Обяви

 

 


 

 


 

01.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

 

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за разпределение на пасища и  мери  за стопанската 2021/2022г. е от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. Към заявлението се прилагат следните документи:

·         Копие от документ за самоличност за физическите лица;

·         Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код  за юридическите лица;

·         Копие от регистрационна карта за земеделски производител;

·         Декларация за липса на данъчни задължения;

·         Справка за вписан животновъден обект;

 

26.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-205(1)/25.02.2021г.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-205/11.02.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - II вариант на трасето за обект: Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Проектът е изложен в ст. № 203 в сградата на Община Вълчи дол- пл. Христо Ботев №1

Проектното трасе преминава през имоти:

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.59, НТП-нива, частна собственост;

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.60, НТП-нива, частна Общинска собственост;

        ПИ с иденриф. № 69170.77.5, НТП-пасище, мера,  публична Общинска собственост.

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в четеринадесет дневен  срок от обявлението.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графина част ВиК;

Графична част ел.;

 

09.02.2021 г.


З А П О В Е Д № 145 / 09.02.2021 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, изх.№ 55/26.01.2021г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“...

Прочети повече...

Приложение 1.

 

09.02.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ                              

 

            Община Вълчи дол информира населението на общината, че от началото на годината продължава да се наблюдава влошаване на епизоотичната  ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в Европа. Държавите членки от началото на 2021 г. отчитат нови огнища при домашните птици и нарастване случаите при диви птици.

Предвид ситуацията в Европа и опасността от навлизане на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците в България е необходимо в личните стопанства да се спазват мерките за биосигурност, птиците да се отглеждат на закрито и незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.


 

04.02.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-175/04.02.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 127/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за  разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ І 276, кв. 21 по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г., част от ПИ с идентификатор № 84022.501.276 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно КККР, кадастралните граници, към уличната регулация, да се коригират съгласно Кадастралния и регулационен план на с. Щипско и УПИ I 276  да се раздели на два нови имота: УПИ X 276 и УПИ XI 276, кв.21.  Проекта да се разработи с обхват УПИ I276 и  II272  и VI275.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

04.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-174/04.02.2021г.

            На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 128/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ III176, IV173, и УПИ VII181, кв. 42  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930г., съответно: част от ПИ с идентификатор № 47874.501.176; част от ПИ с идентификатор № 47874.501.175 и част от ПИ с идентификатор № 47874.501.181 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда регулационните граници между имотите да се поставят в съответствие с кадастралните, съгласно действащите КККР на с. Метличина и проекта да се разработи с обхват УПИ II177, III176, IV173, VI181  и УПИ VII181, кв. 42по плана на с.Метличина.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

02.02.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години считано от стопанската 2020/2021 г., на имоти частна общинска собственост, както следва: 

1. ПИ с идентификатор 39373.501.159 с площ 2621 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизираната територия по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кракра, АОС №4048/05.01.2021 г....

 Прочети повече...

 

26.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-138/26.01.2021 г.


ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда


...

Прочети повече...

 

14.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-112 / 14 .01 .2021 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-П РЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ) за УПИ ІІІ 5 28 и УПИ І V 5 29 , / ПИ с идентификатор № 84022.501.528 и ПИ с идентификатор № 84022.501.529 /, кв. 72 по плана на с. Щипско , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

12.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-81/12.01.2021 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ  ПИ с идентификатор № 12574.45.36  по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

 Плана предвижда промяна на предназначението на имота за "еко пътека и въжена линия".

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев"№1.

 

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

08.01.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 9400-П-195-1/08.01.2021г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 16/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ III, кв.119 /ПИ с идентификатор № 84022.501.697/ по плана на с. Щипско.

 

08.01.2021 г.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-36-1/08.01.2021Г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 14/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ II читалище, кв.43 / ПИ с идентификатор № 47874.501.646/ по плана на с. Метличина.

 

29.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв...

Прочети повече...

 

 

02.12.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3411(1) /02.12.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1165/01.12.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-градина, кв. 19/делба и промяна на предназначението/ по плана на с. Михалич.

 

01.12.2020 г.


Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта...

Прочети повече...

26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3380(1) / 26.11.2020г.

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 1145/26.11.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище, кв. 22 /36302.501.146/ по плана на с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

20.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ                       

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 „Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”...

Прочети повече...

 

12.11.2020 г.


 На вниманието на земеделските производители

  Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №351/29.10.2020г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път", собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2020/2021г., както следва:

 

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

11.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на оферта за участие в процедура за ибор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол

На основание Решение №353 от Протокол №19 от 10.11.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол и чл.19 от Закона та общинския дълг. Община Вълчи дол отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции та предоставяне на оферта та участие в процедура та итбор ма финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол при следните условия и параметри:

1.    Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/...

