ЗАПОВЕД № 908/01.10.2016 г.

На основание чл.44. ал.1, т. 1 и an. 2 от ЗМСМА. чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана е разпространението на C’OVII)-19 на територията на страната и обявения е Решение от 25.09.2020 I. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД 01    549/30.09 г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, счи тано ог 01 октомври 2020 i. до 30 ноември 2020 i

1. Присъствените учебни занятия в институциите от системата на предучилищното и училищното образование да ее провежда! в съответствие е изготвените от МОН и M3 Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на М( )11.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални. организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност, при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1.5 метра, при условията на т.9.

3. Центровете за подкрепа на личностното развитие да възобновят своите занимания в съответствие е изготвените от МОИ и M3 Насоки за работа на центровете за подкрепа на личностно развитие /ЦПЛР/ през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19. публикувани на интернет страницата на МОН.

4. Копгресно-конференши мероприятия, семинари, изложения, в т.ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена /диетанционна форма/, а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9.

5. Културни и развлекателни мероприятия /театри, кина. сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство/ могат да ее организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от обшия им капацитет па закрито и открито /в т.ч. в читалища кул турни домове, частни обекти, военни клубове и др./. при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9.
6. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито да се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания па открито се допуска публика до 1000 души на сектор, при заетост на местата не-иовсче oi 50%. настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра, при условията на т.9. 11ри провеждане па спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване па физическа дистанция от 1.5 метра, при заетост па местата не-повече от 50% и при условията на г.9.

7. Групови празненства на открито и закрито /в т.ч. сватби, кръщенета и др./, да се организират при спазване на физическа дистанция от 1.5 метра. при условията на т.9.

8. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията, при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с настоящата заповед, се провеждаг при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД - 01 - 548 от 30.09.2020 г.
Контролъ! на настоящата заповед запазвам за себе си.

Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници. Полицейски участък Вълчи дол. училища, детски градини, за сведение и изпълнение.

Заповедта да се публикува на официалнага интернет страница ца общината, да се постави па Информациоппото габло пред Общинска администрация Вълчи дол. да се постави па всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

ГЕОРГИ ТРОНКОВ пп

Кмет па Община Кълча дол

След реализирането на инициативата „Нестле за живей активно!”: Община Вълчи дол кандидатства с проект, насочен към воденето на активен начин на живот

След реализирането на няколко пешеходни маршрута, в изпълнение на инициативата „Нестле за живей активно!” в три различни населени места на територията на общината, на 21.09.2020 година, Община Вълчи дол ще има възможността да кандидатства за финансиране на проект, насочен към воденето на активен начин на живот.

Намерението на ръководството на общината е да се доусъвършенства Спортен комплекс „Петко Сираков” в град Вълчи дол, като се изгради детски кът със съоръжения за игра и фитнес уреди за открито.

Теренът е избран, защото представлява огромен интерес за населението и гостите на общината, и ще затвърди позицията на спортния комплекс като предпочитано място за отдих, спорт и водене на активен начин на живот.

Национално състезание за Младежки Стартъпи, насоченокъм младежи до 29 години, живеещи в малките населени места

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото бихме желали да Ви информираме, че Асоциация на Българските Черноморски Общини (АБЧО) официално обяви началото на Националния етап от международното стартъп състезание за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес...

Прочети повече...

3 А П О В Е Д №896/24.09.2020 г.

На основание чл.44,ал.1,т.1,т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18,ал.1 от Изборния кодекс, чл.12,ал.2,т.2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите и с оглед запазване на обществения ред и осигуряване на условия за нормално и спокойно протичане на частичен избор за избиране на кмет на кметство с.Брестак, насрочен с Указ № 120 на Президента на Република България от 17.06.2020год. , публикуван в ДВ-к бр. 57/ 26.06.2020 година за 27.09.2020 година
НАРЕЖДАМ:
1.    Забранявам продажбата и употребата на алкохол и спиртни напитки в обектите за търговия и обслужване, заведенията за обществено хранене и другите обществени места на територията на с.Брестак за времето от 00:00 часа до 20:00часа на 27.09.2020година, а при провеждане на втори тур за времето от 00:00часа до 20:00 часа на 04.10.2020 година.

2.    Забранявам провеждането на всякакви масови мероприятия на открито, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на територията на с.Брестак на 26.09.2020 година и 27.09.2020 година, а при провеждане на втори тур на 03.10.2020 година и на 04.10.2020 година.

3.    Забраната по т.1 от настоящата заповед не се отнася за обществени заведения, в които ще се провеждат предварително насрочени семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), за които има предварително уведомление до общината.

Копие от настоящата заповед да се връчи на срещу подпис на управителите на търговски обекти за сведение и изпълнение; на Кмет на с.Брестак и на интернет страницата на Община Вълчи дол.

Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на Началника на Полицейски участък-гр.Вълчи дол.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На 28.09.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. септември 2020г.

 

 

Община Вълчи дол се включи активно в кампанията ”НЕСТЛЕ ЗА ЖИВЕЙ АКТИВНО! 2020”

 

Днес, 21.09.2020 година, в рамките на „Еропейската седмица на мобилността”, Община Вълчи дол реализира няколко пешеходни маршрута в изпълнение на инициативата  „Нестле за живей активно!” в три различни населени места на територията на Община Вълчи дол.

- От 12:00 ч. с маршрут центъра на с. Стефан Караджа - хижа с. Стефан Караджа. В маршрута  се включиха  над 100 души, като най-много крачки - 7825 измина най-добрият сред участниците.

- От 13:30 ч. с маршрут център на с. Михалич - ловно-рибарска хижа в месността „Кайнака”, с. Михалич с много ентусиазъм за водене на активен начин на живот се включиха 50 души. Победителят тук извървя 5264 крачки.

- От 15:00 ч. с маршрут СУ „Васил Левски”, гр. Вълчи дол - Спортен комплекс „Петко Сираков”, се включиха повече от 120 привърженици на движението и активния начин на живот. С ентусиазъм победителят извървя 8400 крачки. 

След включването в кампанията с реализирането на няколко пешеходни маршрута, Община Вълчи дол ще има възможността  да кандидатства за финансиране на проект, насочен към подобряване на средата, създаване на условия за активен живот или изграждане на навици за балансирано хранене.

С днешните събития, участниците доказаха, че Община Вълчи дол заслужава да бъде победител в конкурсната надпревара.

СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,

Моля, явете се в дирекция "Финанси и местни приходи" в гр. В.дол, пл."Христо Ботев" №1 за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация.

В случай, че не се явите в 14-дневен срок, на основание чл.32, ал.б от ДОПК Актът ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен...

Списък на длъжниците...

 

РУО-Варна относно право за финансова подкрепа на родителите в условията на извънредно положение

Във връзка с писмо № 9105-309/17.09.2020 г. па заместник-министъра на образованието и науката / наш вх.№0200-881/17.09.2020 г./. Ви изпращам информация от министъра па труда и социалната политика за финансовата подкрепа на родителите в условията на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка...
Прочети повече...

 

Допълнителна информация