Обяви

 

 

 

 

10.12.2018 г.                                

 

“Теленор България” ЕАД                  

СЪОБЩАВА                                                                                                    

                   

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Провеждане на процедура (при условията на чл. 24, ал. 2 от 3033) за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, върху, която е построена базовата станция 4141, част от националната мрежа на „Теленор България" ЕАД за безжична комуникация, с цел продължване...


Прочети повече...

 

 

04.12.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                           

Изх. №  РД 08-01-1243/04.12.2018 г.   

                      

                   

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно намерение: «Ремонт на Обединено училище „Васил Левски” с. Михалич и на прилежащото външно пространство около него» - І, ІІ и ІІІ етап УПИ І, кв. 1,  село Михалич, общ. Вълчи дол,  област Варна
Прочети повече...

 

30.11.2018 г.                                

 

ОБЯВА                                                                                            

                   

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Гробищен парк гр. Вълчи дол” в ПИ с идентификатор 12574.49.55, общ. Вълчи дол, област Варна.

Изработен е проект на ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план-План за застрояване) на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 12574.49.55 по КК на землище на гр. Вълчи дол, община Вълчи дол, област Варна.


Прочети повече...

 

 

 

29.11.2018 г.                                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ                                                                  

                   

от физическото лице Селиме Асан Хасан, действаща и лично като земеделски производител с ЕИК 7411188751, с.Радан, Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна, тел. за контакт 0899826308 и 0899035349


Уважаеми г-н Кмете,

Уведомяваме Ви, че имам инвестиционно намерение да изградя „Дестилерия за преработка на тревни култури и етерично маслени суровини” в УПИ VIII 135,1137, кв.24, с.Радан Войвода, общ.Вълчи дол, обл.Варна “.

Проектирането, строителството и експлоатацията са съобразени с действащите закони в Република България.

 

 

27.11.2018 г.                                

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№РД-08-01-1209/27.11.2018г.                                                            
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1325/26.11.2018 г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за ПИ е идентификатор № 53093.23.14, Стопански двор по КККР на с. Оборище.

 

 

26.11.2018 г.                                

 

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                  

                   

І. Продажба на имоти частна общинска собственост:

1.ПИ с идентификатор 48524.70.21, номер по предходен план 000093, представляващ нива с площ 11 313 кв.м, VІІ категория, находящ се в землището на с. Михалич, АОС №3726/14.09.2018 г...


Прочети повече...

 

 

23.11.2018 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 1290 от 08.11.2018г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 18-17-85 от 01.10.2018г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище с.Бояна ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

21.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1184/21.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КККР нас. Стефан Караджа...

Прочети повече...

 

 

13.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1144/12.11.2018г.                                                                     

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1261/12.11.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол - определя се устройствената зона „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота ”за селскостопански нужди”...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                       

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД                                                                  

                   

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0401-30(2)/01.11.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД, гр. София е издадена Заповед № РД-02-15-72/29.10.2018 г. от Заместник-министъра...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1120/01.11.2018г.                                                                     

                   

Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол - Основен ремонт и реконструкция на Обединено училище „Св. Иван Рилски”» УПИ I, кв. 54, село Червенци, общ. Вълчи дол, област Варна...

Прочети повече...

  

 

01.11.2018 г.                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни  дейности...

Прочети повече...

  

 

29.10.2018 г.                                       

"РОЗМАР" ЕАД

ОБЯВЯВА                                                                                                                                                                               

На заинтересованите лица и общественост, че предвижда изграждане на „Предприятие за производство на нов вид биотор - биочар актив чрез карбонизация на биомаса”. Предприятието ще е с производителност 6 т/ден. Производството ще бъде изградено в УПИ XX, кв.20, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна, с площ 5 264 кв. м. Имота е собственост на инвеститора...

Прочети повече...

 

 

25.10.2018 г.    

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ
Ж.К. ЧАЙКА 66, ЕТ. 15, АП. 59,
9000 ГР. ВАРНА   
                                          

              

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е издадена Заповед № 953/21.08.2018 г., която е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) - премахване на строежа...

