П О К А Н А

Проект "Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол"


 

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ    

 

 

 Проект: „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 Име на операцията: BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“

 Име на бенефициента: ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 Стойност на ДБФП: 110 484.00 лв.

 Начало: дата: 01.01.2021г.

 Край: дата: 30.09.2021 г.

 

Проекта се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

 

29.04.2021 г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА СТОТИЦИ СЕМЕЙСТВА

Традиционно в навечерието на християнския празник  Възкресение Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искренно се надява с този жест да стопли домовете на стотици семейства за светлия празник, да им вдъхне надежда за повече здраве, сила на духа  и увереност.

 

 

 

30.03.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  НА ПРОЕКТ  „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол”

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

 

Операция BG05FMOP001-5.001

 

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

 

 

 

 

      Социалната услуга предоставяне на „топъл обяд”  по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи долкъм 30.03.2021г. се предоставя на територията на Община Вълчи дол на 200 лица.

 

От датата на стартирането на проекта общо с натрупване са подадени 423 заявления - декларации за включване в проекта , от тях с натрупване 202 лица са сключили договор и получавали топъл обяд.

 

Ежедневно в работните дни на 200 потребители се предоставя супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт десерт. По реда на Закона за обществените поръчки, външен изпълнител доставя необходимите хранителни продукти. Храната се приготвя в кухнята на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол и чрез разнос се доставя до домовете на потребителите. Предоставяната храна е качествена, здравословна и питателна, приготвена при отчитане на хранителните потребности на потребителите и при спазване изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането. Храната се приготвя по специализиран рецептурник, предназначен за заведения за обществено хранене и съгласно съществуващата нормативна уредба, касаеща изискванията за здравословно и пълноценно хранене и спазване на санитарните изисквания.

 

Община Вълчи дол в качеството си на бенефициент по проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Вълчи дол извършва  подбор на конкретните представители на целевите групи, които могат да бъдет включени като потребители на социалната услуга по прозрачен начин и в съответствие с принципите за зачитане на личното достойнство, равенство между половете и недопускане на дискриминация.

 

Всяко лице, което желае да кандидатства за ползване на услугата подава заявление-декларация до Кмета на Община Вълчи дол. На база на подадените заявления се изготвя списък на всички кандидат-потребители, който се изпраща до Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол, с цел потвърждаване на принадлежността на кандидатите към целевите групи по проекта. Принадлежността на дадено лице към определена целева група се определя в резултат от индивидуална оценка на всеки конкретен случай и се извършва от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Вълчи дол.

 

В проекта, като потребители на социалната услуга могат да бъдат включвани: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Дейностите се реализират с подкрепа на Фонда за европейско подпомагане  на най-нуждаещите се лица  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане. Финансирането е в размер на 48 114,00 лв.

 

С цел намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин се предоставят съпътстващи дейности, предвидени в допълнение към предоставянето на „топъл обяд”.  Реализирането на  съпътстващи мерки спрямо потребителите, се изразяват в индивидуално консултиране за ползване на административни общински услуги, консултиране относно здравословно и балансирано хранене, консултиране относно възможностите за ползване на други предоставяни социални услуги, както и други актуални подкрепи, предвид възникналите нужди и проблеми от партньора на бенефициента СНЦ „Бъдеще за Вълчи дол”.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да работят за справяне и преодоляване на собствените им затруднения, подкрепят ги в борбата със социалното изключване и подпомагат тяхното развитие.

 

Стилияна Иванова

Администратор на проекта

 

 

22.02.2021 г.

 УСПЕШНО ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ТОПЪЛ ОБЯД НА 200 лица ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция BG05FMOP001-5.001

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”

 

Топъл обяд на 200 лица предоставя Община Вълчи дол от 01.01.2021г.

До 27.04.2021г.  потребителите на социалната услуга ще получават всеки работен ден топла храна, която включва супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

Приготвя се храна по меню, което осигурява балансирано и здравословно хранене на лицата от целевите групи, съобразно изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене.

Целева група по проекта са: лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията; лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Проект „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“е финансиран по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 – „3.1 – ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

С цел постигане на по-голяма гъвкавост при предоставянето на услугата „топъл обяд“ по проекта и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица, документи от желаещи да ползват социални услуги по проекта ще се приемат през целия период на изпълнение на проектните дейности.

 

 

30.12.2020 г.

Прием на заявления по спечелен проект на Община Вълчи дол

 

Община Вълчи дол е одобрена за финансиране на проект  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се , Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”.

 

Дейностите по реализацията му ще започнат от 01.01.2020г. и ще продължат до 27.04.2021г.. От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 200 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, при спазване на всички необходими противоепедимични мерки   до 29.12.2020г.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „топъл обяд”.

 

В периода до 27 април 2021г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

 

 Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19;

 

 

 

Община Вълчи дол е одобрена за финансиране на проект  „ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19 В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се , Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID -19”.

 

Дейностите по реализацията му ще започнат от 01.01.2020г. и ще продължат до 27.04.2021г.. От услугата в Община Вълчи дол ще се възползват общо 200 потребители, които отговарят на условията за целева група по проекта: Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията;  Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа; Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Желаещите да ползват услугата могат да заявят това на телефон 0897969955, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , чрез кмета на съответното населено място или на място в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, при спазване на всички необходими противоепедимични мерки   до 29.12.2020г.  Комисия, определена със Заповед на Кмета на Общината, включваща представители от общинска администрация –Вълчи дол и Дирекция „Социално подпомагане” –Вълчи дол  ще извърши подбор на лицата подали заявления за ползване на социалната услуга „топъл обяд”.

 

В периода до 27 април 2021г. всеки работен ден, на одобрените потребителите ще им бъде предоставян топъл обяд по домовете, включващ: супа, основно ястие и хляб от служителите на Домашен социален патронаж гр. Вълчи дол.

 

Визията на общинска администрация Вълчи дол за развитието на социалните услуги е основана на разбирането, че максималната полза за всеки и за общността ще бъде постигната само чрез предоставяне на услуги, които помагат на хората да се справят и преодолеят собствените си затруднения, като се подпомагат в борбата със социалното изключване.

 

 Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19;

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 27.05.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. май 2021г.

 

АНКЕТА

 

Проект № BGLD-1.002-0001

„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP

Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021

 

 

Уважаеми госпожи и господа,

Настоящата анкета има за задача да изследва мнението на жителите и заинтере­со­ваните страни от община Вълчи дол в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно мест­но развитие 2021-2027 г. Тя се разработва в рамките на проект „Растеж чрез акти­ви­зи­ране на местния потенциал – GALOP”...

Анкета.

 

 

 

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати в конкурс за назначаване на главен архитект в общинска администрация - Вълчи дол

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол № 1/29.04.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 438/28.04.2021 г. на ЗА Кмета на Община Вълчи дол, за длъжността Главен архитект се допуска до участие в конкурса следният кандидат...

Прочети повече...

Процедура за избор на членове на Съвета на децата

 

Чл. 1. (1) Настоящата процедура урежда условията, начина и реда за избор на членове на Съвета на децата, наричан по-долу Съвета.

 

(2) Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите...

мотивационно писмо;

формуляр за кандидатсване.

 

 

ЗАПОВЕД № 444/29.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01 -274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.05. 2021 г. до 31.05.2021 г:

1. Присъственият учебен процес за учениците от пети до дванадесети клас, се осъществява, при спазване на следния график:

а) на 5.05.2021 г. и 7.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5,9 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

б) от 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. - присъствено се обучават учениците от 5,6,9,11 и 12 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява;

в) от 17.05.2021 г. до 28.05.2021г. - присъствено се обучават учениците от 6,7,8,10 и 11 клас, за останалите класове присъственото обучение се преустановява.

2. Извън графика по т.1 се допуска и присъственото провеждане на:

а) изпити в процеса на училищното обучение по смисъла на чл.7, ал.З от Наредба №11 от 2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;

б) индивидуалните часове и консултации, индивидуалните писмени или практически изпитвания за текущата оценка, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;

в ) индивидуални практически часове и практически часове на индивидуално работно място в предприятие или на територията на съответното училище;

г) олимпиади и състезания, които не могат да се провеждат от разстояние в електронна среда.

3. I рафикът по т.1 не се отнася за ученици от пети до дванадесети клас,

обучавани в следните паралелки и паралелки, които са единствени в съответния клас на училището, както и за учениците, които се обучават в специализираните училища за ученици със сензорни увреждания, които провеждат редовни присъствени занятия.

4. Дейностите по т.1, 2 и 3 се провеждат в съответствие с изготвените от Министъра на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през 2020-2021 година в условията на COVID -19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние за учениците по т.1 се взема от министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал.6 и 115а, ал. 1.4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.

5. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда , с изключение на тези за деца до четвърти клас.

6. Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица се допускат при спазване на физическа дистанция от най - малко 1.5 м., носенето на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

7. Посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца се допускат при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещението и носене на защитна маска за лице от персонала.

8. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на ни повече от 50% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазвани на физическа дистанция от най- малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице от всички участници.

9. Провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство) се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета на помещенията, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитна маска за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
10. Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.

11. Спортните състезания за всички възрастови групи се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30% от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5м. и носене на защитни маски за лице.

12. Посещенията на фитнес центрове, спортни зали и клубове и плувни басейни и комплекси се допуска при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м.

13. Посещенията в заведенията за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и носене на защитни маски за лице от персонала.

14. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв.м.

15. На всички пазари, тържища и базари се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

16. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрасни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

17. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 273/29.04.2021г.
При промяна на епидемичната обстановка мерките могат да бъдат променени или допълвани.

Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на г-жа Живка Иванова -заместник- кмет.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Заповедта да се постави пред или в близост до всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол. Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.


Пепа Пенчева /пп/
ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгл. Заповед №415/23.04.2021г.

РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ДОНЕСЕ РАДОСТ В ДОМОВЕТЕ НА СТОТИЦИ СЕМЕЙСТВА

Традиционно в навечерието на християнския празник  Възкресение Христово, над 400 души, потребители на социалната услуга „топъл обяд” по проектите: „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19 в Община Вълчи дол”, финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, „Обществена трапезария в Община Вълчи дол 2021”, финансиран от Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” и домашен социален патронаж, бяха посетени в домовете си за да получат специална изненада от ръководството на Община Вълчи дол – пакет с традиционни за българската великденска трапеза ястия и поздравителна картичка.
Община Вълчи дол искренно се надява с този жест да стопли домовете на стотици семейства за светлия празник, да им вдъхне надежда за повече здраве, сила на духа  и увереност.

 

ЗАПОВЕД № 444/29.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА и Заповед №РД-01 -274/29.04.2021г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ


Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 01.05. 2021 г. до 31.05.2021 г...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация