Обяви

 

 

26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3380(1) / 26.11.2020г.

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 1145/26.11.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище, кв. 22 /36302.501.146/ по плана на с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

20.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ                       

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 „Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”...

Прочети повече...

 

12.11.2020 г.


 На вниманието на земеделските производители

  Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №351/29.10.2020г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път", собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2020/2021г., както следва:

 

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

11.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на оферта за участие в процедура за ибор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол

На основание Решение №353 от Протокол №19 от 10.11.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол и чл.19 от Закона та общинския дълг. Община Вълчи дол отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции та предоставяне на оферта та участие в процедура та итбор ма финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол при следните условия и параметри:

1.    Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/...

 Обявление...

  Решение...

 

10.11.2020 г.


ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 

1. Поземлен имот с идентификатор 84022.501.665 с площ 5450 кв.м., НТП: за друг вид застрояване по кадастралната карта на с.Щипско, номер по предходен план: 9594, 9527, кв.27а, парцел V. АОС №3826/13.09.2019г...

Прочети повече..

 

04.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.

 

04.11.2020 г.


                                    ОБЯВЛЕНИЕ                      

до всички заинтересовани лица

 На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

 

30.10.2020 г.


З А П О В Е Д № 1049

 гр. Вълчи дол, 30.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

      О П Р Е Д Е Л Я М:

              Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва...

Прочети повече...

 

 

27.10.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ изх. РД 08-01-3280 /27.10.2020г.


На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1030/27.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ III-528 и УПИ IV-529, кв. 72 /делба/ по плана на с. Щипско.
 

21.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

11а основание чл. 62а. ал. 1 от Закона за вол inc. директорът на Басейпова дирекция ..Черноморски район” ОБЯВЯВА ининпашвата на ОГнцпна Девня, е Булени: 000063645, със сецалите н адрес на управление: град Девня, ул ..Сьедппсине" N4 78...

 Прочети повече...

 

20.10.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД
ЕИК 103609000
Адрес: гр.Вълчи дол, ул.”Драгоман ” №4

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:...

 Прочети повече...

 

09.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-147-1/14.09.2020г. наш вх.№ РД-07-147-19/15.09.2020г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-20-07-147/29.07.2020 г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх. № 1/31.08.2020 г. за землището на с. Бояна, ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна, за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

08.10.2020 г.

 изх. № 08-01-3149/07.10.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 946/07.10.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ...

 Прочети повече...

 

 

23.09.2020 г.

 изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г.
 
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.128,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е обнародвано Обявление с изх. № 08-01-2881(1)/23.09.2020г. за изготвен проект ПУП-ПП (подробен устройствен план - парцелен план) за обект : Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170,77,3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 Прочети повече...

 

18.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2989/18.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 865/18.09.2020 г. за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-Детски дом и ясли, кв. 16 по кадастралния и регулационен план на с. Генерал Киселово.

 

 

17.09.2020 г.


изх. № РД 08-01-2971/17.09.2020 г

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 124 б. ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол. Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 843/15.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 84022.501.466 по КККР на с. Щипско.


 

10.09.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2939/10.09.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 831/09.09.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 32442.37.1 по КККР на с. Изворник.

 

07.09.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за стопанската 2020/2021г. на имот публична общинска собственост: 

 

·      ПИ с идентификатор 14667.30.9 с площ 62746 кв.м., номер по предходен план: 030009, с начин на трайно ползване: пасище, находящ се в землището на с. Генерал Киселово, АОС №3919/04.05.2020 г...

 Прочети повече...

 

 

27.08.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-2866/27.08.2020 г.

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за...

 Прочети повече...

  Информация по Приложение 2...

 

 

19.08.2020 г.

Списък на допуснатите и не допуснатите кандидати до конкурс за длъжността Директор на дирекция Устройство на територията и общинска собственост

 Прочети повече...

 

 

17.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2814/17.08.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол
ОБЯВЯВА

 

 Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Нива” в за „Еко пътека и въжена линия”»...


Прочети повече...

 

 

05.08.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2769/05.08.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ


 

 Уведомление...

 

 

29.07.2020 г.ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТОС В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители...


Прочети повече...

 

27.07.2020 г.Изх.№ РД-08-01-2716/27.07.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...

Прочети повече...

 

20.07.2020 г.ОБЯВА ЗА ТЪРГ              

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

I. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на част от имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Помещение №1 с площ 9,90кв.м., находящо се в сграда за култура и изкуство с идентификатор 21717.501.174.1 разположена в поземлен имот с идентификатор 21717.501.174, по плана на с. Добротич, общ. Вълчи дол, АОС №3928/27.05.2020 г...

