ПОКАНА

 

Във връзка с изпълнението на Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ (ДОБФП) по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, в качеството си на Бенефициент по същия и съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г., Ви информирам, че ще осъществим официална церемония „Първа копка“ на 08.03.2021 г., когато ще бъде изготвен и Акт образец 2а по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

 

Церемонията ще се състои в гр. Вълчи дол, ул. „Христо Ботев“ (пред сградата на Културен дом) от 11:00 часа., с което ще стартира строителството по ДОБФП BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 28.11.2019 г.

 

Проект: „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“

Главна цел: Подобряване на енергийната ефективност на общинските сгради, в които се предоставят обществени услуги на община Вълчи дол, чрез реконструкция на Културен дом с изпълнение на мерки за енергийна  ефективност и социално – икономическо развитие на община Вълчи дол чрез намаляване на бедността, социално приобщаване и подобряване качеството на живот. 

 

Бенефициент: Община Вълчи дол

Обща стойност: 487 345.19 лв., от които 414 243.41 лв. европейско съфинансиране и 73 101.78 лв. национално съфинансиране.

Начало: 28.11.2019 г.

Край: 28.11.2022 г.

 

Изпълнител: „БГ ЛЕНД-КО“ АД

Проектант и АН: „НЮАРХ“ ООД

СН: „СТРОЙНАДЗОР“ ООД           

 

С уважение,

Георги Тронков

Кмет на Община Вълчи дол


--------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------

Проект  „Реконструкция на Културен дом, гр. Вълчи дол с изпълнение на мерки за енергийна ефективност“, Договор № BG06RDNP001-7.008-0001-C02 от 28.11.2019г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор BG06RDNP001-7.008 - Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

Допълнителна информация