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                     

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/23.10.2018г.                                                                     

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1198/23.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ 11-135; VI-137 и V-138, кв. 24 по плана на с. Радан Войвода.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1080/22.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1160/17.10.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за УПИ 1-15, кв. 39 по плана на с. Щипско.

Прочети повече...

 

 

23.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1078/22.10.2018г.                                                                     

                   

 Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен ПУП (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ№ 12574.59.90 по КККР Вълчи дол.
Предвижда се установяване на „Чисто производствена зона/Пч/”...

Прочети повече...

 
 

19.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1074/18.10.2018г.                                                                     

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1161/17.10.2018 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII—535 в кв. 30 по плана на с. Брестак, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

03.10.2018 г.                                        

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-08-01-1013/03.10.2018г.                                                                     

                   

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1084/27.09.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.59.90 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-1011/02.10.2018 г.                                                                   

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „Свинекомплекс Брестак” АД за «Изграждане на разпределителен полиетиленов газопровод за природен газ захранващ „Свинекомплекс Брестак” с. Брестак»...

    Прочети повече...

 

 

02.10.2018 г.                                               

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

От „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, ЕИК 127001597                                                 

                                                                        

                    

Уведомяваме Ви, че „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ“ АД, има следното инвестиционно предложение /ИП/:    Извършване на дейности по оползотворяване на СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица...

    Прочети повече...

 

 

01.10.2018 г.

Областна дирекция „Земеделие” Варна 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

   ЗАПОВЕД № РД 18-17-93 гр. Варна, 01.10.2018г.                               

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-862/05.09.2018г. наш вх.№ РД-04-70-7/10.09.2018 г. на Комисията, назначена със заповед № РД-18-17-7/01.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 13/29.08.2018 г. за землището на с.Звънец, ЕКАТТЕ 30555, общ. Вълчи дол, обл. Варна
:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с.  Генерал Колево   заповед;  
с.  Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с.  Звънец   заповед;  
с.  Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с.  Калоян   заповед;  
с.  Караманите   заповед;  
с.  Кракра   заповед;  
с.  Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с.  Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

20.09.2018 г.                                               

 


ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                   

                                                                        

                    

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. Урегулиран поземлен имот с площ 3030 кв.м., съставляващ УПИ ІV-67, кв.3 по плана на с. Караманите, АОС №3617/01.02.2018 г.

Начална тръжна цена за годишен наем – 151,50 лв.         Депозита е в размер на 75,75 лв.

2. Незастроен урегулиран поземлен имот с площ 2890 кв.м., съставляващ УПИ V-49, кв.5 по плана на с. Караманите, АОС №3671/11.06.2018 г...

    Прочети повече...

  

 

18.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-983/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ VII-535 и УПИ Х-533 кв. 30 по плана на с. Брестак...

    Прочети повече...

  

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-959/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1025/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич - изменя се устройствената зона в „Чисто производствена” с конкретно предназначение на имота за ”ПСД”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

  

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-958/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1026/05.09.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №11836.20.38 по КККР на е. Войводино. Имота се отрежда за „Обществено обслужване”, е конкретно предназначение „други общественообслужващи дейности- за изграждане на дълбок сондаж за питейна вода”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

       

07.09.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-957/18.09.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1027/05.09.2018 г. за одобряване на План-схеми по части: Ел и ВиК, към ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №06416.90.11, Стопански двор, по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

   

27.08.2018 г.              

 


П Р И З И В
                                                                                                  

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН ...

   Прочети повече...

 

      

10.08.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-843/10.08.2018 г.
                                                                                 

                    

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на с. Михалич.

Предвижда се промяна в устройството на територията в Производствена зона -чисто производствена „Пч”, с конкретно предназначение за „Производствена и складова дейност”/ПСД/, с градоустройствени показатели: Пзастр.- до 80%; Кинт - до 2,5; Озел. мин. 20%; начин на застрояване -свободно.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.

 

09.08.2018 г.              

 

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА
                                                                                                 

Инвестиционно предложение: «Проект за подробен устройствен план (ПУП)- план за застрояване (ПЗ) за УПИ VII „защитна зеленина” в кв. 26 по плана на е. Михалич, общ. Вълчи дол...

   Прочети повече...

