О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

                                                                                                                                          

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

 

 

 

 

I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

1.      Дейност: Ранна интервенция на уврежданията;

 

 

 

II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

 

 

Ø  РЕХАБИЛИТАТОР

 

 

 

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 16.00 ч. на 10.02.2021г.

 

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 16,00 часа.

 

Документите могат да се изпращат:

 

-                      по електронен път на адрес: оbа_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

 

 

 

III. Подбора на кандидата протича в два етапа:

 

·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

 

·           Събеседване;

 

 

 

До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

 

 

 

ВАЖНО!!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

 

 

 

В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

 

 

 

Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

 

 

 

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класирания кандидат в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто.

 

 

 

Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на допуснатия кандидат по електронната поща, по факс или се връчва лично.

 

 

 

Автобиография.

 

 

 

Допълнителна информация