На вниманието на избирателите

Във връзка с насрочените на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация – Вълчи дол уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва...

Прочети повече...

На вниманието на избирателите

 

Във връзка с насрочените на  27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и за кметове, Общинска администрация – Вълчи дол уведомява избирателите, че могат да подават заявления и декларации за вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/, както следва:  

 

  1.  включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец /чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 17-МИ/, подписано саморъчно и изпратено по пощаили чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянен адрес или по настоящ адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия адрес не по – късно от 12.10.2019 год.

 

Заявлението може да се подаде и от упълномощено лице.

 

Към заявлението се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 3 от ИК/.  

 

Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на ЦИК- Изборни книжа-Приложение №17-МИ  и изпратено на e-mail: oba_valchidol.grao@mail.bg

 

За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 12.10.2019 год. /събота/ от  8.30 часа  до 16.30 часа.

 

 До 21.10.2019 год. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 12.10.2019 год., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това  /приложение № 17-МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл.37, ал.2 от ИК/.

 

2. До 12.10.2019 год. включително избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ИК/, като подадат  заявление /приложение № 13 - МИ/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

 

За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината ще работят на 12.10.2019 год. /събота/ от 8.30 часа до 17.00 часа.

 

 

 

  1.  всеки избирател /чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, допуснати спрямо него с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /приложение № 7-МИ/.

 

  1.  всеки гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който е вписан в избирателен списък, може да бъде заличен по негово писмено заявление /чл. 43, ал. 1, изр. 2 от ИК/ до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник /приложение № 9 - МИ/

 

 

 

  1. български граждани или граждани от друга държава членка на ЕС, които са пропуснати в избирателните списъци или за които е отпаднало основанието за заличаването им, могат да подадат заявление  за вписване в избирателния списък /чл.27, ал.3, ал. 4 и ал.6 във връзка с чл.45, ал. 1 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 10-МИ/.

 

6.До предаването на избирателните списъците на СИК избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /приложение № 11-МИ/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 и ал. 3 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината със същото съдържание. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

 

 

 

  1. избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38, ал. 2, т. 1, т.2, т.3 и т.8 от ИК,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица /приложение № 12-МИ/ в случай, че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник.

 

След издаване на удостоверение от кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник /приложение № 14-МИ/ избирателят попълва декларация /приложение № 15-МИ/, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция и се вписва от секционната избирателна комисия в изборния ден.

 

          Избирател, които е вписан в избирателния списък за гласуване в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, но в изборния ден не се намира в съответното заведение/дом/институция/място може да бъде дописан от СИК след представяне на удостоверение /приложение № 16-МИ/ от ръководителя на лечебното заведение, дом за стари хора, друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от ръководителя на място за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане и попълване на декларация, че не е гласувал и няма да гласува в друга избирателна секция /приложение № 81-МИ/.

Списък на изборните книжа за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

 

 

Тържествена сесия

    На 04.09.2019 на тържествена сесия посветена на 45- годишнината от обявяването на Вълчи дол за град с указ през 1974 год, бе открита паметна плоча на Тошко Янев – Кмет на Община Вълчи дол в периода 201-2017. По случай с бяха удостоени със званието почетен гражданин на Вълчи дол  и връчени плакети от Председателя на Общински съвет –Яна Радева на близките на Тошко Янев и художника Йордан Денев.

    На тържественото откриване плочата в памет на Тошко Янев , присъстваха както общински съветници , представители на общинска администрация – Вълчи дол, роднини , приятели и граждани , така и председателите на общинските съвети при общините Ветрино, Девня и Суворово.

Виж снимки...

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.08.2019г. съгласно заповед № 877/07.08.2019г. на Кмета на Община Вълчи дол за извършване на проверка на представените документи за съответствие и провеждане на събеседване с потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект „Подкрепи ме, за да успея” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 комисия в състав...

Прочети повече...

 

 

Мерки за биологична безопасност, относно фуражите и храненето на животните, във връзка с усложнената епизоотична обстановка свързана със заболяването Африканска чума по свинете

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че на 01.08.2019 г. регистрирахме начало на вредната дейност на гъсениците от второ поколение на бялата американска пеперуда...

Прочети повече...

 

Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма лична помощ

От 26.08.2019 г. Община Вълчи дол стартира прием на документи за включване в механизма за личната помощ


КОЙ МОЖЕ ДА ПОЛЗВА МЕХАНИЗМА

До 31.12.20120 г. ползвателите на личната помощ са:


>> Лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;
>> Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
>> Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

Прочети повече...

Длъжностна характеристика „Личен асистент“;

Процедура за подбор на асистенти по реда на Закона за личната помощ“;

Заявление-декларация за включване в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ;

Формуляр за индивидуална оценка от събеседване;

Заявление-декларация за кандидатстване за асистент по реда на Закона за личната помощ.

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020...

Прочети повече...

Автобиография.

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

ПОКАНА

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

 

Община Вълчи дол кани потенциални кандидата за предоставяне на услугата: „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция Логопед) по Проект BG05M90P001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея”...

Прочети повече...

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Допълнителна информация