3 А П О В Е Д № 481/15.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, г.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД -01 -263/14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

1.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

1.    Не се разрешават посещения в:

а)    увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове;

б)    закрити търговски площи на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейните заведения и кафе - сладкарници;

2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др. ) в училища, университети и в други обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

а)    провеждането на учебни практики и стажове на курсантите от Академията на Министерство на вътрешните работи, свързани със сигурността и опазването на обществения ред;

б)    провеждането на обучение от:

б-а) учебните центрове за обучение на водачи за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство;

б-б) учебните центрове, които извършват обучение на водачи на моторни превозни средства за извършване на превоз на опасни товари и/или курсове за обучение на консултанти по безопасността;

б-в) учебните центрове, които провеждат курсове за обучение на водачи за придобиване на начална квалификация и за усъвършенстване на познанията им (периодично обучение);

б-г) лицата, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-д) висшите училища, които извършват първоначално и периодично обучение на инструкторите;

б-е) учебните центрове, които извършват специална и допълнителна подготовка на морските лица;

б-ж) учебни центрове, които извършват обучение в областта на гражданското въздухоплаване;

б-и) центровете за професионално обучение и квалификация в железопътния транспорт.

3.    Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа е деца и ученици, извън системата на предучилищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

4.    Преустановяват се посещенията на децата в детски ясли и детски градини.

5.    Не се разрешава провеждане на масови спортни мероприятия на открити и закрити места (в спортни центрове, фитнес зали, клубове и други). Изключение от забраната се допуска за колективно спортуване за аматьори с до 12 (дванадесет) участника без състезателен характер, без публика е само на открити места.

6.    Забранява се провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симпозиуми и други).

7.    Забранява се провеждането на масови културно - развлекателни мероприятия на закрито (театри, концерти, сценични прояви и други), е изключение на посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина. Мероприятията, които не са забранени, се провеждат при заетост на местата до 30% от общия им капацитет.

8.    Забранява се провеждането и на всякакви организирани събирания на групи над 10 (десет) лица, с изключение на допуснатите мероприятия по т.5.

9.    Забранява се посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

10.    Определя се часови диапазон от 8,30 до 10,30 часа всеки ден, в който само лицата на видима възраст над 60 (шестдесет) години могат да посещават хранителните магазини и аптеките.

11.    Забранява се посещенията на спортни и детски площадки и съоръжения на закрити обществени места.

12.    Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД 01-262 от 14.05.2020г. на Министерството на здравеопазването.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ТРОНКОВ /пп/

Кмет на Община Вълчи дол

3 А П О В Е Д № 481/15.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, г.1 и ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка със Заповед №РД -01 -263/14.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:

1.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 14 май 2020г. до 14 юни 2020г.

Прочети повече...

 

3 А П О В Е Д №468/11.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията па страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД-01 - 856/1 1.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1.    Допускат се посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.


2.    Допуска се провеждането па културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допуст има заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
3.    Допускат се посещенията на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.

Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Контролът па настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. 1 юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави па Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави па всички информационни табла па територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ГРОНКОВ /пи/ Кмет на Община Вълчи дол

 

3 А П О В Е Д №468/11.05.2020 г. (2)

Па основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията па страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД-01 - 856/1 1.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1.    Допускат се посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.


2.    Допуска се провеждането па културни събития - концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допуст има заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
3.    Допускат се посещенията на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки.

Всеки, който не спазва дадените указания ще бъде санкциониран.

Контролът па настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. 1 юлицейски участък Вълчи дол. за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави па Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави па всички информационни табла па територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.


ГЕОРГИ ГРОНКОВ /пи/ Кмет на Община Вълчи дол

 

3 А П О В Е Д №468/11.05.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията па страната и обявеното е Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД-01 - 856/1 1.05.2020 г., на Министъра на здравеопазването


НАРЕЖДАМ:


1.    Допускат се посещенията на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички  противоепидемични мерки...

Прочети повече...

Удължен срок за плащане на данъци

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

До 30 юни 2020 година се удължават сроковете за плащане с 5% отстъпка на предплатилите данък върху недвижимите имоти   и на данък върху превозните средства за цялата година.

Информация за размера на задълженията може да получите в община Вълчи дол, Център за услуги и информация на гражданите,  каса –„Местни данъци и такси”  и  на телефони за връзка: 05131/22 37.  

 Плащането на местните данъци и такси за 2020 година се извършва и по безкасов път, а именно:

           - Касово - на касата в дирекция „Местни данъци и такси“  в гр.Вълчи дол,площад,Христо Ботев”№1,в информационния  център на община Вълчи дол .

            - През дигиталния портфейл iCard/com/. Изтеглете мобилното приложение iCard  от Google Play и App Store

            - чрез „Български пощи“ ЕАД;

            - чрез „Изипей“ АД;

            - по банков път по сметка на община Вълчи дол , както следва:

     УниКредит Булбанк

BG 78 UNCR7000 8423 4787 63

BIC: UNCRBGSF

КОДОВЕ  ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ :

442100 – ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

442300 – ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

442400 – ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

441400 – ПАТЕНТ

442800 – ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

 

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ  ДОЛ

Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard

Във връзка с обявеното извънредно положение и следвайки политиката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги, считано от 18-и март 2020 г. Община Вълчи дол предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard. Мобилното приложението работи на мобилни устройства с Android и iOS, като поддържа и български език.

Плащането на местни данъци и такси* директно от дигиталния портфейл се извършва, следвайки следните стъпки:

1. Влезте в iCard и изберете „Местни данъци и такси“ от менюто в горния ляв ъгъл.

2. Посочете общината, към която имате задължения.

3. При повече от едно задължение, посочете кой данък ще платите.

4. Изберете дали ще платите цялата дължима сума наведнъж, или ще платите на вноски.

5. Посочете от коя сметка предпочитате да бъде извършено плащането и натиснете „Плати“.

Готово! При успешно плащане ще получите имейл за потвърждение с детайли за превода.

С дигитален портфейл iCard на устройства с операционна системаAndroid можете да проверите и да заплатите както своите задължения, така и задълженията на съсобственици и трети лица.

В случай че искате да проверите и платите задълженията на друго лице, трябва да въведете неговото ЕГН и номер на партида или регистрационен номер на автомобил.

* Услугата се предоставя срещу такса от 0,50 лв.

Повече информация за услугата можете да откриете на следния линк: https://icard.com/bg/taxes

 

Нова възможност за плащане на данъци и такси през iCard

Във връзка с обявеното извънредно положение и следвайки политиката си за улесняване и спестяване на време на гражданите чрез въвеждането на електронни услуги, считано от 18-и март 2020 г. Община Вълчи дол предлага на всички физически лица възможност за плащане на данък върху превозно средство, данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци чрез дигитален портфейл iCard. Мобилното приложението работи на мобилни устройства с Android и iOS, като поддържа и български език...

Прочети повече...

 

Заповед № 439/07.05.2020 г.

На основание чл.44, ал.1. т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание па Република България извънредно положение и Заповед №РД -01 —250/05.05.2020 г.. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.    ИЗМЕНЯМ ЗАПОВЕД №386/04.05.2020 Г., ИЗДАДЕНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, КАКТО СЛЕДВА...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация