ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ С ОДОБРЕНИ НОВИ ЧЕТИРИ ПРОЕКТА

 

Екипът на Общината разработи 18 проекта, с които кандидатства за финансиране в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ  „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” НА МОСВ, ПУДООС.

 

През 2021 г. МОСВ и ПУДООС  за поредна година проведе конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема  „Обичам природата и аз участвам” в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда”. Одобрените четири проекта на Община Вълчи дол са от изключително значение, защото изпълнението им е свързано с реализиране на цялостната визия за развитието й в мандат 2019-2023 г..

 

C В град Вълчи дол през 2021 г. ще се изпълни одобрения проект „Обособяване на детски кът сред природата“ на стойност  15 643,14 лв., в т.ч. 9 915,60 лв. от ПУДООС. Този детски кът  ще се обособи в Спортен комплекс „Петко Сираков“ гр. Вълчи дол, където се намира градския стадион; разкрития през 2019 г. градски басейн, игрище за плажен волейбол и външния бар. Благодарение на ПРОЕКТ „Красива България”2018 и съфинансиране от Общината е обновена и сградата на съблекалнята на стадион „Петко Сираков”; изградена е и нова алейна мрежа от подходяща трайна настилка с модерно парково осветление. Желанието на Община Вълчи дол е комплексът да се превърне в желано място за спорт, срещи и отдих за жителите и гостите на град Вълчи дол, което се допълва с изпълнение на новия проект  за най-малките жители на Общината „Обособяване на детски кът сред природата“. Детския кът по този проект ще осигури петоъгълна беседка, детска беседка с маса и пейки, комбинирано детско съоръжение -2 бр., детска люлка – 2 бр., пясъчник -2 бр., въртележка, „клатушка“, паркови пейки-2 бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци. Целия детски кът ще бъде ограден с храстовидна ограда, за да се вгради в този великолепен парк, но и да гарантира сигурността на малките посетители, любители на спортните игри и занимания сред прекрасната природа и чистия въздух.

 

C В с. Бояна, община Вълчи дол ще изгради кът за отдих и детска площадка по одобрения проект „Слънчева Бояна“ на стойност 9 974,00 лв.. Важно е да се отбележи, че благодарение на този проект за първи път в с. Бояна ще се изгради озеленена детска площадка с беседка - петоъгълна, пързалка, люлка- 2бр., катерушка, пейки- 2бр., кошчета за разделно събиране на отпадъци и пясъчник. За опазване на малките палавници е предвидено закупуване и монтиране на ограда, която ще обхване цялата детска площадка и предвидените по проекта озеленителни мероприятия.

 

C В с. Стефан Караджа, община Вълчи дол функционира Професионална гимназия по земеделие и горско стопанство. През 2019 г. Общината приключи изпълнение на финансиран по ОП „Региони в растеж“ проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС“, като  извърши цялостно обновяване на учебното заведение, осигури обществено достъпна среда, изгради външна площадка за футбол, волейбол и баскетбол на учениците; закупи пълно обзавеждане и оборудване, за да осигури качествен образователен процес, но  и към настоящия момент училището не разполага с физкултурен салон. С изпълнение на сега спечеления проект „Зона за отдих и фитнес на открито“ на стойност 4 970,00 лв.ще сезакупят и монтират три вида фитнес уреди за открито. Зоната за отдих и фитнес на открито ще се обособи в двора на училището, чрез специални озеленителни мероприятия.

 

C В гр. Вълчи дол се намира Средно училище "Васил Левски". На 09.03.2020г. започна изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструктура на община Вълчи дол – основен ремонт и реконструкция на СУ „Васил Левски““, финансиран със средства по Програмата за развитие на селските райони. С реализация на проекта ще се извърши основен ремонт и реконструкция, подобряване на материално-техническата база, подмяната на част от оборудването и обзавеждането на учебното заведение. Изпълнението на новоспечеления проект „Ние сред природата – спорт и отдих в училищния двор“ на стойност 5 000,00 лв., допълва и надгражда предходния проект, финансиран от ПРСР.

 

Ние работим за цялостна визия за разрешаване на социално-икономически проблеми на Община Вълчи дол. В стратегията ни за ефективно местно икономическо развитие е заложено сътрудничество с местната общност, неправителствени организации и предприемачи, които са неразделна част от подкрепилите кандидатстването ни и изпълнението на спечелените проекти, финансирани от националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021 г.” на МОСВ и ПУДООС.

 

 

 

Допълнителна информация