Прочети повече...

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2609/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 688/ 17.07.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ е идентификатор № 06416.90.11 по КК на землище е. Брестак.

 

17.07.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2608/17.07.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 689/17.07.2020г. за одобряване на ПУП-ПРЗ(подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139; УПИ VI-139a и УПИ VII-139a кв. 34 по плана на с. Радан Войвода - промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

10.07.2020 г.


Вх. №  РД 3200-202/10.07.2020 г.


УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от БГАГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ ЕООД

 

"Разполагане на преместваем обект Колонка и резервоар за модулна етапния за дизелово гориво за надземен монтаж“ в ПИ 12574.501.96 по КККР на гр.Вълчи дол с адресул.Драгоман №4"...
Прочети повече...

 

01.07.2020 г.

Изх. № РД-08-01-2529/01.07.2020    г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.49 по КККР на град Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” и «Процедиране на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”»...
Прочети повече...

 

 

01.07.2020 г.

ПРОТОКОЛ


разпределение на имоти ДПФ с НТП-ПМЛ стоп. 2020

 

Днес 18.06.2020 г. в 11.00 часа на основание чл.37и, ал.Ю от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД 20-07-81/05.06.2020 г. на Директора на ОД “Земеделие”-гр.Варна заседава комисия в състав...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по приложение №2...
Прочети повече...

 

 

18.06.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Пълен пощенски адрес: 9280 гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” 1

 

Уведомяваме Ви, че ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ има следното инвестиционно предложение:
Промяната на предназначението на земеделски територии в горски територии: част от поземлени имоти с идентификатори...
Прочети повече...

 

 

 

17.06.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ" МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН Р А Й О Н - “В А Р НА" 9010 Варна, ул. “Оборище" J3A; тел. (052)679154; факс (052)609992; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Г-н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ Кмет на ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Факс: 0517 22 135

Относно: Лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата

 

Във връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна....
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

Приложение № 2 към чл. 6

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г„ в сила от 12.04.2019 г.)

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

I.    ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1.    ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, представлявана от Георги Тронков - Кмет на община.
2.    Търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на ЮЛ -
Община Вълчи дол, гр. Вълчи дол пл. Христо Ботев 1, ЕИК 000093474...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.Вълчи дол, пл. „Хр.Ботев”№1; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за: «„Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ...
Прочети повече...

 

 

11.06.2020 г.

 

ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “НАУКА-1907” СЩИПСКО, ОБЛ. ВАРНА

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА АРЕНДОВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ НА 70ДКА, СОБСТВЕНОСТ НА ЧИТАЛИЩЕТО ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ...
Прочети повече...

 

 

03.06.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2407/02.06.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ
 

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект ПУП - ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а кв. 34 по плана на с. Радан Войвода.

Предвижда се премахване на вътрешните регулационни линии между УПИ 1-139, VI-139а, VII-139а, след което се образува но УПИ IX-119, а вътрешно, регулационната линия между новообразуваният имот и съседните му УПИ II-139 и УПИ V-139a се прокарват по кадастралните граници.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация.
...
Приложение...

 

 

27.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр Вълчи дол ул. „Ал, Стамболийски „53


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

26.05.2020 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАМЯНА

 


Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

22.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров / I Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

 

21.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2365/21.05.2020 г.
ОБЯВЛЕНИЕ

 

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 486/20.05.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване ) за УПИ IV-545 кв. 39 (ПИ е идентификатор № 12574.501.545) по плана на гр. Вълчи дол - промянят се вътрешните регулационни линии между УПИ HI-546, IV-545, V-547 в кв. 39 по плана гр. Вълчи дол, като същите имоти получават нови номера съответно УПИ XXV-546, XXVI-545, XXVII-547.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

20.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ


ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 


Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО 2000” ЕООД БУЛСТАТ BG 124531100

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета” № 14 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "АГРО М" ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

адрес гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1


 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

19.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


Фирма "Барс Агро" ООД БУЛСТАТ BG 204455136

адрес с.Одринци, ул. "Седемнадесета" № 14

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

18.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 
 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

15.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Диян Стоянов Балев
БУЛСТАТ 103921982
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Радко Железов Янчев
Фирма "Радиан - 2001" ООД БУЛСТАТ 103612295
Адрес.гр.Вълчи дол

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

14.05.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Калчо Господинов Калев
БУЛСТАТ 6005191066
Адрес.гр.Вълчи дол, бул"Васил Левски" №16

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2350/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.15 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Еко пътека и въжена линия” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2348/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.62.8 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Спортно, образователни, развлекателни и рекреационни нужди”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2346/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.44 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Движение и транспорт”.