  

   

 

08.08.2018 г.              

 


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                                 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава че осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД за «Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка “ОС Вълчи дол - КВ Преселка”...

   Прочети повече...

  

   

03.08.2018 г.              

 


СИГНАЛ

Бяла американска пеперуда
                                                                                                 

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 26 голи регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

   Прочети повече...

  

   

30.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ

ДО

ОРЛИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

9147 С. БОЯНА
                                                                                                 

Уведомяваме Ви, че за строеж: Масивна ограда, намиращ се в УПИ 1-78, кв. 28 по кадастралния и регулационен план на с. Бояна, община Вълчи дол, област Варна е съставен Констативен акт № 1/27.06.2018 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл. 225а от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за премахване на строежа...

   Прочети повече...

  

25.07.2018 г.              


ОБЯВА

От: “НОЕМА 55” ЕООД,

управител — Мартин Илиев Иванов
                                                                                 

                    

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г./


УВЕДОМЯВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
„Модернизация, подобряване на условията на труд и енергийната ефективност в аквакултурно стопанство в язовир Генерал Колево, община Вълчи дол”
Местоположение: с. Генерал Колево, общ. Вълчи дол, обл. Варна, Република България.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища, относно реализацията на горе посоченото инвестиционно предложение могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство село Генерал Колево или в РИОСВ Варна, ул.”Ян Палах” № 4, гр. Варна, пощенски код 9000.


 

25.07.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД 08-01-782/25.07.2018 г.
                                                                                 

                    


Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 875/24.07.2018 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ № 06416.90.11, Стопански двор по КККР на с. Брестак.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

 

   

23.07.2018 г.              


СЪОБЩЕНИЕ
                                                                                 

                    


На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” к ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище иа с. Войиодипо, общ. Вълчи дол, облист Варна.

Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 202 в сградата на община Вълчи дол и в Кметство село Войводино.

Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14—дневен срок, считано от 24.07.2018 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

         

16.07.2018 г.              


ПРОТОКОЛ                                                                   
                                                                                 

                    


Днес 12.07.2018 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с писмо изх. №91-869/06.07.2018 г. на Румен Порожанов-Министъра на земеделието, храните и горите, като се взеха следните решения...

   

  Прочети повече...

  

      

06.07.2018 г.              


УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
                                                                                 

                    


Уведомяваме Ви че, „Хидрострой" АД има инвестиционно предложение за : Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен...

   

  Прочети повече...

  

    

25.06.2018 г.              


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост
                                                                                 

                    


СН "Акваполи", ЕИК: 175995233, с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна

С Ъ О Б Щ А В А ..........

   

  Прочети повече...

   

20.06.2018  г.                                          

П О К А Н А

за общо събрание на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД, ВЪЛЧИ ДОЛ, ВЕТРИНО, ПРОВАДИЯ"

 Уважаеми дами и господа,

Управителния съвет на СНЦ "МИГ ВЪЗХОД- ВЕТРИНО, ВЪЛЧИ ДОЛ, ПРОВАДИЯ" на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 44 от Устава на сдружението свиква Общо събрание на 05.07.2018 г. от 14.00 часа в Пленарна зала на Община Ветрино ....

 

  Прочети повече...

   

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-687/20.06.2018                                                                                     

                      


Община Вълчи дол съобщава, че на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ IV- музей в кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, собственост на Община Вълчи дол

  

20.06.2018 г.              


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-686/20.06.2018                                                                                     

                      


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, съобщава, че е издадена заповед №734/15.06.2018 г. за изработване на ПУП- ПР за УПИ V- 133 в кв. 21 по плана на с. Калоян.

 

20.06.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на имоти частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 21717.10.742, номер по предходен план 010406, 010147, 010149, представляващ друг вид нива с площ 12 376 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Добротич, АОС №3583/27.09.2017 г.

..

  Прочети повече...

