БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

 

            АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО), СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КАНИ МЛАДЕЖИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ” И „УМЕНИЯ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА”

 Ако сте на възраст до 29 години, в момента не учите и не работите, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), със съдействието на Община Вълчи дол, имат  удоволствието  да Ви предложат да се включите в безплатни курсове за придобиване на знания и умения, от които се нуждаете, за да бъдете  по-конкурентоспособни на пазара на труда.  Обучителните курсове са разделени на две основни категории: „Базови умения”, насочен към насърчаване на пригодността за заетост и „Агро-професионални умения”, насочен към насърчаване на предприемаческите инициативи на младежи с интерес към сферата на селското стопанство.

 

Курс „Базови умения” е предимно разработен за нискоквалифицирани младежи, които не са завършили  гимназия, но са решени да се обучават  и квалифицират. Курсът има три надграждащи нива: Базови умения за начинаещи, за напреднали и за професионалисти. Фокусът на обучението е върху изграждане на базови умения за подготовка на автобиография, съвети за участие в интервю за работа, междуличностна комуникация с колегите и други учения, изключително важни за всяка работна позиция.

 

Курс „Агро-професионални умения” е специално предназначен за младежи поне със средно образование и интерес към предприемачеството. Курсът има две нива: Агро-професионални умения за начинаещи и за напреднали. Във фокусът на обучението са иновациите и технологиите в селскостопанския сектор. Ще придобиете знания за бизнес концепции, основи на бизнеса, финансиране, правна рамка и агробизнес, а също така ще научите как да подготвите бизнес план и начини за реализиране на вашите бизнес идеи.

 

 

 

Курсовете са напълно безплатни, на български език и завършват с получаването на сертификат.

 

Във връзка динамичната обстановка, свързана с разпространението на COVID - 19 в държавата курсовете има възможност  да бъдат проведени онлайн.

 

За повече информация и регистрация - телефон 0897969955 - С. Стоянова, в срок до 13.11.2020г.

 

БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ ЗА БЕЗРАБОТНИ МЛАДЕЖИ

 

            АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЧЕРНОМОРСКИ ОБЩИНИ (АБЧО), СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ КАНИ МЛАДЕЖИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В БЕЗПЛАТНИ КУРСОВЕ „АГРО-ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ” И „УМЕНИЯ ЗА НАМИРАНЕ НА РАБОТА”

 Ако сте на възраст до 29 години, в момента не учите и не работите, Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО), със съдействието на Община Вълчи дол, имат  удоволствието  да Ви предложат да се включите в безплатни курсове за придобиване на знания и умения, от които се нуждаете, за да бъдете  по-конкурентоспособни на пазара на труда.  Обучителните курсове са разделени на две основни категории: „Базови умения”, насочен към насърчаване на пригодността за заетост и „Агро-професионални умения”, насочен към насърчаване на предприемаческите инициативи на младежи с интерес към сферата на селското стопанство...

Проети повече...

3 А П О В Е Д №1072/07.11.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на Община Вълчи дол и след проведено заседание на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и аварии от 07.11.2020г.


НАРЕЖДАМ:


Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол за срок от 08.11.2020г. до 22.11.2020г. включително:

1.    Ограничават се посещенията в ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе сладкарници, с изключение на банковите и застрахователните офиси, хранителните магазини и аптеките в тях. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Ресторантите, заведенията за бързо обслужване, питейните заведения, кафе сладкарниците спазват следното работно време: от 08:00 до 22:00 часа. Допускат се до 4 посетители на една маса при отстояние 1,5 метра между масите.

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия /занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други/ в училищата. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение.

3.    Ограничават се посещенията на децата в детските ясли и детските градини, като по възможност в детското заведение се приемат деца, които нямат възможност да бъдат изолирани в дома си с родител или възрастен човек. При приемане на децата в детското заведение задължително да бъде извършено мерене на температура от медицинско лице. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите на детето и то да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина.