 Обявление...

  Решение...

 

10.11.2020 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г...

Прочети повече..

 

04.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.

 

04.11.2020 г.


                                    ОБЯВЛЕНИЕ                      

до всички заинтересовани лица

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

 

30.10.2020 г.


З А П О В Е Д № 1049

 гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

      О П Р Е Д Е Л Я М:

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва...

Прочети повече...

 

 

27.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.
 

21.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11а основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за вол inc. директорът на Басейпова дирекция ..Черноморски район” ОБЯВЯВА ининпашвата на ОГнцпна Девня, е Булени: 000063645, със сецалите н адрес на управление: град Девня, ул ..Сьедппсине" N4 78...

 Прочети повече...

 

20.10.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД
ЕИК 103609000
Адрес: гр.Вълчи дол, ул.”Драгоман ” №4

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:...

 Прочети повече...

 

09.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-147-1/14.09.2020г. наш вх.№ РД-07-147-19/15.09.2020г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-20-07-147/29.07.2020 г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх. № 1/31.08.2020 г. за землището на с. Бояна, ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

08.10.2020 г.

 изх. № 08-01-3149/07.10.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 946/07.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ...

 Прочети повече...

 

 

23.09.2020 г.

 изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е обнародвано Обявление с изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г. за изготвен проект ПУП-ПП (подробен устройствен план - парцелен план) за обект : Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170,77,3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 Прочети повече...

 

18.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2989/18.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 865/18.09.2020 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Детски дом и ясли, кв. 16 по кадастралния и регулационен план на с. Генерал Киселово.

 

 

17.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2971/17.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б. ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 843/15.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 84022.501.466 по КККР на с. Щипско.


 

10.09.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2939/10.09.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 831/09.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 32442.37.1 по КККР на с. Изворник.

 

07.09.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за стопанската 2020/2021г. на имот публична общинска собственост: 

 

·      ПИ с идентификатор 14667.30.9 с площ 62746 кв.м., номер по предходен план: 030009, с начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Генерал Киселово, АОС №3919/04.05.2020 г...

 Прочети повече...

 

 

27.08.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-2866/27.08.2020 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за...

 Прочети повече...

  Информация по Приложение 2...

 

 

19.08.2020 г.

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция Устройство на територията и общинска собственост

 Прочети повече...

 

 

17.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2814/17.08.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА

 

 Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Нива” в за „Еко пътека и въжена линия”»...


Прочети повече...

 

 

05.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2769/05.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 Уведомление...

 

 

29.07.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТОС В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители...


Прочети повече...

 

27.07.2020 г.Изх.№ РД-08-01-2716/27.07.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...

Прочети повече...

 

20.07.2020 г.ОБЯВА ЗА ТЪРГ              

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Помещение №1 с площ 9,90кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор 21717.501.174.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 21717.501.174, по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, АОС №3928/27.05.2020 г...

Прочети повече...

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2609/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 688/ 17.07.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище е. Брестак.

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2608/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 689/17.07.2020г. за одобряване на ПУП-ПРЗ(подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139; УПИ VI-139a и УПИ VII-139a кв. 34 по плана на с. Радан Войвода - промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

10.07.2020 г.


Вх. №  РД 3200-202/10.07.2020 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от БГАГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД

 

"Разполагане на преместваем обект Колонка и резервоар за модулна етапния за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи дол с адресул.Драгоман №4"...
Прочети повече...

 

01.07.2020 г.

Изх. № РД-08-01-2529/01.07.2020    г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.49 по КККР на град Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” и «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”»...
Прочети повече...

 

 

01.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ


разпределение на имоти ДПФ с НТП-ПМЛ стоп. 2020

 

Днес 18.06.2020 г. в 11.00 часа на основание чл.37и, ал.Ю от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД 20-07-81/05.06.2020 г. на Директора на ОД “Земеделие”-гр.Варна заседава комисия в състав...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Пълен пощенски адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1

 

Уведомяваме Ви, че ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ има следното инвестиционно предложение:
Промяната на предназначението на земеделски територии в горски територии: част от поземлени имоти с идентификатори...
Прочети повече...

 

 

 

17.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ" МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН Р А Й О Н - “В А Р НА" 9010 Варна, ул. “Оборище" J3A; тел. (052)679154; факс (052)609992; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Кмет на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Факс: 0517 22 135

Относно: Лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата

 

Във връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна....
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г„ в сила от 12.04.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

I.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.    ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, представлявана от Георги Тронков - Кмет на община.
2.    Търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на ЮЛ -
Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол пл. Христо Ботев 1, ЕИК 000093474...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за: «„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

 

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА-1907” СЩИПСКО, ОБЛ. ВАРНА

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА АРЕНДОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА 70ДКА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ...
Прочети повече...

