НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ОТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Уведомяваме Ви, че се организира „зелено училище“ по проект  „Реализация чрез интеграция в Община Вълчи дол“ финансирано от ДБФП № BG05M9OP001-2.018-0048- 2014BG05M2OP001-C01 ОП НОИР, считано от 08.09.202020 г. до 11.09.2020 г., както следва...

Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

 

     На 28.08.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе  второ заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. август 2020г.

 

 

ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОБОРУДВА РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

 

На 20.07.2020 г. подписахме договор за безвъзмездно финансиране с Агенция за хората с увреждания, по одобрения проект „Интегриране на лица с трайни увреждания в Община Вълчи дол”, по компонент 3 - оборудване на работно място за лица с трайни увреждания.

 

         Основната цел на проектното предложение е интегриране на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст в обществото, чрез осигуряване на подходяща работна среда.

 

            В изпълнение на проекта се закупи офис оборудване - компютър, монитор, мултифункционално устройство, ергономичен стол и климатик, висок клас. Разкритото работно място на длъжността „Уредник музейна сбирка” за лице с трайни увреждания е предшествано от осигуряването на възможността за трудова заетост на лице с трайни увреждания и от намеренията и използването на всички възможни начини за опазване и презентиране на богатото културно наследство на общината.  

 

           С изпълнението на проекта правим поредна стъпка към постигане на Специфична цел 2.3 от комплексния Общински план за развитие на община Вълчи дол, а именно: Насърчаване на трудовата активност и социалното включване на групи в неравностойно положение, чрез „Осигуряване на адаптирани работни места за нуждите на хора с увреждания” по Приоритет 2: Ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, жизнения стандарт и социалното включване.

 

Финансирането на спечеления проект е по Национална програма за заетост на хората с увреждания, чрез Агенция за хората с увреждания.

 

 

 

 

ПО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ОБОРУДВА РАБОТНО МЯСТО ЗА ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ

 

 

На 20.07.2020 г. подписахме договор за безвъзмездно финансиране с Агенция за хората с увреждания, по одобрения проект „Интегриране на лица с трайни увреждания в Община Вълчи дол”, по компонент 3 - оборудване на работно място за лица с трайни увреждания.

          Основната цел на проектното предложение е интегриране на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст в обществото, чрез осигуряване на подходяща работна среда.

 Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 24.08.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. август 2020г.

 

 

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация №2525/04.09.2017г.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми жители на Община Вълчи дол,

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предстоящите предизвикателства пред новия програмен период на Европейския съюз, стартира разработването на План за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Този план осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Вълчи дол.  

 

Във връзка с изработването на Плана, приканваме жителите на Общината да попълнят долупосочената анкета.

 

С Вашето участие и активност, в качеството Ви на жители на Община Вълчи дол, ще допринесете за изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на Общината през следващите седем години.

 

Анкетата е анонимна и се намира  на следния адрес:

 

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeiVbugJi_3AAkMX5LqrSn9UiVbwXQqJt9TC77UFYzpyGZyQQ/viewform?usp=sf_link

 

 Анкетата е активна за попълване до 28.08.2020 г. включително.

 

3 А П О В Е Д №731/06.08.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 61, ал. 2, чл. 63. ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 525 на Министерски съвет от 30 юли 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г.. Решение № 418 на Министерски съвет от 25 юни 2020 г. и Решение № 482 на Министерски съвет от 15 юли 2020 г., и предложение на Главния държавен здравен инспектор


НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 05.08,2020 г. до 31.08.2020 г:
Прочети повече...

 

Допълнителна информация