4.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.
5.    Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия на открито и закрито, включително пазари и тържища, спортни, културно-развлекателни и научни /кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни центрове, фитнес-зали и други/. Преустановява се събирането на групи хора по повод весели и тъжни ритуали.

6.    Преустановяват се посещенията в пенсионерските и всякакъв вид клубове на територията на Община Вълчи дол.

7.    Гражданите над 60 годишна възраст могат да пазаруват в хранителни магазини, аптеки и да заплащат своите битови сметки във времевия интервал от 08:00 до 10:00 всеки ден.

8.    Всички работодатели в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускат служители или външни лица е прояви на остри заразни заболявания.

9.    Да се предприемат противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на община Вълчи дол, както следва:

9.1.    В обекти, които произвеждат и предлагат на място храни (фурни, сладкарски изделия) и в обекти, които извършват търговия с храни (супермаркети, малки магазини за хранителни стоки, складове за търговия):

-    да се извършва често проветряване на обектите - най-малко през 30 минути;

-дръжките на врати, фризери, хладилни витрини, кошници и колички за

продукти, парапети, ключове за осветление, механизми дистанционно управление на врати и всички останали повърхности, които влизат в пряк контакт с ръцете на гражданите и служителите, да бъдат периодично дезинфекцирани със вирусоциидно действие на препарати през интервал от 20 мин.;

-    да се създаде организация от собствениците на посочените обекти за недопускане на струпването на хора, като се определи лице/ лица, които да въвеждат ред, като не допускат посещение в обекта на повече от 4 лица.

-    да се следи да има отстояние между отделните граждани пред гишета, витрини, каси и други, най-малко 1,5 метра;

-    да се следи здравословното състояние на персоналът, работещ в посочените обекти и да се предприемат своевременни мерки при установяване на симптоми на заболяване, както и на контактни близки в семействата на работещите лица;

9.2.    Категорично се забранява струпването на опашки на граждани в обектите за търговия на храни.

9.3.    Категорично се забранява задържане на хора и консумация на храни, пред или в супермаркети, магазини, фурни, баничарници и др.

9.4.    Масите и столовете в посочените обекти следва да бъдат събрани и да се ограничи достъпа до тях.

9.5.    Собствениците на вендинг автомати за кафе и пакетирани храни, да предприемат съответните действия по дезинфекция на бутоните, отделенията за монети и всички други повърхности, които са в контакт с ръцете на потребителите.

10.    Магазини за промишлени стоки и ателиета за услуги на граждани (златарски, ключарски и други) работят като извършват поне трикратна дезинфекция на търговските площи - тезгяхи и подове, дръжки, врати, ключове за осветление. Посещението в такива обекти трябва да е съобразено с площта на обекта с осигурено отстояние на клиентите от 1,5 метра.
11.    Забранява се допускането на външни лица в ДПЛУИ, с. Оборище. Директорът на дома стриктно да следи за дезинфектационните мероприятия на територията му. Да се следи здравословното състояние на служителите посредством всекидневно измерване на телесната температура и провеждане на текущ преглед от медицинско лице.

12.    Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

13.    Всички по горе изброени противоепидемични мерки и прилагане на строг дезинфекционен режим в обектите за производство и търговия с храни на територията на Община Вълчи дол, да бъдат сведени до знанието на кметовете и кметските наместници на населените места, и на всички търговски обекти на територията на Община Вълчи дол.

Да се извършва съвместно с общината и Полицейски участък Вълчи дол организиране на контрол върху упоменатите по-горе противоепидемични мерки.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.

Георги Тронков

/Кмет на Община Вълчи дол/

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД

 

МОТИВИРАН  ДОКЛАД

 

 От ГЕОРГИ ТРОНКОВ

 КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

ОТНОСНО: ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА ДЕЙНОСТ „ЧИСТОТА” ЗА 2021 ГОДИНА

 

На основание чл.66  от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), такса битови отпадъци за 2021 г. се определя в съответствие с необходимите разходи за осигуряване на услугите по събиране и извозване на битовите отпадъци, обезвреждането им в депа или други съоръжения, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване. Размерът на таксата е определен за всяка услуга по отделно, респ. такса битови отпадъци се състои от три компонента, включващи цената на съответните услуги, като размерът на отделните компоненти е съобразен и отговаря на разходите по предложената план-сметка за съответните дейности по събиране, извозване и обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

При определяне на таксата за извършената услуга са взети предвид изискванията чл. 62 и следващите в раздела от ЗМДТ. Според  чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ размерът на дължимата от ползвателите такса се определя в левове според генерираното от съответния ползвател количество на битовите отпадъци, а според ал. 2, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът може да се определи пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.

 В Община Вълчи дол методът за определяне на количеството отпадък от всеки потребител към настоящия момент не може да се приложи на практика. Няма възможност да се измери количеството генериран отпадък от всяко лице. Не може да се приложи и метод за брой ползватели на услугата в даден имот, тъй като информацията за постоянен адрес и настоящ адрес на физическите лица е динамична. По тази причина е прието изчисляване на таксата на база основа, определена от общинския съвет.

 Последната промяна на чл.67 от Закона за местни данъци и такси , касаеща основата, върху която се определя таксата за битови отпадъци, е обнародвана в ДВ бр. 98 от 27.11.2018г. Срокът за влизане в сила на промяната е от 01.01.2022г., като до  31.03.2021г. , Министерски съвет следва да приеме Наредба, с която да утвърди образец и ред за изготвяне на План-сметката .

 Предвид тези обстоятелства, План-сметката за дейност чистотата за 2021г. е разработена на база досегашната основа, определена от Общиски съвет  Вълчи дол, съгласно  Наредбата за определянето и администрирането на местните, такси и цени на услуги в Община Вълчи дол, както следва :

>  За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията база за определяне на таксата за битови отпадъци е данъчната им оценка.

 

>  За нежилищни имоти на юридически лица облагаема основа е основата , която е по-високата между  отчетната стойност и данъчната оценка на имота.

 При изчисляване на таксата за битови отпадъци са използвани данни за данъчните оценки на имотите на физическите и юридическите лица от информационните масиви на ПП“Матеус“, с който работи Дирекция“МДТНП“. Информацията е към 30.10.2020 година.

 

При тези параметри на предвидените за 2021 г. разходи за поддържане на чистотата на територията на Община Вълчи дол, не се налага увеличение на таксата за битови отпадъци, спрямо общия промил от  2020 г.

 

Запазва се  промилът  за ТБО за нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване  в размер на 10 промила, като се променя съотношението на промилите за трите компонента на ТБО. При направените анализи на база данни от предходната и текуща година показват, че с най голям дял са разходите по услугите за обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, следвани от разходите за услугите за сметосъбиране и сметоизвозване.

 

            При така установените параметри предлагаме следната  план-сметката за дейност „Чистота” за 2021 година при стопроцентна събираемост на такса битови отпадъци, както следва:

 

І.Приходна част

 

>>  приходи от такса битови отпадъци в размер на 762 710.38 лева, съгласно Приложение №1:

 

1.такса за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица в размер на 277 777.57 лева, както следва: в размер на 6,50‰ за с.Добротич, с.Есеница, с.Калоян, с.Михалич, с.Оборище, с.Стефан Караджа, с.Червенци, с.Щипско; в размер на 6,00‰ за гр.Вълчи дол, с.Бояна, с.Брестак, с.Войводино, с.Генерал Киселово, с.Генерал Колево, с.Изворник, с.Искър, с.Караманите, с.Метличина, с.Радан Войвода, в размер на 5,50‰ за с.Звънец, с.Кракра, с.Страхил – таксата е определена на база данъчната оценка на имотите, формирана по Приложение №2 от ЗМДТ;

 

2.такса за нежилищни имоти на юридически лица в размер на 484 932.81 лева, както следва: в размер на 10,00‰ за всички населени места на територията на Община Вълчи дол – таксата е определена на база по-високата от отчетната стойност и данъчната оценка на имотите, формирана по Приложение №2 от ЗМДТ.

