Съобщение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Общинска администрация – Вълчи дол напомня на всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, включително и за текущата 2016 година,  да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00;

BIC STSABGSF.

Допълнителна информация