 

 

12.06.2018  г.                                          

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"


Относно: Лятно-е сениата кампания по прибиране на реколтата                                                                                    

                                              


Във връзка е предстоящото започване т лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата. Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Община Вълчи Дол, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ* които са част от слектропреносната система, собственост на ECO - ЕАД. Мрежови експлоатационен район - Варна...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ - ВАРНА

СИГНАЛ

                                              


Бяла американска пеперуда

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 25 май регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

П Р О Т О К О Л                                                                                                                    

                                              


Днес 30.05.2018 г. комисия назначена със Заповед №438/17.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав:
Председател – Димка Пенчева- гл. експерт в дирекция УТ ОС;
Членове: 1. Нина Белева – гл. юрисконсулт на Община Вълчи дол;
               2. Милка Янева – ст. експерт в дирекция УТ ОС;
               3. Иван Дранов - гл. експерт в дирекция УТ ОС;
     4. Маринела Иванова – гл. специалист в дирекция УТ ОС.
І.  Извършва допълнително разпределение на пасище, мера и ливади за стопанската 2018/2019 г., в съседни землища на правоимащи лица с регистриран животновъден обект, съгласно чл.99, ал.5 от ППЗСПЗЗ...

  Прочети повече...

 

 

30.05.2018  г.                                          

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н

 Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                                    

 

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 39373.48.41, номер по предходен план 000056, представляващ нива с площ 5312 кв.м., ІІІ категория, находящ се в землището на с. Кракра, АОС №3445/26.08.2016 г...

..

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. №  РД 08-01-609/25.05.2018 г.

                                                                                                                         

 На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за „Дълбок сондаж за питейна вода” в ПИ с идентификатор 11836.20.38, землище на с. Войводино, общ. Вълчи дол, област Варна...

  Прочети повече...

 

 

25.05.2018  г.                                                        

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме
...

  Прочети повече...

 

21.05.2018  г.                                                        


На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

ОБЯВЯВА
                                                                                                                         

Инвестиционно предложение е за изграждане на: «Дълбок сондаж за питейна вода в ПИ с идентификатор 11836.20.38 по КК на землище с. Войводино, община Вълчи дол, област Варна»...

  Прочети повече...

 

 

08.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

03.05.2018  г.                                                        


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ103535920
Адрес: гр. Вълчи дол,  ул. „Ал. Стамболийски„ 53
                                                                                                                         

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
с. Щипско
                                                                                                                                        
                   

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА С.ЩИПСКО

КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР СА ИЗЛОЖЕНИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ В КМЕТСТВОТО НА СЕЛОТО.

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО НАЧАЛНИКА НА СГКК-ВАРНА.

ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И ВОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

 

25.04.2018 г.                КАДАСТРАЛНА КАРТА
гр. Вълчи дол
                                                                                                                                        
                   

 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.46, АЛ.1 И АЛ.2 ОТ ЗКИР Е ПРИЕТА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И РЕГИСТЪР НА ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ. КАДАСТРАЛНАТА КАРТА Е ИЗЛОЖЕНА ЗА ИНФОРМАЦИЯ:

1.В АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР – ВАРНА;

2.НА ВИТРИНАТА НА ПОЩЕНСКИЯ КЛОН-ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ ;

3.ВЪВ ФОАЙЕТО НА ВТОРИЯ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА

В СРОК ДО 18.05.2018Г. ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ПРЕДЛОЖЕНАТА КАДАСТРАЛНА КАРТА, МОГАТ ДА ПОДАВАТ ВЪЗРАЖЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРА НА АГКК-ВАРНА.

 ВЪЗРАЖЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ И В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, СТАЯ 211 ПРИ Г-ЖА МИЛКА ЯНЕВА.

 

24.04.2018 г.                


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                            

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“, за водовземане чрез нови водовземни съоръжения - тръбни кладенци Р-213х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щипско“ и Р-214х „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ -Щипско“...

  Прочети повече...

 

 

23.04.2018 г.                


ЗАПОВЕД

№РД-18-7706-111 / 17.04.2018 г.                                               

СТОЯН ПАСЕВ — Областен управител на област с административен център Варна
                                                                                                                            

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, с цел осигуряване пожарната безопасност, предотвратяването и гасенето на пожари в горските територии, Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта
С. оглед на гореизложеното на основание чл. 64, ал.1, т.1 и т.6 от Закона за защита при бедствия и в изпълнение на чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,

НАРЕЖДАМ:

1. Обявявам за пожароопасен сезон в горските територии на област Варна, времето от 15.04.2018 г. до 31.10.2018 г...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.                


