1. АО.12.01. Издаване на скица за недвижим имот

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - 14 дни - 8лв;

             Бърза - 5 дни 16лв;

             Експресна - 24 часа - 24лв;

Заявление: заявление;


2. АО.12.02. Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-виза за проектиране(чл. 140, ал.2 от ЗУТ)

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - 14 дни - 25лв;

Заявление: заявление;


3. АО.12.03. Презаверяване на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот, от издаването на която са изтекли шест месеца

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Обикновена поръчка - веднага

                    - за скица - 4лв;

                    - за виза - 10лв; 

Заявление: заявление;

 


4. АО.12.04. Издаване на удостоверение за местонахождение на недвижим имот и обстоятелства и факти  по ТСУ и ЗКИР и за реституционни претенции

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Удостоверение за местонахождение на имот - 14 дни - 5лв;

             Удостоверение за обстоятелства по ТСУ и ЗКИР - 14 дни 15лв;

             Удостоверение за реституционни претенции- 14 часа - 20лв;

Заявление: заявление;

 


 

5. АО.12.05. Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях

Описание: описание;

Срокове и цени:

             В рамките на един работен ден - 1лв за формат А4 и 3лв за формат А3;

Заявление: заявление;


6. АО.12.06. Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ и чл.50 от ППЗОЗЗ

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - 25лв на имот и 15лв на сграда;

Заявление: заявление;


 

7. АО.12.07. Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл.175 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

            Срок - 14 дни - 20лв на строеж;

Заявление: заявление;8. АО.12.08. Заверяване на молба-декларация за снабдяване с документ за собственост и издаване на удостоверения

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Удостоверения за областна администрация - 14 дни - 5лв;

             Удостоверение, че имотът не е общински - 14 дни - 5лв;

             Заверка от Дирекция УТОС - Общинска собственост - 14 дни - 5лв;

             Заверка на молби декларации - 14 дни - 5лв;

Заявление: заявление;


 

9. АО.12.9 Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Допускане или отказ за разрешение - 14 дни - 15лв;

             Обявяване и одобряване - 14 дни  - 30лв;

Заявление: заявление;


10. АО.12.10 Съгласуване и одобряване и на технически и работни проекти/чл. 145, ал.1/ и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения /чл.148, ал.1; чл.152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Издаване на разрешение за строеж - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.2 - 2.20.3) към Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол, актуализирано 2012-03;

             Одобряване - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.7.1 и т.7.2);

Заявление: заявление;


11. АО.12.11. Одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж /чл.145, ал.5 от ЗУТ/ и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие /чл.145, ал.4 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.4);

Заявление: заявление;


12. АО.12.12. Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.151, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.5);

Заявление: заявление;


13. АО.12.13. Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие по който се издава РС /чл.142, ал.2 ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.6);

Заявление: заявление;


14. АО.12.14. Издаване разрешение за строеж / разрешение за поставяне без одобряване на проекти по чл.153 и чл.56 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 7 дни - цени по Приложение 2 (т.2);

Заявление: заявление;


15. АО.12.15. Презаверяване на строително разрешение и вписване на изменения в издадено разрешително за строеж /чл.153, ал.3 и ал.4, чл.154, ал.5 от ЗУТ/

 

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цена - 50% от заплатената такса за строителното разрешение;

Заявление: заявление;


16. АО.12.16. Приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна информация /чл.175 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по Приложение 2 (т.14);

Заявление: заявление;


17. АО.12.17. Издаване на удостоверение за търпимост на строежи /§ 16 ал.1  ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.16);

Заявление: заявление;


18. АО.12.18. Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория /чл.177, ал.3 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 7 дни - цени по Приложение 2 (т.17);

Заявление: заявление;


19. АО.12.19. Издаване на удостоверение за степен на завършеност - чл. 181 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.18);

Заявление: заявление;


20. АО.12.20. Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот /чл.200 от ЗУТ/ и за реално определени части от сграда /чл. 202 и чл.203 от ЗУТ

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.19);

Заявление: заявление;


21. АО.12.21. Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок /чл.193, ал.6 отЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 30 дни - цени по чл.210 от ЗУТ;

Заявление: заявление;


22. АО.12.22. Издаване на заповед за прокарване на временни пътища /чл.190, ал.6 на ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по чл.210 от ЗУТ

Заявление: заявление;


23. АО.12.23. За издаване на разрешение за отсичане на дървета и/или кастрене на клони

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Декоративни дървета - цена 15лв за бр.;

             Овощни дървета - цена 10лв за бр;

             Кастрене на клони - цена - 5лв за бр;

Заявление: заявление;


24. АО.12.24. Определяне на маршрут и издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цени по Приложение 2 (т.29);

Заявление: заявление;


25. АО.12.25. Разрешения за строителни отпадъци

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - цена - 7лв за кубик);

Заявление: заявление;


26. АО.12.26. Регистриране на технически паспорт

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - безплатно;

Заявление: заявление;


27. АО.12.27. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение / чл.195 и чл.196 от ЗУТ/

Описание: описание;

Срокове и цени:

             Срок - 14 дни - безплатно;

Заявление: заявление;


 

Additional information