Община ВЪЛЧИ ДОЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

 

че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

 

 

 „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.

 

 

 

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 

  • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
  • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

 

 

 

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като при извършването на оценка на потребностите от ползване на услугата се изискват:

 

·         Заявление-декларация /по образец/;

 

·         Документ за самоличност (за справка);

 

·         Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК; Медицински протокол на ЛКК; Други медицински документи – актуална епикриза и др.;

 

·         Пълномощно (в случай, че кандидатът за потребител не заявява лично).

 

 

 

Максималната  продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите  индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

 

 

 

Заявяванетоот кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 26.01.2021 г. в Информационен център (Деловодство), в сградата на Община Вълчи дол, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа, по тел. 0878 68 45 42 или на мейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

 

Документи по образец за социалната услуга „Асистентска подкрепа“могат да бъдат изтеглени от официалната интернет страница на Община Вълчи дол на адрес: www.valchidol-bg.com

 

 

 

За допълнителна информация тел. 0878 68 45 42 – Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ в Община Вълчи дол.

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ;

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

Община ВЪЛЧИ ДОЛ в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги

 

О Б Я В Я В А,

 

че от 26.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

 

            Прочети повече...

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ;

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 27.01.2021г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. януари 2021г.

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЩЕ ИЗПЪЛНЯВА ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪВ ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ОЩЕ 12 МЕСЕЦА

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор с максимален размер 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2: „Намаляване и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1, обща стойност след удължения срок в размер на 635 019.23 лв.

 За изпълнение на Проект „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01, считано от 01.01.2021 г. основни дейности са:

 Дейност 2 „Създаване на звено – мобилен екип за предоставяне на индивидуални консултации за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги”;

 Дейност 3 „Обучение на служителите от звеното за координация (мобилен екип)”;

 Дейност 4 „Осигуряване на мотивационно обучение”;

 Дейност 5 „Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетенции”;

 Дейност 6 „Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация”;

 Дейност 7 „Осигуряване на заетост при работодател на лицата от целевата група”;

 Дейност 8 „Повишаване на информираността на обществото с цел преодоляване на негативните стереотипи”;

 Дейност 9 „Организиране на публични събития, срещи и дискусии с представители на маргинализираните общности, местната общност, заинтересованите страни и медиите”;

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми.

 С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът е на стойност вече 1 024 712,13 лева от които 635 019,23 лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №...

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПРОДЪЛЖАВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „РЕАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ” ДО 31.12.2021Г.

 

Кмета на Община Вълчи дол г-н Георги Тронков подписа Допълнително споразумение за удължаване срока по изпълнение на Административен договор вече в размер на 1 024 712,13 лева, от които по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос 3 „Образователна среда да активно социално приобщаване”, процедура BG05M9OP001-2.018 ”СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ, ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ” – КОМПОНЕНТ 1 в размер на 389 692,90 лв.

 Мобилизирането на ресурс от различни източници в изпълнение на важни за общината приоритети е инструмент за търсене решение на проблемите в общината за разрешаване на икономически и социални проблеми. С реализирането на проекта се предлага задълбочен и последователен подход. С оглед интегрираният характер на дейностите, включени в проекта, са подчинени на една цялостна визия за създаване на траен модел за сътрудничество на местно ниво, с участието на всички институции, партньори и асоциирани партньори, работещи в тази област на местно ниво.

 Проектът вече е на стойност 1 024 712,13 лева от които 389 692,90 лева по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Срокът/периодът за изпълнение на проекта вече е 34 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

 Милена Пенева

 Проектът „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ BG05M9OP001-2.018-0048- С01 и BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 и Оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж“ 2014-2020 съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ”ПОДКРЕПИ МЕ, ЗА ДА УСПЕЯ” С 12 МЕСЕЦА

 От 27.04.2016 г. Община Вълчи дол успешно изпълнява вече 4 години проект „Подкрепи ме, за да успея”, финансиран с Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004-0002-C01 по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, с краен срок за приключване на проекта 31.12.2020г.

 За да се осигури непрекъсваемост на услугите за децата в риск и техните семейства от Екипа за управление на проекта предприеха действия за удължаване срока за изпълнение на проекта с 12 месеца, т.е. до 31 декември 2021 г.

 Искането за удължаване на срока на проекта е прието и одобрено от УО на ОП РЧР, като с наличните към настоящия момент средства ще се осигури устойчивост и надграждане на проектните дейности, както по настоящия проект, така и по предходната схема, чрез която е изградена и оборудвана материалната база на Общностен център-Вълчи дол. Ще се обезпечи безпроблемно и непрекъснато обгрижване на децата и лицата в риск, както от Общината, така и за съседните на нея общини, където няма такава социална услуга в Общността, а има деца и лица нуждаещи се от нея и ще се създадат предпоставки за съвместно (ОП РЧР, Община, Държава) разрешаване на един от най-сериозните проблеми в настоящия момент по отношение на осигуряване на грижи за деца и лица в риск.

 Проектът вече е на обща стойност 729 990.61 лева, със срок/периодът за изпълнение на проекта 68 месеца, считано от датата на сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ.

  Милена Пенева

 Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

НОВА ЛИНЕЙКА ЗА СПЕШНАТА ПОМОЩ ВЪВ ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Днес филиалът на Спешната помощ в град Вълчи дол получи  чисто нова оборудвана линейка.

 Директорът на Центъра за спешна медицинска помощ – Варна, д-р Мая Рашева, предаде специализирания автомобил, като пожела по-малко да са случаите, в които се налага употребата му.

 Линейката е придобита в изпълнение на проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ на Министерство на здравеопазването. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

 С наличието на новият специализиран автомбил ще се повиши значително качеството и бързината при реакция за неотложни случаи както във всички 22 населени места в община Вълчи дол, така и за селата Николаевка, Дръндар и Доброплодно.

 След откриването на общинската аптека, доставката на новия специализиран автомобил за нуждите на спешната помощ е поредна стъпка към подобряване на здравеопазването в община Вълчи дол.

Виж снимки...

 

Допълнителна информация