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

“Ивона” ООД                                                                                                        
                   

           
за    провеждане    на    растителнозащитни,    дезинфекционни    и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

20.04.2018 г.             


ОБЯВЛЕНИЕ

 изх.№РД-08-01-477/19.04.2018                                                                                    

                     

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор №12574.59.17 по КК на гр. Вълчи дол.

Предвижда се отреждане на имота „за ПСД”, с градоустройствени показатели: Пзастр,- до 80% , Кинт - до 2.5.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

Заинтересованите съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация, в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление.
От Общината

 

18.04.2018 г.             


ОБЯВА

от

“Булгартрансгаз”ЕАД                                                                    
                   

           
На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

  Прочети повече...

  Карта.

 

 

18.04.2018 г.             


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.            


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

за провеждане на растителнозащитни,       

дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия                     

           
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

12.04.2018 г.


Изх. № РД 08-01-399/12.04.2018 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,               

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А
                                                                          

                                        

              Изработен е ПУП-ПЗ (Подробен устройствен план – План за застрояване) за поземлен имот с идентификатор12574.5.136,землище на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, област Варна с цел създаване на подробен устройствен план, който да определи предназначението и техническите параметри на застрояване, във връзка с реализацията на инвестиционното намерение на община Вълчи дол за изграждане на „Специализирана площадка за събиране, третиране (рециклиране), подготовка за оползотворяване, подготовка за повторна употреба и/или подготовка за обезвреждане на строителни отпадъци”...        

  Прочети повече...

 

10.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                          

                                        

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението, че с Решение № 1045/22.03.2018г.  на Общински съвет Вълчи дол са утвърдени маломерните имоти /до 10 дка/, от общинския поземлен фонд на територията на Община Вълчи дол, съгласно Приложение 1, за отдаване под наем за стопанската 2018/2019г., без търг или конкурс.

Заявленията се подават в информационния център на община Вълчи дол, пл.“Христо Ботев“№1, в срок до 25.04.2018г. включително.

  Приложение №1...

 

29.03.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

                                        

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл. 44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1, т. 1, буква „е“ и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00090/ 13.10.2017 г. за откриване на процедура...

  Прочети повече...

 

 

16.03.2018 г.      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ        103535920

Адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Ал. Стамболийски „53

                                        

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия


В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провевдане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...

  Прочети повече...

 

 

13.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВА                                            

 

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА                                        

І. Отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на части от имоти публична общинска собственост:

· Кабинет №1 с площ 13.20 кв.м. и 6.00 кв.м. общи части на втори етаж в сграда на здравна служба, находяща се в УПИ II, кв. 54 по плана на с. Брестак, АОС №9/10.12.1996 г.

  Прочети повече...

 

 

 

07.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                              

 изх. № РД08-01-306 / 01.03.2018                                         

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 212/ 28.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище с. Брестак.
  Прочети повече...

 

 

02.03.2018 г.                              

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

 

 за инвестиционно предложение

от Община Вълчи дол, ЕИК: 000093474, гр. Вълчи дол, ул. „Асен Златаров”№36...

  Прочети повече...

 

20.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 137/ 15.02.2018 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 35506.26.17 по КК на землище с. Калоян.

  Прочети повече...

 

 

13.02.2018 г.                              

 

.

 ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                

Инвестиционно предложение: «Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност».

  Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за УПИ V в кв. 43 по нлана на гр. Вълчи дол.

 Прочети повече...

 

09.02.2018 г.                              

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

                 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, чс е издадена заповед № 143/ 07.02.2017 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VII в кв. 79 по плана на гр. Вълчи дол.
 Прочети повече...

 

 

 

01.02.2018 г.                              

 

 

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                   

                                                                    

                             

             

Община Вълчи дол уведомява населението на с.Бояна, с.Войводино, с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил, че в ДВ БР.9/26.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на Бояна, с.Войводино,с.Ген.Колево, с.Оборище и с.Страхил

Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“. Справки по кадастралните карати могат да се правят и в кметствата на горепосочените населени места., в срок до 26.01.2018г.

