Община Вълчи дол стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Процедурата  по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

     Съгласно раздел III от Процедура по избор на членове на Съвета на децата/Общинско ниво/, кметовете на общини информират чрез местните средства за масово осведомяване за възможността за участие в подбор в следните направления :

1.      Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

2.       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

3.       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

4.       Индивидуални кандидатури.

 

   Желаещите да кандидатстват за членове на Съвета на децата, следва да изпращат документи за кандидатстване до 24 май 2019г. на ел. адрес: град Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1 /e-mail:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  

   В срок до 30 май 2019г. със своя заповед, кметът на община Вълчи дол назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета. В състава на комисията следва да влизат: експерт от общинска администрация, представител на местните медии, един общински съветник, един представител на бизнеса, представител на неправителствена организация и/или социална услуга.

    Комисията извършва подбор на подадените кандидатури съгласно посочени в Процедурата критерии и изготвя предложение до кмета на Община Вълчи дол, което съдържа по три кандидатури за членове на Съвета по всяко от горепосочените четири направления, класирани в низходящ ред. Подбор се извършва само в направленията, по които са постъпили кандидатури.

     В срок до 10 юни 2019г. Кметът изпраща одобрените предложения на комисията до Областния управител.

Процедурата по подбор продължава на областно и национално ниво.

 

  Приложение 1

Формуляр

Мотивационно писмо        

Община Вълчи дол стартира нова процедура за избор на представители за включване в Съвета на децата

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи. Дава възможност за обмяна на знания, умения и ценности, както и взаимодействие с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Процедурата  по избор на членове на Съвета на децата е изработена от самите деца на три нива – общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Тя дава възможност да бъдат избрани деца, които да представляват гласа на своите връстници при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Прочети повече...

Избори за Европейски парламент. 2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

По повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. Централната избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове е цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

Виж видеоклиповете...

 

Комисар Мария Габриел във Вълчи дол

Комисар Мария Габриел във Вълчи дол: Инициативата за безплатен интернет
WIFI4EU допринася за подобряване на ежедневието на хората в селските
райони.

 

 

Финансирането за безплатен безжичен достъп до интернет, което община
Вълчи дол спечели в общоевропейската инициатива WIFI4EU, е послание за
Европа, която носи ползи за ежедневието на хората. Това се стремя да
правя от първия ден на встъпването ми в длъжност като комисар.
Поздравявам кмета на общината Георги Тронков и неговия екип за решението
да се инсталират точки за безжична безплатна връзка в селата от
общината. Това би могло да се превърне в една много добра практика,
която ще продължа да подкрепям. Това заяви българският еврокомисар по
цифровата икономика и общество Мария Габриел, която връчи символично на
кмета ваучера за 15 000 евро за изграждане на точки за достъп до
интернет. Тя отбеляза, че е важно не само големите градове, но още
повече малките населени места, селските райони, където интернет
свързаността е под 40%, да се възползват от инициативата.
„По-добрата връзка ще помогне да се използва интернет като прозорец към
света и достъп до информация и култура. Така ще позволим на нашите
родители, баби и дядовци да имат връзка със синове, дъщери и внуци в
България и в другите държави в Европа. Този проект може да допринесе за
по-голяма видимост на това какво невероятно богатство имаме в селските
райони, да помогне младите хора да останат в своите родни места, да
намират работа и да се привличат инвестиции. И нещо много важно - да
популяризираме нашето богато културно-историческо наследство. Веднъж
регистрирал се в някоя от точките в община Вълчи дол, всеки ще има
достъп до всички останали в 8-те хиляди общини в цяла Европа. Само
заедно можем да направим така, че да усещаме Европа в ежедневието на
хората”, заяви още Мария Габриел. Тя посочи, че Вълчи дол изпраща
сигнал, че свързаността и цифровизацията не са нещо далечно и че ние
като българи можем да оставим отпечатък в общоевропейската инициатива за
безплатен интернет. Българският еврокомисар е предложила в следващия
многогодишен бюджет на ЕС да се предвидят средства за продължаване на
инициативата, за да се обхванат всички български общини и тези в другите
държави от ЕС.
Кметът Тронков благодари за възможностите, които предлага проекта. Той
сподели, че постигнатото ще се надгради, защото интернет връзката ще се
използва и за видеонаблюдението, което се осигурява в населените места.
„С подкрепата на правителството и с европейската солидарност подобряваме
средата за живот и генерираме ползи, които всеки да усети в ежедневието
си”, изтъкна Тронков и запозна присъстващите с другите европроекти, по
които работи община Вълчи дол.

   

 

 

Комисар Мария Габриел във Вълчи дол

Комисар Мария Габриел във Вълчи дол: Инициативата за безплатен интернет
WIFI4EU допринася за подобряване на ежедневието на хората в селските
райони...

 

Прочети повече...

 

ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на общините Ветрино, Вълчи дол и Провадия по споразумение РД-50-49 от 13.06.2018г. с Управляващия орган на ПРСР за прилагане на подмярка 19.2...

Прочети повече...

 

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В изпълнение на правомощията ми , съгл.чл.44,ал.1,т.8 и т.10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.91 от Изборния кодекс, имам удоволствието да Ви поканя на 18.04.2019г. от 14.00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол-I етаж...

Прочети повече...

 

ЗАПОВЕД № РД 19 7766-86 / 02.04.2019 г.

СТОЯН ПАСЕН - Областен управител на област с административен център Парна

УСТАНОВИХ:

В изпълнение на чл.137 от Закона за горите, е цел осигуряване можарнага безопасност, предотвратяването и race нето на пожари в горските територии. Областния управител със заповед определя пожароопасен сезон в горските територии на областта.

С оглед на гореизложеното на основание чл. 64. ад. I, т. I и т.6 от Закона за зашита при бедствия и в изпълнение па чл. 32. ал.1 от Закона за администрацията...

Прочети повече...

 

Допълнителна информация