Филтър
 • График за провеждане на индивидуална работа

  Във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“ и изпълнението на Дейност 3 „Провеждане на мотивационно обучение“,  представяме График на провеждане на индивидуално тестиране и консултации по населени места с целевата група.

  График;

   

  Проект  BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

  Община Вълчи дол напомня, че наближава крайният срок за кандидатстване с проектно предложение - 15.08.2016г. по процедура "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 ,по която се отпускат 30 000 000 евро

  Цел на процедурата:

  Развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни предприятия /МСП/ в България, чрез предоставяне на подкрепа за специализирани услуги и насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

  Допустими бенефициенти:

  Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са микро, макро и средни предприятия, регистрирани по ТЗ или Закона за кооперациите.

  Минимален и максимален размер на финансиране:

  минимален - 10 000 лв.

  максимален - 391 166 лв.

  Максимален процент на публично съфинансиране:

  Максималният интензитет на безвъзмездната финансова помощ по процедура за подбор на проекти "Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП" е до 70%.

  За повече информация  за кандидатстването и финансирането  https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d443483e-be6e-48c0-9718-8590adfcd4a5

   

 • СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закон за водите

  На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закон за водите (ЗВ) и постъпило заявление вх. № РД 7700-336/14.06.2016 г. от „АКРАПОВИЧ 2010” - ООД, представлявано ог Тихомир Василев Василев и Красимир Стефанов Колев със седалище и адрес на управление 9010 гр. Варна, район Приморски, ж.к. Изгрев 3 - 880, ЕИК 200958649 за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект-публична общинска собственост с цел аквакултури и свързаните с тях дейности, придружено с изискващите се по чл. 60, ал. 1 от Закон за водите данни и документи, обявявам следното...
  Прочети повече...

 • Списък на класираните кандидати

 • Списък на допуснати и недопуснати кандидати до събеседване по проект "Подкрепи ме, за да успея"

   

   Съгласно  заповед № 766/14.07.2016г. на Кмета на Община Вълчи дол  за проверка за съответствие с обявените изисквания на представените документи от потенциалните кандидати за заемане на длъжностите за дейностите по проект„Подкрепи ме, за да успея”по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  в състав:

   

  Прочети повече...

 • ЕВРО 2016 НА ГОЛЯМ ЕКРАН

  .

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ О Б Я В Я В А ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

   Във връзка със реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

   

   

  I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

   

  1. Дейност: Ранна интервенция на уврежданията

  2. Дейност: Семейно консултиране и подкрепа, включително работа с родители и децата, дейности за семейно планиране, и индивидуална работа, индивидуална работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детската градина.

   

  II Позиция и изисквания за заемане на длъжността:

   

  Ø   РЕХАБИЛИТАТОР - Покана - Автобиография 

  Ø   АКУШЕРКА - Покана - Автобиография 

   

   

  Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 17.00 ч. на 13.07.2016г.

   

   Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адрес гр. Вълчи дол пл. „Христо Ботев” №1  всеки работен ден (понеделник - петък) от 08,00 до 17,00 часа.

  Документите могат да се изпращат:

  -                      по електронен път на адрес: oba_valchidol@mail.bg

  -                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

   

   

  III. Подбора на кандидатите протича в два етапа:

  ·           Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

  ·           Събеседване;

   

  До по – нататъчно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

   

  ВАЖНО !!!  Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на Община Вълчи дол и на информационното табло на служебния вход на сградата на Община Вълчи дол .

   

  В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  Събеседването се провежда от назначена със заповед на Кмета на Община Вълчи дол комисия, с цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества както и мотивация, необходими за изпълнението на проекта, в съответствие със заложените цели.

   

  След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на събеседването.

   

  Извлечение от протокола, отразяващ резултатите, се изпраща на класираните кандидати по електронната поща, по факс или се връчва лично.

   

   

  Прочети повече...

 • СЪСТЕЗАНИ ПО СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

  54

Допълнителна информация