ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА -ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО -СЕВЕРОИЗТОК ОТДЕЛ „СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ -ВАРНА“9027Варна, бул. „Сливница“ No 191, тел. +359 52 575211, e-mail:[email protected]Варна, бул. „Сливница“ No 191, тел. +359 52 575222, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА -ПРЕДВАРИТЕЛЕН ОБХОД

В периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година в България ще се проведе 18-ото Преброяване на населението и жилищния фонд. То се реализирав изпълнение на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., приет от 44-ото Народно събрание на 21.02.2019 г. и обнародван в ДВ, бр. 20/08.03.2019 г., както и при спазване на изискванията на Регламент No 763/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно преброяването на населението и жилищния фонд в държавите -членки на Европейския съюз...

Прочети повече...

Конкурсна процедура 33.19-2020

В съответствие с основни стратегически цели и приоритети, определени в приетата с Решение на Министерски съвет № 521 от 29.08.2019 г. „Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2019 - 2021 г."...

Прочети повече...

ЗАПОВЕД № 693/17.07.2020 г.

На основание чл.44, ал.1, т. 1 и ал.2 от ЗМСМА, и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 25.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 403/15.07.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни превантивни и организационни    мерки за

недопускане и ограничаване разпространението на    COVID19:

1.    Да се осигури строг пропускателен    режим в    сградата    на    Общинска

администрация Вълчи дол, като:

1.1.    ЗАБРАНЯВА СЕ достъпа на външни    лица до    сградата    на    Общинска

администрация Вълчи дол, с изключение на Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/, при спазване на установения ред.

1.2. Всички административни ръководители в структурата на Община Вълчи дол, кметовете на кметства и кметските наместници трябва да предприемат необходимите действия и да създадат необходимата организация в кръга на своята оперативна самостоятелност за предприемане на мерки за ограничаване на пряк контакт между служители на администрацията с граждани и представители на юридически лица по повод административнага дейност и обслужване.

1.3. Осигурява се строг пропускателен режим в сградата на Община Вълчи дол, в т. ч. и на служителите на администрацията, като не се допускат служители с грипоподобна симптоматика на работните места. Ограничава се достъпа от всички входни/изходни и междинни врати в Общинска администрация - Вълчи дол, като пропускането на служителите на администрацията ще става само от централния вход на Община Вълчи дол, под контрола на охраната на пропуска.

1.4. В случай, че гражданин е записан за прием при кмет, зам.-кмет, секретар, гл. архитект и председателя на Общински съвет, приемът се осъществява след като охраната на пропуска се обади на Главния специалист „Канцелария на кмета" за кмета, зам.-кметовете, секретаря, гл. архитект и на техническия сътрудник за председателя на Общински съвет, за потвърждение. Всички гости и посетители в сградата задължително се придружават от служител от администрацията, който посреща и изпраща придружаваните лица. В случите, когато служител от администрацията има планирана среща с граждани, същата се провежда в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/, при спазване на установения ред.

2. Регулярно и интензивно трябва да е почистването и дезинфекцията (задължително 3 пъти дневно в ЦУИГ и в сградата на общината) на всички повърхности и зони в контакт е открити части на тялото, осигуряване на оптимални стойности на микроклиматични фактори на средата и проветряване. На дезинфекция подлежат всички плотове, повърхности, сензорни екрани и други дигитални устройства. Допълнително се обхващат дръжки на врати, парапети, електрически ключове, дозатори, санитарни възли и мивки. За целта се въвеждат 3 (три) почивки за Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ7 в следните часове: от 10.00 ч. до 10.15 ч., от 12.00 ч. до 13.00 ч. и от 15.00 ч. до 15.15 ч., в което време Центъра няма да работи е граждани.

2. Служителите, чиито служебни задължения налагат контакти е външни посетители/потребители на административни услуги, да работят задължително със защитна маска. Служителите периодично да обработват ръцете си е предоставените им препарати за дезинфекция на ръце - телове, спрейове и разтвори на алкохолна основа. Останалите служители да спазват добра лична хигиена чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, при всяка потенциална възможност за замърсяване, както и да носят защитни маски.

3. Да не се допуска струпване в ЦУИГ на не по-вече от двама души, на отстояние един от друг най-малко 1,5 м. В случай, че ЦУИГ има струпване на чакащи посетители, същите да се инструктират за необходимостта от спазване на минимална дистанция от 1,5 метър между тях.

4. Ограничава се провеждането на заседания, работни групи и други прояви с участие на външни лица в административната сграда, както и на вътрешно служебни мероприятия и прояви.
Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, директори на дирекции, ръководители на ведомства, чиито офиси са разположени на територията на сградата на общината, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

Кмет на Община Вълчи дол

Европейски етикет за иновации и добро управление

Уважаеми Съграждани,
Община Вълчи дол кандидатства по Петата процедура за селектиране на общини и присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление. В тази връзка следва да се проведат анкетни проучвания за прилагането на 12-те принципа за добро демократично управление  сред  гражданите в общините, подали своите кандидатури и преминали проверката за административно съответствие.  С цел осигуряване на максимална прозрачност на извършваното проучване, публикуваме  линк към въпросника за електронно попълване  , с което ще бъде дадена възможност на по-голяма група граждани да изразят своето мнение относно прилагането на 12-те принципа за добро управление,  като същият ще бъде отворен за попълване до 06.08.2020г.

https://chkmkt.com/EUEtiketCitizens2020

3 А П О В Е Д №655/09.07.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63в, ал. 4, 5 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка е Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., и предложение от Главния държавен здравен инспектор
НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 10 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г:

1.    Преустановяват се присъствените учебни занятия в центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностното развитие, доколкого и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната сс допуска но отношение на:

1.1. присъствието на деца и на ученици на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

1.2 присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т. 8.

2.    Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия е

тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито да се провеждат без публика.

3.    Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т.ч мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията нат. 8.

4.    Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица) могат да се организират и провеждат при заетост па местата до 50 % от общия им капацитет на закрито и открито (в т.ч в читалища, детски комплекси, културни домове, младежки центрове, частни обекти, военни клубове и други), при спазване на физическа дистанция от 1.5 м при условията на т. 8.

5.    Не се разрешават посещенията в дискотеки, пиано-бар. нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито. Посещенията в дискотеки, пиано-бар, нощен бар, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на открито се допуска при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. при условията на т. 8.

6.    Не се разрешават групови празненства с присъствие над 30 човека на открито и на закрито (в т.ч сватби, балове, кръщенета и други празненства), като се организират при спазване на физическа дистанция от 1.5 м. при условията на г. 8.

7.    Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

8.    Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01- 369/30.06.2020г. на Министъра на здравеопазването.

Контролът на настоящата Заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави па всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място за настоящата заповед.
ГЕОРГИ ТРОНКОВ /ПП/
Кмет на Община Вълчи дол

ЗАПОВЕД № 633/01.07.2020 г.

Па основание чл.44. ал.1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявения с Решение от 12.06.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД - 01 - 369/30.06.2020 г. и Заповед №РД - 01 -370/30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

I.    Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано ог 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.:

1.    Преустановява'!’ се присъствените учебни занятия в училищата, центровете за подкрепа на личностно развитие и специализираните обслужващи звена от системата на предучилищното и училищното образование. Институциите от системата на предучилищното и училищното образование организират обучение на ученици, оценяване и подкрепа за личностно развитие, доколкото и ако е възможно от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Изключение от забраната се допуска по отношение на:

1.1. присъствието на деца, на ученици, на територията на институции от системата на предучилищното и училищното образование, за осъществяване на дейности по приключването на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовката на учебна 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние в електронна среда и/или е неотложно реалното присъствие. В тези случаи директорът на институцията, създава организация за стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки;

1.2. присъствието на деца и ученици за осъществяване на дейности за подкрепа на личностно развитие по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, при условията на т.VIII.

II. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи, на открито и закрито могат да се провеждат в присъствието на публика, при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при настаняване на зрителите, най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т.VIII.

IH. При провеждане на футболни мачове се допуска публика до 1000 души на сектор, при спазване на физическа дистанция най-малко през една седалка или при спазване на дистанция от 1,5 м., при условията на т.VII1.

IV. Конгресно-конференти мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при условията на T.VIII.

V. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина, концерти, сценични прояви, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, както и занимални от юридически и физически лица/, могат да се орг анизират и провеждат при заетост на местата до 50% от общия им капацитет на закрито и открито /в т.ч. в читалища, детски комплекси, културни домове, частни обекти, военни клубове и други/, при спазване гга физическа дистанция от 1,5 м., при условията нат.УШ.

VI. Масови събирания, в т.ч. сватби и други празненства, следва да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 5 от общия капацитет на обектите на закрито и открито, при условията на T.VIII.

VII. Забраняват се посещения на външни лица/свиждания в специализираните институции за предоставяне гга социални услуги и такива за социални услуги от резидентен гип за деца и възрастни.

VIII. Дейности те, които не са преустановени или забранени с тази загговед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 369 от 30.06.2020 г. на Минисгьра на здравеопазването.

IX. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

1. дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № №РД - 01 - 369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването;

2. недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести /повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и др./;

3. инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение №2 към Заповед № №РД - 01 - 369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант;

4. създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 метра;

5. осигуряване на лични предпазни средства на персонала /загцитна маска за лице, шлем, ръкавици и др./;

6. организиране на дистанционна форма на работа на колективните органи за управление и на служителите /надомна работа/работа от разстояние/, при възможност за съответната трудова дейност.

X. При непосредствено обслужване гга клиенти, изискващо разстояние гго - малко от 1.5 м. е задължително използването на загцитна маска за лице или предпазен шлем.

XI. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено п ред назначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, освен посочените по - rope мерки в т. IX и X, прилагат и следните противоепидемични мерки:

1. организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко ог 1.5 м. между лицата, в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

2. осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

3.    създава организация за контрол на входа на обекта по отношение на броя на влизащите е цел недопускане струпване на хора и спазването на дистанция;

3.    поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услугите, за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете, носене на защитни маски на лицето, при посещението на съответния обект.

XII. Всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, лечебни и здравни заведения, аптеки, опгики, национални центрове по проблемите на общественото здраве, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, метростанции, търговски обекти, църкви, манастири, храмове, музеи и др., СА ДЛЪЖНИ ДА ИМАТ ПОСТАВЕНА ЗАЩИТНА МАСКА ЗА ЛИЦЕ за еднократна или многокрагна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./, които се използват съгласно препоръките в Приложение №3 към Заповед № №РД - 01 -369/30.06.2020 г., на Министъра на здравеопазването. Изключение от това задължение се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения, както и за спортуващите на закрито за времето на физическата дейност.

XIII. Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата /в т.ч. кърпа, шал, шлем и др./ на всички открити обществени места е препоръчително.

XIV. Противоепидемичната мярка за спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. разстояние между лица, които не са от едно семейство/домакинство се прилага и за всички лица, които се намират на открити обществени места /в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки/.

Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол, училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.
ПЕПА ПЕНЧЕВА ПП

ЗА Кмет на Община Вълчи дол Съгласно Заповед №630/30.06.2020 г.

П О К А Н А

 

 

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони...

Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 25.06.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. юни 2020г.

 

 

Допълнителна информация