 

 

26.01.2018 г. 

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-72/26.01.2018

                             

               На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 101/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126 в кв. 28 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.       

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                                       

изх. № РД-08-01-71/26.01.2018                                 

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 99/ 19.01.2018 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-36 и УПИ VII-36 в кв. 5 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

26.01.2018 г.    

 

ОБЯВЛЕНИЕ                                                            

изх. № РД-08-01-70/26.01.2018

                             

                На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство па територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 33/ 04.01.2018 г. за изработване на Г1УП-ПЗ за УПИ V в кв. 43 по плана на гр. Вълчи дол.

 

 

23.01.2018 г.

 

 СЪОБЩЕНИЕ                                                                       

                             

                Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

               Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

23.01.2018 г.

 

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

                             

                    На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

„БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД,

гр.Варна, пк 9000, ул.“Генерал Колев“12

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за  „Изграждане на две нови водовземни съоръжения – тръбни кладенци, предназначени за напояване на земеделски кулгури“ в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 84022.41.1 (номер по предходен план: 041001), с площ 375 869 кв.м и ПИ с идентификатор 84022.41.4 (номер по предходен план: 041004), с площ 485 204 кв.м, трайно предназначение на териториите-земеделски, начин на трайно ползване-ниви, разположени в местност „Ястепенски трап“, в землището на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ГИФТА“АД, с  възложител „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ“ ЕООД            /наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти: Цветан Дучев -Мениджър проект, гр. Варна, пк 9000, ул. “Генерал Колев“12 , Tel: + 359 887721172, ел. поща (е-mail):  www.bgagro.bg

      Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, Община   Вълчи дол и кметство с. Щипско.

 Приложение: Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС и ОС

 

 

22.01.2018 г.

   С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                   

 

                  Община Вълчи дол уведомява населението на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина и с.Михалич, че в ДВ БР.7/19.01.2018г. са  обявени приетите кадастрални карти и кадастрални  регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии на с.Брестак, с.Добротич, с.Есеница, с.Звънец, с.Искър, с.Калоян, с.Метличина  и с.Михалич.

                Заинтересованите лица могат да правят писмени възражения пред Службата по геодезия, картография и кадастър - Варна в 30-дневен срок от обявяването в  „Държавен вестник“.

 

 

 

04.01.2018 г.

  С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е                                    

 

Община Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №908/14.12.2017г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път“, собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2017/2018г., както следва:

гр. Вълчи дол   заповед;

Приложение; 

с Бояна   заповед;

Приложение;

с. Брестак   заповед;

Приложение;

с. Войводино   заповед;

Приложение;

с. Генерал Киселово   заповед;

Приложение;

с.  Генерал Колево   заповед;

Приложение;

с.  Добротич   заповед;

Приложение;

с. Есеница   заповед;

Приложение;

с.  Звънец   заповед;

Приложение;

с.  Изворник   заповед;

Приложение;

с. Искър   заповед;

Приложение;

с.  Калоян   заповед;

Приложение;

с.  Караманите   заповед;

Приложение;

с.  Кракра   заповед;

Приложение;

с.  Метличина   заповед;

Приложение;

с. Михалич   заповед;

Приложение;

с. Оборище   заповед;

Приложение;

с.  Радан Войвода   заповед;

Приложение;

с. Стефан Караджа   заповед;

Приложение;

с. Страхил   заповед;

Приложение;

с. Червенци   заповед;

Приложение;

с. Щипско   заповед;

Приложение;

 

 

 

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1617/19.12.2017 г.

 На основание чл. 6, ал. 10, т. I от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

СЪОБЩЕНИЕ

    Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на „Витис Блек Сии” ООД за «Изграждане на водовземно съоръжение за подземни води в ПИ с идентификатор 14667.33.204 в местността „Липова гора" в землището на е. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, област Варна».
    Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.
    Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14-дневен срок, считано от 20.12.2017 г. за изразяване на становища, мнения, възражения.

 

 

 

07.12.2017  г.  

