ПОКАНА

 

за участие в Междинна пресконференция за изпълнението и напредъка по проект«Подкрепи ме, за да успея»

по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2014-2020, Бюджетна линия: BG05M90P001-2.004, с Договарящ орган: МТСП
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Междинна пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BGM9OP001-2.004-0002-С01 за изпълнение и напредъка по проект „Подкрепи ме, за да успея” на Община Вълчи дол

На 10 февруари 2020г. (понеделник) от 10:00 часа в сградата на Общностен център гр. Вълчи дол, ул, «Родопи» №4, ще се състои Междинна пресконференция за изпълнението и напредъка по проект«Подкрепи ме, за да успея» на община Вълчи дол.

С уважение,

Диана Великова

/ръководител проект/

Заповед № 386/04.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА. чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 248/01.05.2020 г.. Заповед № РД - 01 - 247/01.05.2020 г. и Заповед № РД - 01 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


I.    Всички липа, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за спазване на социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата.

II.    Всички лица, които се намират в закрити обществени места /в г.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, зали и др./ са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./.

III.    Отпада само носенето на предна ши маски при посещенията на градски паркове и градини, като всички останали противоепидемични мерки и’допустими лица се запазват.

IV.    Допуска I се посещенията на търговски площи па открито /градини, тераси и др./ на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения и кафе сладкарници, при спазване на следните противоепидемични мерки;

1.    Разполагане на масите по начин, осигуряващ разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от четири лица на маса или едно семейство;

2.    Обслужващият персонал да е с поставена защитна маска за лице;

3.    Да се почистват и дезинфекцират повърхностите на масите и столовете след всеки посетител;

4.    Да се поставят на видни места диспеисери с дезинфектант за ползване на посетителите на заведението.

V.    Допуска се упражняването на индивидуален спорт на открито/в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др./ при спазване па дистанция от най-малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

VI.    Допускат се посещенията на самостоятелни плувни комплекси и басейни, без да се разрешава функционирането на прилежащите към тях търговски обекти, при спазване на следните противоепидемични мерки:
1.    Провеждане на задължителен филтър па входа, като на всички посетители се измерва телесната температура. 11е се допускат лица с повишена телесна температура;

2.    Осигуряване на условия за спазване на дистанция от 2.5 метра между чакащите да влязат;

3.    Обработката и дезинфекцията на водата в плувния басейн да се извършва по начин, осигуряващ поддържането на остатъчен свободен хлор във водата 0.4-0.5 мг/л;

4.    Тоалетните, съблекалните, съдовете за отпадъци, общите части, уредите, помещенията и другите съоръжения да се почистват и дезинфекцират най-малко на всеки един час;

5.    Осигуряване на диспеисери с дезинфектант. течен сапун и еднократни кърпи за ползване от посетителите;

(». I юлзване от персонала на защи тни маски за лице и ръкавици;

7.    Дезинфекциране след всеки посетител на използваните принадлежности /чадъри, шезлонги, столове, гардероби и др./;

8.    С ъздаване па организация за недопускане струпване на много хора едновременно в общите помещения /съблекални и тоалетни/;

9.    Разстоянието между шезлонгите на два чадъра в площите на открито около басейните да бъде най-малко 4 метра, а когато единия чадър се ползва от повече от двама члена на едно семейство, минимум 8 метра; един чадър да се ползва от не повече от две лица или членовете на едно семейство;

10.    Недопускане работата на водни агракциони, включително и такива за деца.
Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Заповедта влиза в cu.m от 04.05.2020 iе изключение на Раздел IV., който влиза в сила or 06.05.2020 г.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави па Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол. да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.
ПЕПА ПЕНЧЕВА /ни/

ЗА Кмет mi Община Вълчи дол Съгласно Заповед №33 7/2 7.04.2020

Заповед № 386/04.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА. чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 248/01.05.2020 г.. Заповед № РД - 01 - 247/01.05.2020 г. и Заповед № РД - 01 249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


I.    Всички липа, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/ са длъжни да спазват изискването за спазване на социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата...

Прочети повече...

 

3 А П () В Е Д № 343/29.04.2020 r.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID- 19 на територията на Р. България, обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Р. България.

НАРЕЖДАМ:

I. Да се поднови дейността на общински пазар гр. Вълчи дол, считано от 03.05.2020г. за следната продукция: зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция, която отговаря на Закона за храните при следните противоепидемични мерки...

Прочети повече...

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

На 29.04.2020г. от 10:00 часа Комисията за събеседване с кандидати за асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. април 2020г.

3 А П О В Е Д № 338/27.04.2020 r.

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 - 197/11.04.2020 г. и Заповед № РД - 01 - 236/24.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването
НАРЕЖДАМ:
I. Изменям Заповед № 288/31.03.2020 г.. както следва: Въвеждат се следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол до 13.05.2020 г.:

1.    Всички лица, конто се намират в закрити или на открити обществени места /в 1.ч. транспортни средства за общечгвен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др./ са длъжни да имат поставена защита маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал и др./.

2.    Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Срокът и обхватът на мерките по Раздел първи, може да бъде променен в зависимост от развитието иа епидемичната ситуация в страната.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува па официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски .наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /пи/ Кмет на Община Вълчи бол

3 А П О В Е Д № 334/27.04.2020 r.

Ha основание чл.44. ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на ( OVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и/Заповед №РД -01 -239/26.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
I.    Считано от 27.04.2020 г. :

1.    Посещенията на градски паркове и градини се допуска при осъществяване на стриктното спазване на противоепидемичните мерки. Задължителни са носенето на предпазни маски, спазването на физическа дистанция от 2,5 метра, влизането в и излизане от парковете и градските градини през обозначените за целта места, както и придвижването по обозначените маршрути. Забранява се консумацията на алкохол на територията на парковете и градините. Гражданите трябва да избягват контакт с повърхности, в з.ч. сядане па пейки и тревни площи, както и да съблюдават всички противоепидемични мерки и указания на лицата, изпълняващи служебните си правомощия.

2.    Посещенията на градски паркове и градини се разрешава само на следните

лица:

-    деца до 12 години, придружавани от родител/и или член/ове на семейството, но не повече от двама възрастни, в часовия диапазон от 9,30 ч. до 18,30 ,ч. всеки ден;

-    собственици на кучета, но не повече от един. във времето до 9,30 ч. и след 18,30 ч.. всеки ден.

3.    Остава в сила забраната ча посещения на спортни и детски площадки и съоръжения па открити и -ширити обществени места.

Па база заповедта на министъра на здравеопазването, кметовете на общини следва да създадат необходимата организация за прилагане мерките, съобразно спецификите на съответните градски паркове и градини на територията на общините.

Срокът и обхватът па мерките по Раздел първи, може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Контролът па настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /МП/ Кмет на Община Вълчи дол

Допълнителна информация