МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

 

Проект BG05M2OP001-3.001-0009
„Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 Прочети повече...

Допълнителна информация