. за изразяване на  становища, мнения, възражения.

 

ЗАПОВЕД №10049/30.10.2020 г.


На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси
ОПРЕДЕЛЯМ:
Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва;

I.    За гр. Вълчи дол, включващ всички улици и квартали, Стопански двор, Ел. подстанция Вълчи дол, Бензиностанция Петрол и ПИ с идентификатор 12574.501.310 на „АГРО 03” ООД предлаганата услуга е:

1.    Събиране, транспортиране и предаване на битови отпадъци в съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти седмично.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

II.    За с. Брестак, включващ всички улици и квартали, ПИ с идентификатор 06416.112.3 на „Свинекомплекс Брестак” АД, ПИ с идентификатор 06416.121.4 на „Булгартрансгаз” ЕАД и ПИ с идентификатор 06416.112.3 на СН „Акваполи” с. Брестак предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците - януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците - април, май, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

III.    За с. Генерал Киселово, включващ всички улици и квартали и ПИ с идентификатор 14670.38.6 предлаганата услуга е;

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците - януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците - април, май. септември и октомври.
2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

IV.    За с. Стефан Караджа, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

V.    За с. Червенци, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

VI.    За с. Михалич, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти през месеците - януари, февруари, март, юни, юли, август, ноември и декември и по 4 пъти през месеците - април, май, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

VII.    За с. Караманите, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

VIII.    За с. Генерал Колево, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.
IX.    За с. Добротич, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

X.    За с. Метличина, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XI.    За с. Радан войвода, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Сметосъбиране и сметоизвозване по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XII.    За с. Изворник, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XIII.    За с. Есеница, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XIV.    За с. Калоян, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.
2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XV.    За с. Искър, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XVI.    За с. Войводино, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XVII.    За с. Щипско, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XVIII.    За с. Бояна, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга е:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти през месеците - януари, февруари, ноември и декември и по 3 пъти през месеците - март, април, май, юни, юли, август, септември и октомври.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XIX.    За с. Оборище, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 3 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.
3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XX.    За с. Страхил, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XXI.    За с. Звънец, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

XXII.    За с. Кракра, включващ всички улици и квартали предлаганата услуга се запазва:

1.    Събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране по 2 пъти в месеца.

2.    Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и/или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и повторно оползотворяване на отпадъци.

3.    Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места в общината.

Заповедта да се сведе до знанието на Грозданка Йорданова - Директор на дирекция МДТНП, инж. Диана Петрова - Главен експерт в Дирекция УТОС и кметовете на населени места в община Вълчи дол.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на Димо Димов - Ръководител дейност
БКС.

П У Б Л И Ч Е Н Т Ъ Р Г С Я В Н О Н А Д Д А В А Н Е

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г.

 

Начална тръжна цена: 22 350,00 лв.без ДДС                    Депозита е в размер на 4470,00 лв. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.816 с площ 1013 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІ. АОС №3828/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 4 150,00 лв.без ДДС                       Депозита е в размер на 830,00 лв. 

 

3. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.817 с площ 937 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел VІІ. АОС №3829/13.09.2019 г.

 

Начална тръжна цена: 3 850,00 лв. без ДДС                       Депозита е в размер на 770,00 лв. 

 

4. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.818 с площ 618 кв.м., НТП: незастроен имот за жилищни нужди по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: кв.27а, парцел ІV. АОС №3827/13.09.2019 г. 

 

Начална тръжна цена: 2 550,00 лв.без ДДС                           Депозита е в размер на 510,00 лв. 

 

5. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.697 с площ 3681 кв.м., НТП: за друг обществен обект, комплекс  по кадастралната карта на с.Щипско,  номер по предходен план: 324, кв.119, парцел ІІІ. АОС №4010/06.10.2020 г.

 

Начална тръжна цена:15 100,00 лв. без ДДС                          Депозита е в размер на 3020,00 лв. 

 

6. Поземлен имот с идентификатор 12574.56.2с площ 2621 кв.м., НТП: нива, ІV категория, находяща се в землището на гр.Вълчи дол, номер по предходен план: 056002. АОС №4005/30.09.2020г.

 

Начална тръжна цена: 3 536,00 лв.                               Депозита е в размер на 707,20 лв. 

 

Търгът да се проведе на 03.12.2020 г. от 10.00 часа в заседателна зала на Община Вълчи дол– гр. Вълчи дол, пл. Хр. Ботев №1.

 

Цена на тръжната документация: 20,00 лв. без ДДС, която следва да се заплати в сграда на ОбА Вълчи дол, находяща се в гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1,партер, център за услуги и информация, или по банков път по сметка на Община Вълчи дол, IBAN: BG 78 UNCR 7000 8423478763, BIC: UNCR BGSF. Вид плащане 44 70 00.

 

Тръжната документация може да бъде закупена в сградата на общинска администрация - Вълчи дол, пл. "Христо Ботев"1, ет. 2, ст. 211 от11.11.2020 г. до 17:00 ч. на01.12.2020 г.

 

Краен срок за приемане на документация за участие в търга - 17:00 ч. на 01.12.2020 г.

 

За справка и информация Милка Янева ет.2, стая 211 на ОбА Вълчи дол, тел. 05131/2315 вътр. 212.

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

 

               Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с пандемичен взрив на заболяването от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на допълнителни ресурси за превенция и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период.

 

Идентифицирана е голяма нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната. Дейностите по проекта са насочени към лица, за които е налице социална необходимост от почасови услуги като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 

               Дейността е  насочени към възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, както и към хора с увреждания и техните семейства, възрастни в риск /„Възрастен в риск” е лице, което е: - в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; - в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; - самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами/, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на населението от превенция разпространението на COVID-19.

 

               Идентифицирана е нужда от предоставянето на услуги по домовете в контекста на създалата се извънредна епидемична ситуация в страната, а именно:

 

               - Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги - със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора;

 

               - Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

 

               Чрез изпълнение на дейностите се подкрепят мерките по време на въведеното извънредна ситуация на територията както на община Вълчи дол, така и в цялата страна. Осигурява се мрежа от услуги в домашна среда, с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19.

 

               Проект BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" е с продължителност до края на периода от епидемиологична заплаха – 31.12.2020г.  

 

 

 

Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"  ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е на стойност 96 465.00 лв.

 

За информация: 05131/2315 – Нина Белева, Ръководител проект

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация