Филтър
 • “Европа за младите предприемачи” посети Община Вълчи дол

  На 19.04.2018 г. екипът на  Областен информационен център – Варна и Юри Зарев, главен експерт - координатор в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието представиха мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , "Еразъм за млади предприемачи" и A.L.E.C.O.

   Прочети повече...

 • СПИСЪК

  на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №367 от 10.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, към Общинска администрация - Вълчи дол.

   

  В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.04.2018 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 441 от 18.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол...

  Прочети повече...

   

 • ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС

  През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

       E  От общо 907 броя подадени проектни предложения от общини и кметства от цялата страна, за община Вълчи дол е одобрено  проектното предложение „Спорт и природа – ръка за ръка”, на стойност 9 562,80 лв. с ДДС, което ще се реализира  в с. Есеница.

      E  При 461 подадени проектни предложения от страната от детски градини, одобрените проекти на община Вълчи дол са три.

       Това са:

  *   „Обичам природата” на ДГ „Слънце, с. Михалич, филиал с. Есеница, на стойност 4 946,20 лв. с ДДС

  *  „Щастливо детство и зелено бъдеще” на ДГ „Звездица” , с. Стефан Караджа, филиал с. Червенци, на стойност 4 989,60 лв. с ДДС

  *  „Играя и уча сред природата”, на ДГ „Надежда Крупская”, с. Генерал Киселово, на стойност 4 540,50 лв. с ДДС

          E Проектното предложение „Зона за отдих и спорт на открито”, което ще се реализира  в  ОбУ „Васил Левски”, с. Михалич, община Вълчи дол на стойност 4 995,10 лв. с ДДС, е едно от одобрените за изпълнение от общо 551 броя подадени от училища от цялата страна.

        Към настоящият момент се очаква подписването на договорите за финансиране.

            Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е края на месец октомври 2018 г.

   

             

  Стилияна Стоянова

  Главен експерт в Дирекция

  „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“

 • ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС (2)

  През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

  Прочети повече...

   

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

  На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране.

  В присъствието на граждани от Общината, представители на медиите, общински съветници, представители на общинската администрация, управителите на изпълнителите на строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и визуализация, както и учители и възпитатели от Професионалната гимназия, Кмета на Общината г-н Георги Тронков и Председателя на Общински съвет Вълчи дол г-жа Яна Радева направиха първата копка, презентация и пресконференция във връзка с изпълнение на проекта в ПГ ЗГС – с. Стефан Караджа.

  Проектът е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение.

  Общата цел на проекта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високониво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанствос. Стефан Караджа, общинаВълчи дол.

  Към 13.04.2018 г. има избрани изпълните по ЗОП, както следва: Изпълнител за СМР - „БОКСЕР“ ЕООД; Изпълнител за авторски надзор - „ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“; Изпълнител за строителен надзор - „СТРОЙНАДЗОР“ ООД; Изпълнител за публичност и визуализация -  „ВИКТОРИЯ-ПМ“ ЕООД; Изпълнител за финансов одит - „ЕКСПЕРТ М-ОДИТ“ ООД; Изпълнител за обзавеждане - „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“.

  С реализирането на проекта  ще се  осигури обновенатаобразователна инфраструктура, ще се създадат предпоставки за изпълнение на съпътстващи меки мерки, с цел подобряване и модернизация на образователния процес.

  Една от целите на проекта е да се осигури достъп и равнопоставеност на хората в неравностойно положение до професионалната гимназия, с което се дава възможност за социалното включване на тази група от лица и тяхната бъдеща реализация. Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното модернизиране на образователната структура, за подобряване на условията в училището, осигуряване на достъп във всички помещения за хората с увреждания и за повишаване на качеството на възпитателния и образователен процес.

   

  Диана Великова

  Ръководител на проект

  BG16RFOP001-3.002-0009-C01

  Този документ  е създаден в рамките на договор BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

 • КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

   

  На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране....

  Прочети повече...

   

   

 • ПОКАНА

  На вниманието на гражданите на община Вълчи дол

    

  Уважаеми дами и господа,

  Областния информационен център – Варна се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомагане на бенефициенти, изпълняващи проекти.

  Прочети повече...

  ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ 19 АПРИЛ 2018 Г.

   

 • ЗАЕДНО НА ВЕЛИКДЕН В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ!

   На празничния 8 април, деня на Възкресение Христово, Музейната сбирка в град Вълчи дол бе домакин на инициативата „Заедно на Великден”, организирана от Община Вълчи дол.

  „Уважаеми жители и гости на град Вълчи дол, Изключително съм щастлив, че всички сме тук днес, в Етнографската сбирка на град Вълчи дол, за да отбележим заедно един от най-светлите християнски празници – Възкресение Христово! Нека на днешния голям празник да се съберем с най-близките си хора, в атмосфера на семеен уют и смирение. Да се постараем да изпълним мислите и сърцата си с това, което е чисто, светло и достойно за човека, това, което е градивно и непреходно. Искрено пожелавам на всички здраве, сигурност и спокойствие! Нека бъдем по-добри, по-мъдри, по-честни, по-милосърдни! Нека дните ни да са благословени и изпълнени с добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в дома! Нека величието на тези дни да укрепи духът ни за благородни дела! Пожелавам Ви светли и спокойни Великденски празници!" – поздрави присъстващите кметът на общината Георги Тронков.

  В празничната програма взеха участие талантливи дечица от общината, както и самодейни състави и колективи. За изпълнителите бяха осигурени грамоти за участие и награди, а за всички Община Вълчи дол подготви празнична почерпка. Както подобава на най-светлия християнски празник, тържеството завърши с великденско хоро.

  Виж снимки...

   

   

 • СВЕТЛИ ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ!

  Уважаеми съграждани,
  Приемете моите най-сърдечни поздравления и благопожелания по случай настъпването на един от най-светлите християнски празници - Възкресение Христово!
  Христовото Възкресение ни носи надежда и освет-лява смисъла на човешкото съществуване! Нека го приемем в сърцата си и дадем простор на обичта, добротата и хармонията, които ни свързват като хора!
  Нека бъдем по-добри, по-мъдри, по-честни, по-милосърдни! Освен всичко друго, Великден е и символ на вярата ни в по-добрите времена, този празник изпълва сърцата ни с душевен мир и човеколюбие!
  Искрено пожелавам на всички здраве, сигурност и спокойствие! Нeка дните Ви да са благословени и изпълнени с добрина в сърцето, вяра в душата, хармония и разбирателство в дома!

  ЧЕСТИТО ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО!

   ГЕОРГИ ТРОНКОВ,
  Кмет на община Вълчи дол

   

 • Предписание

  Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна държавна собственост


  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,


  На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.), чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и доп.), във връзка с изпълнение Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии...
  Прочети повече...

   

 • ПОКАНА

  за участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС

  в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”

  ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Пресконференция с ритуал „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, съгласно ДБФП BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 - 2020 г.
  Прочети повече....

   

 • ПОКАНА

   

Допълнителна информация