Общинска администрация Вълчи дол в сътрудничество с фирма „БОГОЯ – М“ ООД, Ви уведомява, че на 30.08.2016г. /вторник/ от 13:00 часа пред сградата на НЧ „Димитър Благоев – 1907“ в гр. Вълчи дол ще се проведе  информационна среща за представяне на проект № BG05M9OP001-1/002-052-C01SMART АКТИВНИ чрез обучение и заетост“  по приоритетна ос „Подобряване на достъпа до заетост и качество на работните места“, Процедура „Активни“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. 

 

Additional information