 

ІІ.Разходна част

 

>>  разходи в размер на 762 710.38 лева, съгласно Приложение №2:

 

1.разходи за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци в размер на 173 236.83 лева;

 

2.разходи за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци в размер на 381 026.10 лева;

 

3.разходи за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване, в размер на 208 447.45 лева.

 

През 2021г. от средствата постъпили  от ТБО  предвиждаме закупуване на 20 броя контейнери на стойност 40 000 лева и  товарен автомобил на стойност 200 000 лева за нуждите на дейност чистота.

 

             Разходите по видове услуги, формирани на база приходите от такса битови отпадъци са отразени в Приложение №3 – за жилищните и нежилищните имоти на физическите лица и жилищните имоти на юридическите лица и в Приложение №4 – за нежилищните имоти на юридическите лица.

 

            Честотата на извозване на битовите отпадъци по населени места е утвърдена със Заповед № 1049/30.10.2020г. на Кмета на Община Вълчи дол и отразена в Приложение №5.

  

     ІІІ. Определяме  такса битови отпадъци по населени места, както следва:

 

>>> за жилищни и нежилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица, както следва:  

 

Ø  гр.Вълчи дол - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3.00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Бояна  - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 2,5‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Брестак - 6,00върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Войводино - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 2,90‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,30‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Генерал Киселово - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Генерал Колево - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Добротич - 6,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,20‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Есеница - 6,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,40‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Звънец - 5,50върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 2,20‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,80‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Изворник - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Искър - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Калоян - 6,50върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 2,80‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,70‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Караманите - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,30‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,70‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Кракра - 5,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 1,70‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,80‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Метличина - 6,00 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Михалич - 6,50върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Оборище - 6,50върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Радан Войвода - 6,00върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Стефан Караджа - 6,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Страхил - 5,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 2,70‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,40‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,40‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Червенци - 6,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,30‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,20‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Щипско - 6,50 върху данъчната оценка на имотите, в т.ч.: 3,10‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,90‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

>>> за нежилищни имоти на юридически лица, както следва:

 

Ø  гр.Вълчи дол 10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Бояна -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Брестак -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 1,30‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,70‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Войводино -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Генерал Киселово -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,80‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,70‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Генерал Колево -10,00 облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,10‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,40‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Добротич - 10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 4,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 4,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Есеница -10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,40‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,60‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Звънец - 10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 4,60‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 4,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,60‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Изворник -10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 4,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Искър -10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,20‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Калоян -10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Караманите - 10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Кракра -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,30‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,70‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Метличина -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,70‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,30‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Михалич -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,70‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Оборище - 10,00върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Радан Войвода -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,40‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,80‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 0,80‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Стефан Караджа -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Страхил -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,50‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Червенци -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 5,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 3,50‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 1,50‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Ø  с.Щипско -10,00 върху облагаема основа, формирана от по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка по приложение №2 на Закона за местните данъци и такси, в т.ч.: 6,00‰ – за събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до инсталация за третирането им, както и осигуряване на съдове за събиране на битови отпадъци; 2,00‰ – за третиране (обезвреждане, рециклиране и оползотворяване) на битовите отпадъци в инсталация, както и проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци; 2,00‰ – за поддържане чистотата на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места в общината, предназначени за обществено ползване.

 

Цели, които се поставят с предложения Проект на план сметка  :

 

Необходимостта и целта на приемането на план сметката е справедливо определяне на такса битови отпадъци.

 

Финансови и други средства необходими за прилагане на новата уредба:

 

Не са необходими финансови средства.

 

Очаквани резултати :

 

Привеждане в пълна степен на съответствие  с действащата нормативна уредба и останалите нормативни актове от по-висока степен.

 

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Приемането на план сметка та от Общински съвет  Вълчи дол е пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите  на националното и местно  законодателство.

 

04.11. 2020г.                                                

 гр.Вълчи дол 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ    /П/

Кмет на Община Вълчи дол

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

До всички заинтересовани лица

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_ Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.   или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

 Публикувано на  04.11.2020г.

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ   /П/

Кмет на Община Вълчи дол

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP"

Вълчи дол

 е единствената община в област Варна

 с одобрена за финансиране концепция

 

 

 

Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ...

Прочети повече...

 

 

 

Преброяване 2021

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година.

Към момента общо за страната са набрани 53.3% от предварително планирания брой преброители и 61.7% от контрольорите, като ситуацията е различна в отделните общини. В 103 общини кандидатите са повече от 85%, като има и такива, с повече от необходимия брой кандидати. В 20 общини и райони в най-големите градове, заявилите интерес са под 20%.

Към 30 октомври в област Варна заявление са подали 790 кандидати за преброители и 270 -за контрольори, това са съответно 53.5 и 72.5% от необходимите бройки. Слабо върви кампанията в община Варна. Достигнатите проценти за преброители и контрольори са съответно 35.4 и 54.6%. За районите на град Варна подадените заявления за преброители са около 320. Достигнатите проценти за преброители в отделните райони на града варират между 29 и 48%.

За областта необходимия брой преброители е достигнат в общините Аврен, Белослав, Бяла, Ветрино и Дългопол. В останалите общини процентът на подадените заявления варира между 70 и 89% от необходимите бройки за преброители с изключение на община Аксаково където този процент е малко над 41%.

Както и досега, кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При Преброяване 2021 населените места на територията на страната ще бъдат разделени на преброителни участъци, като всеки ще съдържа приблизително 100 - 120 жилища и 250 - 300 лица, в зависимост от големината и характеристиките на населеното място. Всеки преброител ще може да преброи по един, два или повече участъци в зависимост от преброените онлайн лица.

Заплащането на преброителите е определено. За преброено лице ще се заплаща 2.50 лв., за преброено жилище - 1 лев, а за преброена сграда - 70 ст. Когато сме се преброили онлайн, преброителят ще трябва да вземе специален код, който генерира информационната система, като за това ще получи 80 стотинки. Така общото заплащане на всеки преброител ще е индивидуално и ще варира в зависимост от брой сгради, жилища, лица, електронно преброени.

В периода 1 - 15 февруари 2021 г. един преброител би могъл да изработи средно около 400 лева за един преброителен участък при 50% електронно преброени, но с възможността да поеме преброяването на 2 или 3 участъка, неговото заплащане може да достигне над 1000 лв.

Най-подходящи за преброители са комуникативни хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Те ще имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ, като преди това ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.
9027 Варна, бул. „Сливница" № 191, тел. +359 52 575211, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 9027 Варна, бул. „Сливница" № 191, тел. +359 52 575222, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Преброяване 2021

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ

Националният статистически институт удължава срока за набиране на преброители и контрольори за предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд до 16 ноември 2020 година.

Прочети повече...

ЗАПОВЕД № 1059/02.11.2016 г.

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19на територията на страната и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., както и протокол от заседание на областен кризисен щаб от 26.10.2020 г.

 

 НАРЕЖДАМ:

 Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 02.11.2020 г:

 

1.                  В детските градини на територията на Община Вълчи дол – ДГ „Здравец”, гр Вълчи дол, ДГ „Звездица”, с. Ст. Караджас филиал с. Червенци, ДГ „Н. Крупская”, с. Ген. Киселово, ДГ „Слънце”, с. Михалич с филиал с. Есеница се допуска приемане на деца и посещения на външни лица по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

2.                  При приемане на децата в детското заведение задължително да бъде извършено мерене на температура от медицинското лице. При констатиране наличието на симптоми на остра вирусна инфекция да се уведомят незабавно родителите/настойниците и детето да бъде изведено в най-кратък срок от детската градина. 

 

3.                  Да се прилагат стриктно всички противоепидемични мерки – да се спазва дистанция, да се осигурят дезинфектанти,  да се организира контрол за носене на защитни маски и поставяне на видно място информационни табели за задължително спазване на дистанция, хигиена на ръце и носене на защитни маски.

 

 

 

Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

 

Заповедта да се сведе до знанието на всички заинтересовани детски градини за сведение и изпълнение.

 

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационно табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

 

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Допълнителна информация