за участие в събеседване/интервю, във връзка с утвърдена Процедура за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

подали документи за длъжността „СОЦИАЛЕН АСИСТЕНТ“

по предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол

 

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ,

 

че събеседване/интервю с кандидатите подали документи за „Социален асистент“, за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ на Община Вълчи дол ще се проведе на 28.09.2021 г. от 10:00 часа в гр. Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1- в сградата на Община Вълчи дол, ет.1, зала „Заседателна“. В предвид обявената извънредна епидемична обстановка, е задължително носенето на лични предпазни средства.

На тридесетото редовно заседание на Общински съвет – Вълчи дол Васил Василев бе удостоен със званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”.

Общинските съветници гласуваха  с пълно единодушие „за” заради заслугите на дългогодишния кмет на общината в областта на обществено-политическия, стопанския, културния и спортен живот и приноса му за благоустрояването на град Вълчи дол и населените места в общината.

Така той  стана осмият носител на званието „Почетен гражданин на град Вълчи дол”. Останалите удостоени с него са Петко Сираков, д-р Димитър Златев, Георги Чапкънов, проф.д-р Станко Киров, Георги Иванов Георгиев, Тошко Янев и Йордан Денев.

Васил Василев заема длъжността „Кмет на община Вълчи дол” в продължение на повече от 12 години. 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

 1. Психолог, на граждански договор, 4 часа месечно – 1 бр. 
  • Основни функции:

Прочети повече...

   Декларация лични данни персонал;

    Заявление за участие супервизия;

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

На 23.09.2021 г. В периода 08:00 ч. до 17:00 ч.

Поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия , ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. Есеница, с. Калоян, с. Кракра, с. Изворник.

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПСИХОЛОГ за извършване на супервизия на работещите по проекта

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЛЪЖНОСТ:

 

 1. Психолог, на граждански договор, 4 часа месечно – 1 бр.
  • Основни функции:

- оказване на професионална и методическа подкрепа на персонала от психолог, с оглед изпълнение на целите на услугата и постигане на по- високо качество, а също така и изграждане на модел за обективно и емоционално устойчиво професионално поведение;

- поддържане на професионалното самочувствие на специалистите, работещи в тези услуги или консултиране при разрешаване на трудни конфликти, на трудни конфликтни ситуации;

Целта е от една страна е оказване на професионална помощ, от друга - снемане на напрежението и професионалния стрес.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен - висше, професионален бакалавър;
 • Специалност - „Психология", „Консултативна психология", „Приложна психология" или еквивалентна;
 • Професионален опит — не по-малко от три години в тази област.
 • специфични изисквания:
 • Компютьрна грамотност — Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.
 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

 • Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • писмено заявление за участие – по образец;
 • лична карта (за справка);
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);
 • документ за завършено образование;
 • копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;
 • декларация за обработка на лични данни -по образец;
 • документ, доказващ професионалния опит;
 • други документи.

 

 • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в деловодството на Общинска администрация или на интернет страницата на община Вълчи дол - valchidol-bg.com. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи - от 21.09.2021 г. до 27.09.2021 г. включително.

 • Подборът протича в два етапа:
 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;
 • интервю.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на интервюто, се обявяват на  информационното табло на Община Вълчи дол, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до интервюто кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на интервюто, който се публикува на информационното табло на общината,находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1.

За допълнителна информация:

Ръководител проект

   Декларация лични данни персонал;

    Заявление за участие супервизия;

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Additional information