 

 

03.06.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2407/02.06.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а кв. 34 по плана на с. Радан Войвода.

Предвижда се премахване на вътрешните регулационни линии между УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а, след което се образува но УПИ IX-119, а вътрешно, регулационната линия между новообразуваният имот и съседните му УПИ II-139 и УПИ V-139a се прокарват по кадастралните граници.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация.
...
Приложение...

 

 

27.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр Вълчи дол ул. „Ал, Стамболийски „53


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

26.05.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА

 


Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

 

21.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2365/21.05.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 486/20.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване ) за УПИ IV-545 кв. 39 (ПИ е идентификатор № 12574.501.545) по плана на гр. Вълчи дол - промянят се вътрешните регулационни линии между УПИ HI-546, IV-545, V-547 в кв. 39 по плана гр. Вълчи дол, като същите имоти получават нови номера съответно УПИ XXV-546, XXVI-545, XXVII-547.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО 2000” ЕООД БУЛСТАТ BG 124531100

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета” № 14 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО М" ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

адрес гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "Барс Агро" ООД БУЛСТАТ BG 204455136

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета" № 14

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 
 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Диян Стоянов Балев
БУЛСТАТ 103921982
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Радко Железов Янчев
Фирма "Радиан - 2001" ООД БУЛСТАТ 103612295
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Калчо Господинов Калев
БУЛСТАТ 6005191066
Адрес.гр.Вълчи дол, бул"Васил Левски" №16

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2350/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.15 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Еко пътека и въжена линия” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2348/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.8 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Спортно, образователни, развлекателни и рекреационни нужди”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2346/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.44 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Движение и транспорт”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2344/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.47 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2332/11.05.2020 г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 440/07.05.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I 139; УПИ VI 139а и УПИ VII 139а , кв. 34 по плана на с. Радан войвода за обединяване в съответствие с кадастралните граници.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение за изграждане на:    «Многофункционална    спортна зала,
УПИ 1-23, кв. 4 гр. Вълчи дол».

 

Целта на инвестиционното намерение на Община Вълчи дол е, чрез изграждането на многофункционална спортна зала задоволяване нуждите на жителите на община Вълчи дол за спортуване (тренировки и провеждане на състезания)

Разработен е технически проект за изграждане на: «Многофункционална спортна зала, УПИ 1-23. кв. 4 гр. Вълчи дол»...

Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

 

07.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имот, частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 12574.501.1545 с площ 701 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ VІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3835/22.10.2019 г...

Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2314/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс”.

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Широколистна гора” в за „Реакреационен, развлекателен и туристически комплекс”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2315/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизирана територия на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”, разположено в ПИ 11836.20.38 по КК на землище е. Войводино от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на землище село Войводино...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски"53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

27.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


ЧЗП Настеи Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма ИВОНА-ООД, БУЛСТАТ 148134070,
Адрес: ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ-11, тел.0888287873

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 ЧЗП Настен Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма "АГРО М” ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

Адрес.гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1
 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2116/07.04.2020 г.

                 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 305/07.04.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV 545, кв. 39 по плана на гр. Вълчи дол.

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2115/07.04.2020 г.

                 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 306/07.04.2020г. за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V 753 и УПИ VI 753, кв. 67 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.753, за обединяване на двата имота.

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Даниел Петров Петров

Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466

Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

 

02.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

12.03.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2028/12.03.2020 г.

                 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 228/12.03.2020г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол за обединяване на двата и отреждане на имота за зона: „Пп-предимно производствена” с конкретно предназначение „за зърнобаза”.

 

11.03.2020 г.


                         

             СЪОБЩЕНИЕ                

                 

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №123/28.02.2020г. на ОбС Вълчи дол, са определени имотите от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2020/2021г. Срока за подаване на заявления до Кмета на Община Вълчи дол е до 20.03.2020г. включително.


Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Заявление.

 

28.02.2020 г.

ЗА П ОВ Е Д
№155
гр.Вълчи дол25.02 2020г.

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, вх.№ РД 7701-19/24.02.2020г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“

ЗАБРАНЯВАМ


1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир...

Прочети повече...

Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2020г...

 

27.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на територията на Община Вълчи дол, че срока за подаване на заяления занаемане на  пасища от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021г. е до 10.03.2019г.

  Списък на пасищата...