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

13.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2344/12.05.2020 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект - ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ 12574.37.47 по плана КККР на гр. Вълчи дол.

Имота се отрежда за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс” .

Проектът за изменение на ПУП-ПЗ е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до Общинската администрация.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

Изх.№ РД-08-01-2332/11.05.2020 г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 440/07.05.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ I 139; УПИ VI 139а и УПИ VII 139а , кв. 34 по плана на с. Радан войвода за обединяване в съответствие с кадастралните граници.

 

 

11.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение за изграждане на:    «Многофункционална    спортна зала,
УПИ 1-23, кв. 4 гр. Вълчи дол».

 

Целта на инвестиционното намерение на Община Вълчи дол е, чрез изграждането на многофункционална спортна зала задоволяване нуждите на жителите на община Вълчи дол за спортуване (тренировки и провеждане на състезания)

Разработен е технически проект за изграждане на: «Многофункционална спортна зала, УПИ 1-23. кв. 4 гр. Вълчи дол»...

Прочети повече...

 

 

07.05.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

 

07.05.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имот, частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 12574.501.1545 с площ 701 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизирана територия, номер по предходен план: УПИ VІ, кв.87 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3835/22.10.2019 г...

Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2318/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор

12574.62.8    по КККР на гр. Вълчи дол с цел промяна предназначението на имота от „За туристическа база, хижа” в за „Спортно-образователни, развлекателни и рекреационни нужди”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2314/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Рекреационен, развлекателен и туристически комплекс”.

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Широколистна гора” в за „Реакреационен, развлекателен и туристически комплекс”...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2317/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Широколистна гора” в за „Еко пътека и въжена линия”...
Прочети повече... 

05.05.2020 г.

Изх.№ РД-08-01-2319/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.37.44 по КККР на гр. Вълчи дол е цел промяна предназначението на имота от „Местен път” в за „Движение и транспорт”

Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е промяна предназначението на ПИ с идентификатор 12574.37.44 от „Местен път” в за „Движение и транспорт"...
Прочети повече...

 

 

05.05.2020 г.


Изх.№ РД-08-01-2315/05.05.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС. община Вълчи дол


ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизирана територия на село Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”, разположено в ПИ 11836.20.38 по КК на землище е. Войводино от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на землище село Войводино...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

29.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски"53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

27.04.2020 г.

ПРОТОКОЛ
 

Днес 27.04.2020 г. комисия назначена със Заповед №259/20.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


ЧЗП Настеи Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

16.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма ИВОНА-ООД, БУЛСТАТ 148134070,
Адрес: ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, УЛ КИРИЛ И МЕТОДИЙ-11, тел.0888287873

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности...
Прочети повече...

 

 

13.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 ЧЗП Настен Костадинов Димитров, БУЛСТАТ 103592750

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


 Фирма "АГРО М” ЕООД БУЛСТАТ BG 175603534

Адрес.гр.Добрич, ул. "Кирил и Методий" № 26, вх. А, ап.1
 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2116/07.04.2020 г.

                 

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 305/07.04.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV 545, кв. 39 по плана на гр. Вълчи дол.

 

07.04.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2115/07.04.2020 г.

                 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 306/07.04.2020г. за изработване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ за УПИ V 753 и УПИ VI 753, кв. 67 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.753, за обединяване на двата имота.

 

 

07.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Даниел Петров Петров

Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466

Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

06.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Добромир Йорданов Вълчев ЕГН 5602240969

Фирма Тиасо ООД, БУЛСТАТ 202501930

Адрес гр. Варна, ж.к. Чайка, бл. 98, офис № 4,партер

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности,

Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

 

 

02.04.2020 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Камен Куртев Петров Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД

БУЛСТАТ 103535920
Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53

 

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

12.03.2020 г.


                         

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-2028/12.03.2020 г.

                 

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 228/12.03.2020г. за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за УПИ XVII и УПИ XLVIII, кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол, съответно ПИ с идентификатор № 12574.501.1776 и ПИ с идентификатор № 12574.501.1775 по КККР на гр. Вълчи дол за обединяване на двата и отреждане на имота за зона: „Пп-предимно производствена” с конкретно предназначение „за зърнобаза”.

 

11.03.2020 г.


                         

             СЪОБЩЕНИЕ                

                 

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №123/28.02.2020г. на ОбС Вълчи дол, са определени имотите от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2020/2021г. Срока за подаване на заявления до Кмета на Община Вълчи дол е до 20.03.2020г. включително.


Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Заявление.

 

28.02.2020 г.

ЗА П ОВ Е Д
№155
гр.Вълчи дол25.02 2020г.

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, вх.№ РД 7701-19/24.02.2020г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“

ЗАБРАНЯВАМ


1. Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир...

Прочети повече...

Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2020г...

 

27.02.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на територията на Община Вълчи дол, че срока за подаване на заяления занаемане на  пасища от общинския поземлен фонд за стопанската 2020/2021г. е до 10.03.2019г.

  Списък на пасищата...

 

20.02.2020 г.

Изх. №  РД 08-01-1874/19.02.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, 

Община Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

 

Инвестиционно предложение: Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV- 632, кв.44, по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи Дол

Целта на инвестиционното намерение е да се изготви проект за изграждане на  павилиони за център за изкуство и занаяти в имот с предназначение за „обществено обслужване“ и сграда-музей  в него...
Прочети повече...

 

06.02.2020 г.     

ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-08-01-1795/06.02.2020 г.

На основание § 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед на Кмета на Община Вълчи дол № 1386/ 27.11.2019 г. във връзка с чл. 195, ал. 5 от ЗУТ и Протокол от 19.11.2019 г. за обезопасяване и поправяне на строеж, находящ се в ПИ с идентификатор № 84022.501.357 по КК на с. Щипско, собственост на „Ти Джей Ричърдс" ЕООД.

Моля, в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление да се явите в Община Вълчи дол, Дирекция „УТОС". В случай, че не се явите в указания срок, за да получите Заповедта, тя ще се счита за редовно връчена.

 

29.01.2020 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

                    Изх.№ РД-7700-639_1№/28.01.2020 г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 59/23.01.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ № 53093.23.14 по ККРР на с. Оборище.

 

24.01.2020 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - ВАРНА

УВЕДОМЛЕНИЕ

                   


до СОБСТЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗГ


Съгласно последните изменения и допълнения на Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии (НКГОТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 80 от 12.1 1.2019 г., считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата...
Прочети повече...

 

15.01.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК

ОбA Вълчи дол 

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имот, частна общинска собственост:

· Поземлен имот с идентификатор 12574.501.1577 с площ 1170 кв.м, с предназначение: за ниско застрояване, номер по предходен план УПИ ІІ, кв.77 по плана на гр.Вълчи дол, АОС №3809/03.07.2019 г...


Прочети повече...

 

19.12.2019 г.     

 СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2, чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води...

Прочети повече...

 

26.11.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 6 от 15.11.2019г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД 19-04 -126/30.09.2019 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр.Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище с.Бояна ЕКАТТЕ 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
  коригирана заповед;
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

25.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № РД-0801-1427/25.11.2019 г.
                                  

                                                                                                                

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1334/25.11.2019 г. за изработване на ПУП-ПРЗ/делба/ за ПИ с идентификатор № 12574.59.28 по КККР на гр. Вълчи дол.

 

15.11.2019г.                                          

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 20177190400366
                                  

                                                                                                                

Подписаната Станислава Янкова - Частен съдебен изпълнител, вписана в Камарата на Частните съдебни изпълнители под № 719, с район на действие района на Окръжен съд гр. Варна, адрес на кантората гр. Варна, ул. “Генерал Колев” № 38...

Прочети повече...

 

 

29.10.2019г.                                          

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Даниел Петров Петров
Фирма „Крис-61" ООД ,БУЛСТАТ 200878466
Адрес.гр,Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53                                  

                                                                                                                

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционй и дезинсекциозни дейности, Ви уведомяваме...

Прочети повече...

 

 

23.10.2019г.                                          

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение от „Термо лидер“ ООД,
 ЕИК 201826052, гр. Аксаково, ул.„Георги Петлешев“ № 1А           

                                                                                                                

Уведомяваме Ви, че „Термо лидер“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води в имот с идентификатор 53093.20.130 в землището на с. Оборище, ЕКАТТЕ 53093, общ. Вълчи дол, обл. Варна за допълнително (резервно) водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба“...


Прочети повече...


Скица

 

 

02.10.2019г.                                              

Изх. № РД 08-01-1251/01.10.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

                                                                                                                

Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”...


Прочети повече...

 

01.10.2019 г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-74-20/16.09.2019г., наш вх.№ РД-07-74-38/16.09.2019г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-19-07-74/01.08.2019г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 9/28.08.2019 г. за землището на:

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

на Басейнова дирекция "Дунавски район"

                                                                                                                                     

На основание чл.61а, ал.1...


Прочети повече...

 

04.09.2019г.                                              

 

СЪОБЩЕНИЕ

Изх. № 996/04.09.2019 г.

                                                                                                                                     

Сьгласио сключени договори за наем № 43/18.03.2013 г., № 44/18.03.2013 г. и № 40/17.03.2015 г. между Община Вълчи дол и Евгим Бисеров Димитров, е адрес: гр. Вълчи дол, ул. „Асен Злагаров” № 36 са отдадени за временно възмездно ползване имот № 000019, находящ се в землището на с. f Метличина, имот № 000039, находящ се в землището на с. Метличина и имот№ 032002. находящ се в землището на е. Войводино...


Прочети повече...

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4557”, находящ се в ПИ 12574.501.1420 по КК нагр. Вълди дол, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

29.08.2019г.                                              

 

ОБЯВА

От „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД

                                                                                                                                     

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

УВЕДОМЯВАМЕ


Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за обект: “Преустройство на приемо-предавателна станция на БТК ЕАД № VN4625”, находящ се в ПИ 6917(151 .(5 по КК на с. Стефан Караджа, община Вълчи дол.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Вълчи дол, кметство Стефан Караджа или в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4.

 

28.08.2019г.                                              

 

ЗАПОВЕД

съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

                                                                                                                                     

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „ж” от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-281/30.05.2019 г. от „ТЕРМО ЛИДЕР” ООД, представлявано от управителите Тодор Янчев Янчев и Христо Иванов Томов със седалище и адрес на управление: 9154 гр. Аксаково, ул. Георги Петлешев 1А, ЕИК 201826052...


Прочети повече...

 

21.08.2019г.                                              

 

Изх. № РД 08-01-1119/20.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 908/19.08.2019г., НТП „Стопански двор” за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 53093.24.21 по КККР на с. Оборище.

 

13.08.2019г.                                              

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана  със заболяването Африканска чума по свинете

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

13.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1096/13.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

08.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                                                                     

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...


Прочети повече...

 

07.08.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1072/05.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                       

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 865/02.08.2019 г. за изработване на ПУП-ПР за УПИ Ш-268,270 и УПИ IV-268, кв. 45 по плана на е. Брестак.

 

 

26.07.2019г.                 

 

Изх. № РД 08-01-1050/26.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

О Б Я В Я В А

                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за: „Основен ремонт – цялостно преасфалтиране на ул. мрежа на пл. Освобождение, между ОК 82-187-187а-84а-85-74-75-76-77 и част от ул. Бригадирска от ОК 81 до ОК 82, гр. Вълчи дол, община Вълчи дол”...


Прочети повече...

 

26.07.2019г.                 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

                                                                                                                                       

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 1,2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП - парцеларен план за обект: «Подробен устройствен план - парцеларен план за изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизираната територия на с. Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”...


Прочети повече...

 

25.07.2019г.                 

 

ЗАПОВЕД

Изх. № РД-19-7706-133 / 24.07.2019 г.

СТОЯН ПАСЕВ - областен управител на област с административен цешър Варна

                                                                                                                                       

УСТАНОВИХ:
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и съобразно Решение №1 от Протокол №6/22.07.2019г. or проведено заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с предприемане на превантивни мерки на територията на общините в област Варна...


Прочети повече...

 

22.07.2019г.                 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

Изх. № РД-08-01-990 / 22.07.2019 г.

                                                                                                                                       

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект ПУП - ПЗ (подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ № 12574.15.4 по КК на гр. Вълчи дол...


Прочети повече...

 

19.07.2019г.                 

 

АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ

                                                                                                                                       

По-долу ще намерите линкове към информационен видеоклип, във връзка с епизоотичната обстановка в страната относно заболяването Африканска чума по свинете...


Прочети повече...

 

 

17.07.2019г.                 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

                                                                                                                                       

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

 І. Продажба на имот,  частна общинска собственост:

   Поземлен имот с идентификатор 14667.35.103, АОС № 3635/16.04.2018г.,  с начин на трайно ползване овощна градина с площ 32977 кв.м. в землището на с.Ген.Киселово...


Прочети повече...

 

10.07.2019г.                 

 

изх. № РД-08-01-926/10.07.2019 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА

                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за: „Осигуряване на достъпна среда на сградата на Поликлиника гр. Вълчи дол, находища се в У ПИ XII-154, кв. 18 по плана на града”


Целта на новото инвестиционно предложение на община Вълчи дол е осигуряването на достъпна среда до сградата на Поликлиника гр. Вълчи дол...


Прочети повече...

 

27.06.2019г.                 

 

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

ОБЯВЯВА                                                                                                                                       

Инвестиционно предложение за изграждане на: „Улична битова канализация между ОТ 42 и ОТ 43 по ул. Асен Златаров, гр. Вълчи дол, област Варна”


В участъка между ОТ 42 и ОТ 43 от ул. Асен Златаров няма изградена улична канализация. Изработен е работен проект за изграждане на улична битова канализация. Трасето на новопроектираната канализация е по асфалтирана улица, осигуряваща достъп до имотите в района...


Прочети повече...

 

26.06.2019г.                 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 към чл. 42 на Раздел ІV. Такси за технически услуги на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги

                                                                                                                                                 
Във връзка с  необходимостта от по-точно/диференцирано таксуване на техническите услуги се налага изменение и допълнение на ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към чл. 42 на Раздел ІV. Такси за технически услуги...


Прочети повече...

 

24.06.2019г.                 

 

ЕСО ОТНОСНО ЛЯТНО-ЕСЕННА КАМПАНИЯ ПО ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

  

                                                                                                                                                 
Във връзка с предстоящото започване на    лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи...


Прочети повече...

 

24.06.2019г.                 

 

РЗ ОТНОСНО: КУРС ЗА БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ

 

                                                                                                                                                 
 Курс за безплатно обучение за придобиване па Сертификат по чл.83 от Закон за защита на растенията за лица, конго използват продукти за растителна защита от професионална категория на употреба, в рамките на професионалната си дейност...


Прочети повече...

 

21.06.2019г.                 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

№РД08-01-778/21.06.2019    

                                                                                                                                                 
На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 710/21.06.2019 г. за изработване на ПУП-ПР/делба/ за УПИ II -278, кв. 20 по плана на с. Щипско...


Прочети повече...

 

21.06.2019г.                 

 

РАЗРЕШЕНИЕ

№512/13.06.2019      

                                                                                                                                                 
за проучване на строителни материали - подземни богатства по чл, 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства в площ „Голямата могила", разположена в землището на с, Щипско, община Вълчи дол, област Варна...


Прочети повече...

 

17.06.2019г.                 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение

 от „ БГ АГРО земеделска компания“ ЕООД
(адрес и телефон за контакт)
Гр. Варна ул.“Генерал Колев „12  052 601656      

                                                                                                                                                 
Уведомяваме Ви, че „БГ АГРО земеделска компания“ ЕООД има следното инвестиционно предложение:
Да реализира „Ел. захранване на 2 бр. сондажни кладфенци чрез поставянето на БКТП 20/0,4kV, 400 Kva и кабелна линия 20 kV. В м-ст „Люцерните, ПИ 84022.15.1, с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл.Варна...


Прочети повече...

 

14.06.2019г.                                                                                      

ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ И МОНТИРАНЕ НА „МОДУЛНА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТОР ЧРЕЗ КАРБОНИЗАЦИЯ НА БИОМАСА МИПБТ 500” В УПИ ХХ В КВ. 20 ПО ПЛАНА НА ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛ. ВАРНА

                   


Информация...


Искане...

 

11.06.2019г.                                       

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Даниел Петров Петров Фирма „Крис-61" ЕООД                                                                                                                                                        

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

07.06.2019г.                                       

СИГНАЛ

за

Бяла американска пеперуда                                                                                                                                                                                          

                   
Областиа дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда.

При ниска плътност борбата срещу неприятеля може да бъде изведена по механичен начин - чрез изрязване на гъсеничните гнезда....


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                       

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Даниел Петров Петров Фирма „Крис-61" ЕООД                                                                                                                                                        

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

05.06.2019г.                                 

ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                                                              
Днес 28.05.2019 г. комисия назначена със Заповед №347/07.04.2019 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.ЮО, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...


Прочети повече...

 

03.06.2019г.                                 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от „Термо лидер“ ООД, ЕИК 201826052,
 гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 1А                                                                                                                                        
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Уведомяваме Ви, че „Термо лидер“ ООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на ново водовземно съоръжение за добив на подземни води в имот с идентификатор 53093.20.130 в землището на с. Оборище, ЕКАТТЕ 53093, общ. Вълчи дол, обл. Варна за допълнително (резервно) водоснабдяване на рециркулационна система за отглеждане на риба“...


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                   

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД
БУЛСТАТ 103535920
гр./с. Вълчи дол
ул. „Ал. Стамболийски „53
                                                                                                                                                                

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

27.05.2019г.                                                                                                                    

ПОКАНА
за
обществено обсъждане, разглеждане и приемане на горскостопанскиплан за горските територии                        собственост на Община Вълчи дол                                                              

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че във връзка е разглеждането и приемането на горскостопански план за горските територии собственост на Община Вълчи дол на 14.06.2019 год. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол Вълчи дол, ще се проведе обществено обсъждане и заседание на комисията по разглеждане и приемане на плана...


Прочети повече...


Обяснителна записка...

 

23.05.2019г.                                                  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                                                                             
І. Продажба на имот,  частна общинска собственост:
 1.  Поземлен имот с идентификатор 84022.501.466, АОС № 3774/20.03.2019г.,  номер по предходен план УПИ І, кв.44 по плана на с. Щипско с площ 5126 кв.м., с начин на трайно ползване: обект комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота сграда за образование с идентификатор 84022.501.466.1, със застроена площ 340 кв.м., масивна едноетажна, състояща се от пет стаи и коридор...


Прочети повече...

 

16.05.2019г.                                   

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Камен Куртев Петров
Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД
БУЛСТАТ 103535920
гр./с. Вълчи дол
ул. „Ал. Стамболийски „53
                                                                                                                                            

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

10.05.2019г.                                                                                

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

 Даниел Петров Петров / у Фирма „Крис-61" ЕООД ,Е
БУЛСТАТ 200878466 Адрес.гр.Вълчи дол.ул."Ал.Стамболийски" 53
                                                                                                                                              

                   
1.0т 12.05.2019 г до 14.05.2019 г от 06.30 до 10.00 часа и от 17.30 до 21.00 часа ще се проведе третиране на пшеница 1.с продукт за растителна защита/препарат - Импакт 25 СК карантинен срок - 30 дни, при доза 50 мл/дка...


Прочети повече...

 

09.05.2019г.                                                                                

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

 „Управление движението на влаковете и гаровата дейност” (УДВГД), ЕИК 1308232430446, с адрес: град Горна Оряховица, ул. Цар Освободител № 97,
тел. 0618 64669
                                                                                    

                   
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

моб. тел. за връзка 0889 466 202; 0887 840 149
..


Прочети повече...

 

 

09.05.2019 г.                                      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

От Недко Генчев Малчев
ЕГН - 6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12
                                                                                    

                   
за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

 

09.05.2019 г.                                      

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 01-08-557/1/09.05.2019 г.                                                                            

                                                                                  

                   
Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 455/07.05.2019 г. за одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 12574.49.55 по КК на гр. Вълчи дол - плана отрежда конкретно предназначение на имота „за гробищен парк”.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал.4 от ЗУТ в 14 -дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд -Варна.

 

 

08.05.2019 г.                                                           

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО


От Камен Куртев Петров

Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920

Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53                                                                                                                                                                                                                                      

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД...


Прочети повече...

 

 

19.04.2019 г.                                      

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

от

ДП „НКЖИ” ЖПС - ШУМЕН, БУЛСТАТ1308232430548,
                                                
Адрес: гр. Шумен 9700, Гаров площад1                                                                                    

                   
За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

моб. тел. за връзка 0889 466 202; 0887 840 149
..


Прочети повече...

 

 

08.04.2019 г.                                      

СЪОБЩЕНИЕ

изх.№ РД 04-00-М-70/1/08.03.2019 г.                                                                                       

                   
На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното намерение на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД...


Прочети повече...

 

 

05.04.2019 г.         

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
ОБЯВЯВА
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА                  Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Отдаване под наем за срок от 5 ( пет) години, на имоти  публична общинска собственост:

           1.Търговски обект – външен бар с площ 50 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 12574.501.1310 (предходен идентификатор 12574.85.1), АОС №/16.01.2019г...


Прочети повече...

 

03.04.2019 г.               

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите                     

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН       

...


Прочети повече...

 

03.04.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев ЕГН-6704275065

Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД           

ЕИК 103609000

Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

02.04.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-483/02.04.2019 г.                                         

                   

На основание чл. 124 б, ал. 2, във връзка с чл. 1246, ал.З от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № РД-02-15-56/11.03.2019 г. на МРРБ за изработване на ПУП-ПП за обект „ Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД ...


Прочети повече...

 

29.03.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-470/29.03.2019 г.                                         

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 288/29.03.2019 г. за одобряване на ПУП-ПР(подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ 1-141; УПИ II-142 и УПИ XI-140 кв. 35 по плана на с. Радан Войвода -попълване на кадастрален план и промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14 - дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

 

ОБШИНА ВЪЛЧИ ДОЛ НАПОМНЯ НА ГРАЖДАНИТЕ !!!
СТРОГО Е    ЗА
ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИ
НА
ОБЩИНСКО ДЕПО ВЪЛЧИ
ДОЛ!!!
НА НАРУШИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ САНКЦИИ В РАЗМЕР ОТ 300 ДО 1000 лв„ СЪГЛАСНО ЧЛ. 133, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

21.03.2019 г.                                  

 

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а,ал 1 от Закона за водите                                                                                                                            
               

                                                     

На основание чл 62а ал.1 връзка с чл. 44. ал. 1 и ал. 2, чл. 46. ал. 1, т. 1, буква ..ж" и чл. 52. ал. I. т.4 на Закона за водите (313) и носгъпйло в Ьасейнова Дирекция “Дунавски район" Заявление га откриване на процедура та издаване на разрешително та водовземане ...


Прочети повече...

 

20.03.2019 г.

 

УBEДОМЛЕHИЕ
за инвестиционно предложение                                     
                                         

                                                     

Булгартрансгаз“ ЕАД проучва възможности за разширяване на газопреносната инфраструктура с цел повишаване сигурността на доставките на природен газ за България, съседните балкански страни и региона, което ще доведе до затвърждаване на ролята на Република България като...


Прочети повече...

 

 

20.03.2019 г.           

 

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл.62а,ал 1 от Закона за водите                                         

                                                     

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.46, ал.1, т. 2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция “Дунавски район” заявление вх. № ПВ5-00069/ 16.10.2018 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект - язовир „Брестак - 2“...


Прочети повече...

 

12.03.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО
От Георги Христов Митев
ЕГН: 4411068088

Фирма. ЗКПУ „21 Ви Век”

с. Владимирово

БУЛСТАТ 834054233

Адрес: с. Владимирово                                                       

                 
                                             

За провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
В изпълнение на Наредба №15 от 2004 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме...


Прочети повече...

 

 

07.03.2019 г.         

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Камен Куртев Петров

Фирма КАПРО-ПЕТРОВ ЕООД БУЛСТАТ 103535920

Адрес: гр. Вълчи дол ул. „Ал. Стамболийски „53                 
                                             

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциозни дейности Ви уведомяваме:

1. На 10.03 2019 г. от 6.00 до 10.00 и от 18.30 до 21.30 часа ще се проведе третиране на Пшеница с препарат/продукт...


Прочети повече...

 

06.03.2019 г.                 

ОБЯВЛЕНИЕ                        

Изх.№ РД 08-01-400/06.03.2019 г.                                         

                   

Община Вълчи дол, област Варна на основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен и обявен в Държавен вестник бр. 19/05.03.2019 г. ПУП - парцеларен план за обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка „ОС Вълчи дол - ЛКВ Преселка” във фаза окончателен проект с дължина на трасето през територията на община Вълчи дол 18 432.39 м., преминаващо през територията на землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник, с. Михалич и с. Есеница...


Прочети повече...

 

05.03.2019 г.                                                

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 9400-М-59/1/05.03.2019 г.                                                                                       

                   

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изготвен проект за изменение на ПУП - ПР (подробен устройствен план -план за регулация) за УПИ 1-141; УПИ П-142 и УПИ Х1-140 кв. 35 по плана на с. Радан Войвода.

Предвижда се промяна на вътрешните регулационни линии по имотните граници.

Проектът за изменение на ПУП-ПР е изложен в Устройство на територията - ет. 2, ст. 203 в сградата на общината.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните съседи могат да прегледат проекта и ако имат възражения да ги направят писмено до общинската администрация

 

 

21.02.2019 г.                                                

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.№ РД 08-01-290/21.02.2019 г.  

 

                                                                                                                                                             

                   

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект на ГТУП-ПЗ (Подробен устройствен план - план за застрояване) за ПИ с идентификатор 12574.49.55 по КККР на землище гр. Вълчи дол....

 

Прочети повече;

                                   

 

 

20.02.2019 г.                                                

СЪОБЩЕНИЕ