Филтър
 • График за провеждане на индивидуално тестиране

   

  Във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“ и изпълнението на Дейност 2 „Идентифицираненаикономическинеактивнимладежидо 29 годишнавъзраствключително, коитонеса в образованиеилиобучение, и активиранезавключванетоимнапазаранатруда в Община Вълчи дол“,  представяме График на посещенията по населени места във връзкас  индивидуалната работа с идентифицираните лица.

  График;

   

   

  Проект  BG05M9OP001-1.002-0110-С02„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

   

 • Стартира процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"

  Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" – Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020  кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност", Инвестиционен приоритет 3.1 „Енергийни технологии и енергийна ефективност", Специфична цел  3.1. "Намаляване на енергийната интензивност на икономиката" като
   ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти: № BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия"
   
   
 • proba

  hkljkl/ujbl.uoli7

  proba

 • вр


  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вълчи дол;

   Наредба;

   Приложение 1;

   Приложение 2.

 • Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

      До………………………………………. 

              гр./с./…………………………................

   

  П    О    К    А    Н    А

  РД  6100- 73 / 13.06.2016 г.

   

             На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам  ДЕСЕТОТО извънредно  заседание на ОбС на 16.06.2016 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  при следния  проект за

   

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно провеждане на Общо Събрание на Асоциацията по «В и К» на обособената територия, обслужвана от «В и К-Варна» ООД-гр. Варна

   

   

   

  Георги Тронков,

  Председател ОбС Вълчи дол

 • Десето извънредно заседание на Общински съвет - 16.06.2016 г.

   

              До………………………………………. 

              гр./с./…………………………................

   

  П    О    К    А    Н    А

  РД  6100- 73 / 13.06.2016 г.

   

             На   основание  чл. 23,  ал.4, т.1  от  ЗМСМА  свиквам  ДЕСЕТОТО извънредно  заседание на ОбС на 16.06.2016 год. от 14,00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-І етаж  при следния  проект за

   

  Д Н Е В Е Н  Р Е Д :

  1. Докладна записка от Георги Тронков- председател на ОбС, относно провеждане на Общо Събрание на Асоциацията по «В и К» на обособената територия, обслужвана от «В и К-Варна» ООД-гр. Варна

   

   

   

  Георги Тронков,

  Председател ОбС Вълчи дол

  Прочети повече...

 • ОБЩНОСТЕН ЦЕНТЪР ОТНОВО ОТВАРЯ ВРАТИ (2)

   

   

  Община Вълчи дол сключи договор и стартира Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” на 27.04.2016г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент

   

  Прочети повече...

 • бланка приеми ме (3)

   

   

  Прочети повече...

 • бланка Активни (2)

 • Риболов

 • бланка Грижа за достоен живот (2)

 • Покана (8)

 • Покана (2)

 • СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

  .

 • бланка Подкрепи ме (12)

 • Риболов

   

   

   

  Прочети повече...

 • СПОРТЕН РИБОЛОВ ЗА ДЕЦА

   

   

   

  Прочети повече...

 • ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА "ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО"

        И тази  година Общинска администрация – Вълчи дол се включи в инициативата „Да изчистим България заедно” – част от глобалното гражданско движение “Let`s Do It World”.

        Кметът на община Вълчи дол – Тошко Янев, заместник-кметовете, секретарят на Общината, директорите на дирекции и служители на Общинска администрация почистиха обществените зелени площи в града, гробищния парк, местността Кошу баир и стадион „Петко Сираков”, като бяха събрани и изхвърлени общо 8 тона отпадъци.

        Датата 4 юни не бе избрана случайно, а с цел да посрещнем Световния ден на околната среда – 5 юни в по-чиста България.

  Виж снимки...

   

 • ПОКАНА

 • Съобщение

 • СТАРТИРА ПРОЕКТ „АКТИВНИ МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

  На 27.04.2016г. с подписване на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0110-C01, Община Вълчи дол стартира изпълнението на проект № BG05M9OP001-1.002-0110-C01„Активни младежи в Община Вълчи дол“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз...

  Прочети повече...

   

Допълнителна информация