Изх. № РД 08-01-1541/07.12.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: „Реновация на открит басейн за обществено ползване и пространството около него в УПИ І, кв. 85 по плана на град Вълчи дол”...

 Прочети повече...

 

 

 

02.11.2017  г.  

ПРОТОКОЛ

Днес 02.11.2017 г. се проведе заседание на Общинската епизоотична комисия Вълчи дол във връзка с изпълнението на Заповед №РД 17-7706-300/27.10.2017 г. на Областния управител на област с административен център Варна, като се взеха следните решения...

 Прочети повече...

 

 

01.11.2017  г.                

ОБЯВА

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 ог Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г....

 Прочети повече...

 

 

23.10.2017  г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №РД9400-19/23.10.2017 г.

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план -план за регулация и застрояване) за УПИ IV-865 кв. 37 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

19.10.2017  г.  

Изх. №  РД 08-01-1369/19.10.2017 г.

 На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство – централна градска част в гр. Вълчи дол», УПИ III, кв. 34, гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна ...

 Прочети повече...

 

 

19.10.2017  г.  

О Б Я В А

от

“Булгартрансгаз” ЕАД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения /ДВ бр.25/2003г. изм. и доп. ДВ бр.3/2006г./

УВЕДОМЯВАМЕ

за инвестиционно предложение „ПОДМЯНА НА ПРЕНОСЕН (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД В УЧАСТЪКА „Очистно съоръжение (ОС) ВЪЛЧИ ДОЛ - Кранов възел (КВ) ПРЕСЕЛКА“...

 Прочети повече...

 Виж карта...

 

 

18.10.2017  г.  

Изх. №  РД 08-01-1368/18.10.2017 г.

         На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС,

община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение: «Подобряване на образователната инфраструктура на Община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски”, УПИ І, кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол»...

 Прочети повече...

 

 

 

10.10.2017 г.

СЪОБЩЕНИЕ:

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-05-895/07.09.2017 г. наш вх.№ РД-04-66(11)/07.09.2017 г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-17-17-7/01.08.2017 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ АУ-41-13/29.08.2017 г.: за землищата на

 

гр. Вълчи дол  

Заповед; 

с Бояна  

заповед;

с. Брестак  

заповед;

с. Войводино  

заповед;

с. Генерал Киселово  

заповед;

с.  Генерал Колево  

заповед;

с.  Добротич  

заповед;

с. Есеница  

заповед;

с.  Звънец  

заповед;

с.  Изворник  

заповед;

с. Искър  

заповед;

с.  Калоян  

заповед;

с.  Караманите  

заповед;

с.  Кракра  

заповед;

с.  Метличина  

заповед;

с. Михалич  

заповед;

с. Оборище  

заповед;

с.  Радан Войвода  

заповед;

с. Стефан Караджа  

заповед;

с. Страхил  

заповед;

с. Червенци  

заповед;

с. Щипско  

заповед;

 

 

 

 

04.10.2017 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ . ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН'

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 62а. ал.1 от Закона та волите. Директорът на БасеГшова лирекинн „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ". ia водовземане чрез нови водовтемни съоръжения - тръбни кладенци ТК-1 „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ - Щннско"...

 Прочети повече...

 

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 9400-16/13.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №781/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.1 по плана на с. Михалич...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1287/13.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед  № 785/11.09.2017 г. за одобряване на ПУП-ПР за УПИ Ш-214 и УПИ 1У-215 в кв. 30 по плана на с. Калоян, с цел промяна на вътрешната дворищна регулация по имотната граница....

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1286/13.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 784/11.09.2017 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол, като към УПИ II се приобщава алеята между кв. 34 и кв. 34а от ОК 125' до ОК 70'...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1285/13.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №780/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 12574.59.57 по Кадастрална карта на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1278/12.09.2017

 

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 786/11.09.2017 г. за одобряване на попълването на КП и изменението на ПУП-ПРЗ за УПИ Ш-72,76 в кв. 2 по плана на гр. Вълчи дол...

 Прочети повече...

 

 

13.09.2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД 08.01.1261/05.09.2017

 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед №781/11.09.2017г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.1 по плана на с. Михалич...

 Прочети повече...

 


Допълнителна информация