Филтър
 • Съобщение

 • Съобщение

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

   

  Общинска администрация – Вълчи дол напомня на всички лица, които имат просрочени задължения за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните средства, включително и за текущата 2016 година,  да предприемат своевременно  съответните действия по заплащането им.

  Публичните вземания се погасяват в следната последователност: главница, лихва, разноски.

  При наличие на няколко публични вземания, които не сте в състояние да погасите едновременно до започване на принудителното им събиране, можете да заявите пред Органите по приходите кое от тях ще погасите.  В противен случай публичните вземания се погасяват съразмерно.

  Препоръчваме Ви да изплатите своевременно задълженията си.

  Ако вече сте заплатили задълженията си -  БЛАГОДАРИМ ВИ!

  Задължението може да платите в  брой - на касата в Информационния  център на Община Вълчи дол,

  или по безкасов път - в банка „ДСК“ АД - клон Вълчи дол,

  IBAN: BG84STSA 9300 8401 9277 00;

  BIC STSABGSF.

 • Покана

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Община Вълчи дол, уведомява своите граждани,  че на 28.11.2016 г. от 10.30 – 12.30 часа в гр. Вълчи дол, ул. „Георги Димитров“ 15, Клуб на инвалида,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.

  Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на    какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.

  Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

   

   

                                                                    Орлин Кисьов

                                                 /Регионален представител на КЗД- Варна/

                                                 Тел. 052/600764

                                                 GSM: 0876264473

 • ОТБЕЛЯЗВАМЕ СВЕТОВНИЯ ДЕН ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЕ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

   

  С решение на Асамблеята на ООН от 26.10.2005 г. всяка трета неделя от месец ноември се отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия. През 2016 г. денят се отбелязва на 20 ноември.

   

  С провеждането на този ден се цели:

   

  • да си спомним за загиналите хора и изразим съболезнование към мъката на семействата за понесените загуби;

  • да се отдаде необходимото на всички, които участват в ликвидацията на последствията от пътнотранспортните произшествия: служителите от бърза медицинска помощ, лекарите, медицинските сестри, служителите от полицията, пожарникарите, консултантите и другите работници, които всеки ден се сблъскват с бедствията, причинени от пътнотранспортните произшествия и изпитват върху себе си тяхното влияние.

   

  Повечето от трагичните инциденти, довели до фатален край, са предсказуеми и могат да бъдат предотвратени. Необходими са ни повече толерантност, уважение, предвидливост, споделена отговорност за намаляване на грешките, които водят до невъзвратими загуби.

   

  Нека заедно, с повече воля и упоритост, обединим усилията си и направим нашите пътища по-безопасни за всички!

   

 • КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

  Водеща организация:

  ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

   

  Партниращи организации:

  ДГ "ЗДРАВЕЦ“

  ДГ "СЛЪНЦЕ„

  ДГ "ЗВЕЗДИЦА„

  ДГ "НАДЕЖДА КРУПСКАЯ"

  СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ“

   

  Продължителност на проекта: 16 месеца

  Обща стойност на проекта: 479 130.00 лева

   

  Общи цели:

  Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание 

            Повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход

            Засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас)

            Подобряване на междуетническата толерантност и създаване на позитивна обществена нагласа 

            Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас 

            Съхраняване и развиване на културната идентичност в мултикултурна среда

   

  Основни дейности:

   

  Дейнoст 1 «Организация и управление на проекта»

  Дейност 2 «Информиране и публичност», включва:

  информационни табели в сградите на всеки един партньор по проекта. банер, стикери, пресконференции, информационни материали.

  Дейност 3 «Организация на изнесени форми», включва:

            кръгли маси с участието на деца от малцинствата и експерти; 

            семинари с участието на родители на деца от малцинствата и общински експерти 

            Фестивал на младите таланти;

  Медицинско лице ще придружава децата при изнесените форми.

  Дейност 4 "Педагогическа подкрепа", включва:

           1. Клубове:Традиции и обичай”-запознаване с ромския и българския бит, култура, традиции и обичаи; фолклорни области; обреди и обичаи изработка на апликации и рисунки с традиционни фолклорни орнаменти, мотиви и др. „Етно Танци” с разнообразни дейности, целящи създаване и поддържане на училищни и културни традиции, различните култури,свързани с етническа принадлежност,музика, танци и др. 

           2. Индивидуално педагогическо подпомагане за изграждане на навици и техники за учене и допълнително обучение по български език за децата, за които българският език не е майчин; 

           3. Работа с родители - Медиатори ще работят с цел превенция на отпадането от образователната система, създаване на подходящи условия за продължаване в първи клас.

  екип от:

           5 бр преподавател /учител

           9 бр.експерт образователни дейности/ индивидуално консултиране по български език.

           5бр медиатор.

  Дейност 5 «Психологическа подкрепа», включва:

           Провеждане на превенция и обучения на терен, консултация и обучения на място,тренинги за развитие на личните и социалните умения на децата,за запознаване с разликите между детска градина и училище за осъществяване на плавен преход, за превенция на агресивните и противообществени прояви, рисково поведение и др. За активна подкрепа и стимулиране на участието в обучителния, възпитателния и социален живот,децата ще бъдат подпомагани от психолози.Те ще играят ролята и на житейски консултанти.Психолози ще работят индивидуално с родителите на деца,които не посещават редовно занятия или имат затруднения в социалната адаптация. Групова работа с родители-срещи,кръгли маси и тренинги

  екип от:

           3бр Психолози

           1бр тренинг водещи.

  Дейност 6 «Експертизи, проучвания и анализи», включва изготвянето на:

           Проучване на рисковите фактори за отпадането от образователната система.

           Експертизи и експертни оценки на деца с висок риск

           Разработване на програма за интеграция при групова и индивидуална работа с целевата група

   

   


  Проект  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   

 • МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   

  Проект BG05M2OP001-3.001-0009
  „Подкрепа за предучилищното възпитание и активно социално приобщаване на децата от община Вълчи Дол” , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

   Прочети повече...

 • Безплатни прегледи

 • ПОКАНА

  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...

 • Частични избори - с. ген. Киселово (2016 г.)

   

   

  СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.
  Прочети повече...


   

  ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
           за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 11 декември 2016 г.

                            (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

           Област ВАРНА, община ВЪЛЧИ ДОЛ,
           населено място С.ГЕНЕРАЛ КИСЕЛОВО, кметство  Генерал Киселово, секция № 017
        

  Прочети повече...


  ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 43-Т0 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

  ПОКАНА

  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Във връзка с произвеждане на частични избори за Кмет на кметство с.Генерал Киселово на 11.12.2016г. и на основание чл. 91 от ИК, Ви каня на консултации за определяне състава и броя на членовете на Секционна избирателна комисия на 09.11.2016.(сряда) от 14.00 часа в Заседателна зала-1 етаж на Община Вълчи дол ...

  Прочети повече...


  3АПОВЕД / № 1147

  Гр.Вълчи дол - 03 ноември 2016 година


  Във връзка с чл.8 ал.2 от Изборния кодекс

  ОБРАЗУВАМ:

  Избирателна секция в кметство с.Генерал Киселово, община Вълчи дол във връзка с произвеждането на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Генерал Киселово , насрочен с Указ № 317 на Президента на Република България от 07.10.2016год., публикуван в ДВ-к бр.79/ 07.10.2016 година за 11.12.2016 година, както следва...
  Прочети повече...

   

Допълнителна информация