 

20.02.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-1874/19.02.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, 

Община Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение: Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV- 632, кв.44, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи Дол

Целта на инвестиционното намерение е да се изготви проект за изграждане на  павилиони за център за изкуство и занаяти в имот с предназначение за „обществено обслужване“ и сграда-музей  в него...
Прочети повече...

 

06.02.2020 г.     

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-1795/06.02.2020 г.

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед на Кмета на Община Вълчи дол № 1386/ 27.11.2019 г. във връзка с чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и Протокол от 19.11.2019 г. за обезопасяване и поправяне на строеж, находящ се в ПИ с идентификатор № 84022.501.357 по КК на с. Щипско, собственост на „Ти Джей Ричърдс" ЕООД.

Моля, в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление да се явите в Община Вълчи дол, Дирекция „УТОС". В случай, че не се явите в указания срок, за да получите Заповедта, тя ще се счита за редовно връчена.

 

29.01.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-7700-639_1№/28.01.2020 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 59/23.01.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ № 53093.23.14 по ККРР на с. Оборище.

 

24.01.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

                   


до СОБСТЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ


Съгласно последните изменения и допълнения на Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии (НКГОТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 80 от 12.1 1.2019 г., считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата...
Прочети повече...

 

15.01.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК

ОбA Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имот, частна общинска собственост:

· Поземлен имот с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м, с предназначение: за ниско застрояване, номер по предходен план УПИ ІІ, кв.77 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3809/03.07.2019 г...


Прочети повече...

 

19.12.2019 г.     

 СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води...

Прочети повече...

 

26.11.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 6 от 15.11.2019г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 19-04 -126/30.09.2019 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище с.Бояна ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
  коригирана заповед;
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

25.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0801-1427/25.11.2019 г.
                                  

                                                                                                                

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1334/25.11.2019 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ с идентификатор № 12574.59.28 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

15.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 20177190400366
                                  

                                                                                                                

Подписаната Станислава Янкова - Частен съдебен изпълнител, вписана в Камарата на Частните съдебни изпълнители под № 719, с район на действие района на Окръжен съд гр. Варна, адрес на кантората гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 38...

Прочети повече...

 

 

29.10.2019г.                                          

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр,Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53                                  

                                                                                                                

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционй и дезинсекциозни дейности, Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 

 

23.10.2019г.                                          

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Термо лидер“ ООД,
 ЕИК 201826052, гр. Аксаково, ул.„Георги Петлешев“ № 1А           

                                                                                                                

Уведомяваме Ви, че „Термо лидер“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води в имот с идентификатор 53093.20.130 в землището на с. Оборище, ЕКАТТЕ 53093, общ. Вълчи дол, обл. Варна за допълнително (резервно) водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба“...


Прочети повече...


Скица

 

 

02.10.2019г.                                              

Изх. № РД 08-01-1251/01.10.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

                                                                                                                

Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”...


Прочети повече...

 

01.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-74-20/16.09.2019г., наш вх.№ РД-07-74-38/16.09.2019г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-19-07-74/01.08.2019г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 9/28.08.2019 г. за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Басейнова дирекция "Дунавски район"

                                                                                                                                     

На основание чл.61а, ал.1...


Прочети повече...

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 996/04.09.2019 г.

                                                                                                                                     

Сьгласио сключени договори за наем № 43/18.03.2013 г., № 44/18.03.2013 г. и № 40/17.03.2015 г. между Община Вълчи дол и Евгим Бисеров Димитров, е адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Асен Злагаров” № 36 са отдадени за временно възмездно ползване имот № 000019, находящ се в землището на с. f Метличина, имот № 000039, находящ се в землището на с. Метличина и имот№ 032002. находящ се в землището на е. Войводино...


Прочети повече...

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4557”, находящ се в ПИ 12574.501.1420 по КК нагр. Вълди дол, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4625”, находящ се в ПИ 6917(151 .(5 по КК на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство Стефан Караджа или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

28.08.2019г.                                              

 

ЗАПОВЕД

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

                                                                                                                                     

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-281/30.05.2019 г. от „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД, представлявано от управителите Тодор Янчев Янчев и Христо Иванов Томов със седалище и адрес на управление: 9154 гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев 1А, ЕИК 201826052...


Прочети повече...

 

21.08.2019г.                                              

 

Изх. № РД 08-01-1119/20.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 908/19.08.2019г., НТП „Стопански двор” за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 53093.24.21 по КККР на с. Оборище.

 

13.08.2019г.                                              

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана  със заболяването Африканска чума по свинете

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

13.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1096/13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

08.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

07.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                       

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 865/02.08.2019 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ Ш-268,270 и УПИ IV-268, кв. 45 по плана на е. Брестак.

 

 

26.07.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1050/26.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол