ЗАПОВЕД № 597/23.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 12.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 354/22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 23 юни 2020 г. до 30 юни 2020 i.:

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите ог системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно ог разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

1.1. присъствието на деца, на ученици, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

1.2. присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. V111.

II. Всички колективни и индивидуални снощни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на месгаза до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на г.VII1.

III. При провеждане иа футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на T.VI11.

IV. Конгресно-конференти мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на t.VIII.

V. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица, дискотеки, нощни заведения, сватби, балове, и други масови събирания/, могат да се организират и провеждат при заетост на местата от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, училищни салони и зали. частни обекти, военни клубове и други/, нри условията на t.VIII.

VI. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./. на всички закрити обществени места /лечебни заведения, аптеки, обществен транспорт, търговски обекти, и други/, с ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Изключение от задължението за носене на защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, се допуска за клиентите в местата за хранене и в питейните заведения.

VII. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

VIII. Дейностите, коиго не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 353 от 22.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

ПЕПА ПЕНЧЕВА /пп/

ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгласно Заповед №585/19.06.2020 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2019 ГОДИНА

 

 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ,

 

        На основание  чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, кактои чл.34, ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, Община Вълчи дол отправя покана към местната общност за участие в публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2019 година. Очакваме становищата на граждани, представители на неправителствени организации, местния бизнес, общински съветници, кметове, кметски наместници на населени места и ръководители на бюджетни звена.

 

Материалите за обсъждане са  публикувани на официалния сайт на Община Вълчи дол.

 

Обсъждането ще се проведе на  22.06.2020г. в заседателната зала, в сградата на Общинска администрация -гр.Вълчи дол, от 10:00 часа. На електронен адрес oba_valchidol.fsd@mail.bg до 19.06.2020г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.

 

НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС

Уважаеми членове на УС,
 
Уведомяваме Ви, че на 12.06.2020г. от 09:30 часа ще се проведе НЕПРИСЪСТВЕНО заседание на УС със следния
дневен ред:

1.Одобрение на Оценителния доклад от втория прием по процедура BG06RDNP001-19.290 - МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия: Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура"

Оценителен доклад 7.5 МИГ Възход

 

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 

Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 О Б Я В Л Е Н И Е

 ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТ

 I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 -            Дейност: Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище

 II. Позициии изисквания за заемане на длъжностите:

 

Ø  ПЕДАГОГ

 Прочети повече...

 Покана;

  Автобиография;

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.05.2020г. от  9:30 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. май 2020г.

 

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СТАРТИРА ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за предоставянето им.

Прочети повече...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

КМЕТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ГЕОРГИ ТРОНКОВ ОТКРИ СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ФИТНЕС ЗАЛА В ГРАД ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

С „ПЪРВА КОПКА“ господин Георги Тронков, Кмет на Община Вълчи дол постави началото за реконструкция и оборудване на НОВА ФИТНЕС ЗАЛА за гражданите на Общината. Обекта се финансира със средства от ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ“ 2020, съфинансиран от Община Вълчи дол. Стойността на проекта е 196 772,00 лева с ДДС, от които за СМР – 183 602,50 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение на проекта е 4 месеца и започва да тече от откриване на строителната площадка. Изпълнител на строително монтажните работи (СМР)за обекта е „КИС ЕКСПРЕС“ ООД  с Управител Димитър Димитров, избран след проведена обществена поръчка по Закона за обществените поръчки, а Строителен надзор ще се изпълнява от „КОРЕКТ КОНСУЛТ – 55“ ЕООД - Варна.

 

 

„ФИТНЕС ЗАЛАТА ще е готова за посещения от нашите съграждани преди да закрием сезона за ползване на новия ни реновиран басейн“ каза г-н Тронков, в подкрепа на осъзнатата необходимост гражданите на Община Вълчи дол да имат най-после възможност да спортуват, да тренират, да се чувстват пълноценни граждани на РБългария, макар че са избрали да живеят в малка, но богата на природни дадености и мотивиран  кметски екип Община.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Педагог) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

1.1.      Основни изисквания

•          да са физически лица;

•          да имат висше образование – завършена степен бакалавър с педагогическа правоспособност по предучилищна или начална училищна педагогика;

•         да имат професионален опит не по-малко от 8 месеца по специалността;

•         да познават нормативната уредба в областта на предучилищното и началното образование.;

•         да притежават компютърна грамотност;

•         да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

•         да не са в конфликт на интереси;

•         да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея”   на

община Вълчи дол

1.2.      Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

•         Преминато допълнително обучение за работа в мултикултурна среда и с двуезични деца;

•         да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието или социалното включване на деца и семейства в риск;

•         да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата;

•         да познават спецификата на педагогическата работа с различни уязвими групи – деца от/на улицата, деца с поведенчески проблеми; деца отпаднали/отпадащи от училище; деца, живеещи във високо рискови общности и др.

2.       Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална биография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 12.00 ч. на 22.05.2020г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 17,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

-                      по електронен път на адрес: оЬа Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

-                      на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, Информационен център – Деловодство.

Автобиография.                          


 

 

 

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище” (позиция Педагог) по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”...

 

Прочети повече...

Автобиография.                          


 

 

 

Допълнителна информация