“Европа за младите предприемачи” посети Община Вълчи дол (2)

На 19.04.2018 г. екипът на  Областен информационен център – Варна и Юри Зарев, главен експерт - координатор в Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието представиха мярка 6.1. "Стартова помощ за млади земеделски стопани" по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., възможностите по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. , "Еразъм за млади предприемачи" и A.L.E.C.O.

        Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. предоставя възможност за кандидатстване за финансиране до 25 000 евро. Задължително е кандидат бенефициентите да бъдат до 40 годишна възраст.

          Виктория Маринова – управител на ОИЦ гр. Варна представи възможностите за кандидатстване по програмите „Европа за младите предприемачи”, „Еразъм за млади предприемачи” и A.L.E.C.O. Това е нова европейска програма за развитие на младежкото предприемачество.  По програмата имат право да кандидатстват млади предприемачи, стартирали бизнес през последните три години и имащи разработен бизнес план.  Дава се възможност на млади предприемачи   да споделят опита на утвърдени в тяхната сфера приемни компании в САЩ, Сингапур и Израел, и след завръщането си в родината да приложат наученото в практиката. Предвидено е да получават 1 000 евро/месечно за период от три месеца и 800 евро за транспортни разходи до съответните държави, като право на посещение има само един представител на съответния бизнес.

По този начин се дава възможност да се добие опит от чуждестранни конкурентни фирми, който успешно да се приложи в страната.

 

 

Стилияна Стоянова

Главен експерт ИПХД

СПИСЪК

на допуснатите до участие в конкурс, обявен със Заповед №367 от 10.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за заемане на длъжностите -Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ – една щатна бройка, към Общинска администрация - Вълчи дол.

 

В изпълнение на решение, обективирано в Протокол от 26.04.2018 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 441 от 18.04.2018 г. на Кмета на Община Вълчи дол...

Прочети повече...

 

ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС

През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

     E  От общо 907 броя подадени проектни предложения от общини и кметства от цялата страна, за община Вълчи дол е одобрено  проектното предложение „Спорт и природа – ръка за ръка”, на стойност 9 562,80 лв. с ДДС, което ще се реализира  в с. Есеница.

    E  При 461 подадени проектни предложения от страната от детски градини, одобрените проекти на община Вълчи дол са три.

     Това са:

*   „Обичам природата” на ДГ „Слънце, с. Михалич, филиал с. Есеница, на стойност 4 946,20 лв. с ДДС

*  „Щастливо детство и зелено бъдеще” на ДГ „Звездица” , с. Стефан Караджа, филиал с. Червенци, на стойност 4 989,60 лв. с ДДС

*  „Играя и уча сред природата”, на ДГ „Надежда Крупская”, с. Генерал Киселово, на стойност 4 540,50 лв. с ДДС

        E Проектното предложение „Зона за отдих и спорт на открито”, което ще се реализира  в  ОбУ „Васил Левски”, с. Михалич, община Вълчи дол на стойност 4 995,10 лв. с ДДС, е едно от одобрените за изпълнение от общо 551 броя подадени от училища от цялата страна.

      Към настоящият момент се очаква подписването на договорите за финансиране.

          Краен срок за изпълнение дейностите по одобрените проекти е края на месец октомври 2018 г.

 

           

Стилияна Стоянова

Главен експерт в Дирекция

„Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“

ПЕТ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ПО НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 2018г.“ НА МОСВ И ПУДООС (2)

През месеците февруари – март 2018г., бяха подадени общо 19 проектни предложения по Национална кампания „За чиста околна среда 2018г.” на Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, конкурс на тема „Обичам природата и аз участвам”. Това бяха проектните предложения на 4 училища, 5 детски градини и 10 кметства, в т.ч. и гр. Вълчи дол. 

Прочети повече...

 

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране.

В присъствието на граждани от Общината, представители на медиите, общински съветници, представители на общинската администрация, управителите на изпълнителите на строително-монтажни работи, строителен надзор, публичност и визуализация, както и учители и възпитатели от Професионалната гимназия, Кмета на Общината г-н Георги Тронков и Председателя на Общински съвет Вълчи дол г-жа Яна Радева направиха първата копка, презентация и пресконференция във връзка с изпълнение на проекта в ПГ ЗГС – с. Стефан Караджа.

Проектът е насочен към подобряване и развитие на образователната инфраструктура, предоставяща квалификация и умения на учащите, свързани с нуждите на пазара на труда, но същевременно и подкрепа на образователната инфраструктура на учащи в неравностойно положение.

Общата цел на проекта е да се осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високониво на енергийна ефективност в Професионална гимназия по земеделие и горско стопанствос. Стефан Караджа, общинаВълчи дол.

Към 13.04.2018 г. има избрани изпълните по ЗОП, както следва: Изпълнител за СМР - „БОКСЕР“ ЕООД; Изпълнител за авторски надзор - „ПРОЕКТ ПЛЮС КОНСУЛТИНГ“; Изпълнител за строителен надзор - „СТРОЙНАДЗОР“ ООД; Изпълнител за публичност и визуализация -  „ВИКТОРИЯ-ПМ“ ЕООД; Изпълнител за финансов одит - „ЕКСПЕРТ М-ОДИТ“ ООД; Изпълнител за обзавеждане - „БЪЛГАРСКА УЧИЛИЩНА ИНДУСТРИЯ“.

С реализирането на проекта  ще се  осигури обновенатаобразователна инфраструктура, ще се създадат предпоставки за изпълнение на съпътстващи меки мерки, с цел подобряване и модернизация на образователния процес.

Една от целите на проекта е да се осигури достъп и равнопоставеност на хората в неравностойно положение до професионалната гимназия, с което се дава възможност за социалното включване на тази група от лица и тяхната бъдеща реализация. Изпълнението на проекта ще допринесе за цялостното модернизиране на образователната структура, за подобряване на условията в училището, осигуряване на достъп във всички помещения за хората с увреждания и за повишаване на качеството на възпитателния и образователен процес.

 

Диана Великова

Ръководител на проект

BG16RFOP001-3.002-0009-C01

Този документ  е създаден в рамките на договор BG16RFOP001-3.002-0009-C01 по проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Вълчи дол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ НАПРАВИХА ПЪРВАТА КОПКА

 

На 13 април 2018 г. в с. Стефан Караджа, Община Вълчи дол се състоя ритуала „Първа копка“ за изпълнение на проект „Ремонт, преустройство и осигуряване на обществено достъпна среда на ПГ ЗГС в с. Стефан Караджа - Община Вълчи дол” финансиран от ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014 – 2020, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Наименование на процедурата  „ПОДКРЕПА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ”, с код  на процедурата - BG16RFOP001-3.002 по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-3.002-0009-C01. Договорът е сключен на 21.12.2016 г. На стойност 1 299 347,02 лв., от които 1 104 444,97 лв. Европейско и 194 902,05 лв. Национално съфинансиране....

Прочети повече...

 

 

ПОКАНА

На вниманието на гражданите на община Вълчи дол

  

Уважаеми дами и господа,

Областния информационен център – Варна се занимава с разяснение и популяризиране на възможностите за финансиране, предоставяни от различните европейски програми в България и подпомагане на бенефициенти, изпълняващи проекти.

Прочети повече...

ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ“ 19 АПРИЛ 2018 Г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА  КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

 На основание чл.10 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с ПМС №8 от 16.01.2004г., обн. ДВ, бр.6 от 23.01.2004г., изм. и доп. ДВ, бр.49 от 29.06.2012г.

1. Обявявам конкурс за едно работно място за длъжността:Директор на Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“ -1 щатна бройка...

Прочети повече...

Предписание

Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна държавна собственост


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,


На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.), чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и доп.), във връзка с изпълнение Заповед № РД-119/08.03.2018 г. на министъра на околната среда и водите за определяне на пожароопасния сезон за 2018 г. и мерките за осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии...
Прочети повече...

 

Допълнителна информация