Удължаване срока на кампанията за набиране на преброители и контрольори

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В съответствие с Инструкцията за организация, подготовка и провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г., на 15 септември стартира кампанията за набиране на преброители и контрольори. Към настоящия момент, общо за страната, са набрани 53.3% от необходимите преброители...

Прочети повече...

Проект № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP"

Вълчи дол

 е единствената община в област Варна

 с одобрена за финансиране концепция

 

 

 

Приключи оценката на представените 41 концепции за местно икономическо развитие, с които общините кандидатстват за подкрепа по № BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – ГАЛОП”, изпълняван от НСОРБ. Междуведомствената комисия, която включва освен представители на Сдружението, експерти от Норвежката асоциация на местните и регионални власти, от програмния оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. и Националното координационно звено към администрация на Министерския съвет, селектира 10-те предложения-финалисти. Те ще имат възможност да получат финансова подкрепа за реализиране на своите концепции за местно икономическо развитие.

 

Проект „Оазис на опазена природа и място за отдих,

 туризъм и спортен риболов във Вълчи дол“,е предвиден за реализация в спечелилата финансиране концепция на община Вълчи дол -

 

интегриран проект за ефективно местно икономическо развитие и въвличане на местната общност, неправителствени организации и предприемачи за осигуряване на интегрирани услуги на уязвими, малцинствени и социално слаби групи в неравностойно социално положение от населението на Общината. Концепцията на община Вълчи дол цели оползотворяване на потенциала на гр. Вълчи дол и разположените в непосредствената от него близост на местности, чрез които ще се реализира природен, културен, туристически, социален, икономически, географски потенциал на общината и наличната техническа инфраструктура за преодоляване на социално-икономическите предизвикателства и постигане на икономически растеж чрез създаване на нови работни места. Изпълнение на дейностите от проекта ще се управляват от община Вълчи дол с активното съдействие на партньорите, в лицето на  Сдружение „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" ВЪЛЧИ ДОЛ, Сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА ВЪЛЧИ ДОЛ“  и асоциираните партньори от АЗ(Агенция по заетостта), АСП(Агенция за социално подпомагане) и МОН(чрез Регионално управление на образованието), като в резултат на реализираните дейности ще бъдат осигурени не по-малко от 9 броя работни места за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с растеж чрез активизиране на местния потенциал в общината и за интеграция на деца със СОП (специални образователни потребности) и лица в неравностойно и уязвимо положение на територията на община Вълчи дол.


Инвестира във вашето бъдеще!

 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа наОперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,  съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

3 А П О В Е Д №1038/28.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 63 и чл. 63в от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., кадто и протокол от заседание на областен кризисен щаб от 26.10.2020 г.
НАРЕЖДАМ:

Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол, считано от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.:

1.    Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование. Присъствените учебни занятия в институциите от...

Прочети повече...

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

     На 28.10.2020г. от  10:00 часа в сградата на ОбА Вълчи дол- заседателна зала, ет.1, Комисията  за събеседване с кандидати за  асистенти за включване в механизма Лична помощ в Община Вълчи дол, ще проведе заседание за провеждане на събеседване с подалите заявление – декларация през м. октомври 2020г.

 

 

3 А П О В Е Д №1022/22.10.2020 г.

На основание чл.44. ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМС МА. чл.63 и чл.63 в от Закона за здравето и във връзка е усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението па C4)V1I)-19 па територията на страната и обявения с Решение от 25.09.2020 г. на Министерския съвет удължен срок на извънредната епидемична обстановка и Заповед №РД 01    609/21.10.2020 т. на Министъра на здравеопазването
В».. 1чн дол
I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Вълчи дол. считано от 22.10.2020 г. до 30.11.2020 г.:

1.    Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работите помещения, както следва...

Прочети повече...

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с реализирането на Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда”, Общинска администрация гр. Вълчи дол обявява свободно работно място, за гр. Вълчи дол на не пълно работно време  - 4 часа, за длъжността Домашен помощник, със срок на трудовия договор до 31.12.2020г...

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 15 от Закона за общинския дълг, отправям настоящата покана до местната общност – всички граждани, обществени организации и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности и ползват услуги на територията на Община Вълчи дол на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг от Община Вълчи дол, при следните параметри:

 

·        Размер на дълга – до 700 000 /седемстотинхиляди/ лева.

 ·         Валута на дълга - лева

 ·          Цел/предназначениеРефинансиране на съществуващ дълг (текущия овърдрафт кредит).     

 ·         Вид на дълга– дългосрочен дълг, поет с договор за банков кредит.

 ·         Срок на дълга – до 5 години.

 ·         Начин на обезпечение на кредита – особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Вълчи дол, съгласно чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и общата изравнителна субсидия на Община Вълчи дол, съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква “б“ от Закона за публичните финанси, постъпващи по бюджетната сметка на Община Вълчи дол, като настоящите и бъдещи вземания за наличностите по сметката също са обект на особения залог.

 

Обсъждането ще се проведе

  на 09.10.2020 г. от 14:00 часа

 в Заседателната зала в сградата на Община Вълчи дол.

 

 

 

Георги Тронков

 

Кмет на Община Вълчи дол

 

Допълнителна информация